Mucilengaano, Jehova wakapa Ezekieli bbuku lyakuvwunga akumwaambila kuti alilye. Ino eeci cakali kupandulula nzi?

2:9–3:2

  • Ezekieli wakeelede kuumvwisya mulumbe wa Leza. Kuzinzibala kuyeeya majwi aakali mubbuku lyakuvwunga kwakali kukonzya kumunjila kapati mumoyo Ezekieli alimwi akumukulwaizya kwaambila bamwi

3:3

  • Bbuku lyakuvwunga lyakali kulweela nkaambo Ezekieli wakazumanana kuukkomanina mulimo wakwe

Ino kwiiya Bbaibbele alimwi akuzinzibala kuyeeya kundijatikizya buti?

 

Mbuti mbondikonzya kuukkomanina mulimo wakukambauka?