IKAAMBO NCOCIYANDIKA:

Mavidiyo alakonzya kubasika amoyo bantu nkaambo alabakkomanisya ciindi nobeebelela akuswiilila. Eeci cibagwasya kubikkila maano akutaziluba nzyobabona. Jehova watupa cikozyanyo cibotu kapati cakubelesya zifwanikiso mukuyiisya.—Mil. 10:9-16; Ciy. 1:1.

Mavidiyo aakuti Sena Leza Ulijisi Zina?, Ino Nguni Sikwaanza Bbaibbele?, alimwi ayakuti Ino Inga Twasyoma Buti Kuti Bbaibbele Ndyamasimpe? apandulula makani aali muciiyo 2 a 3 cabroshuwa ya Makani Mabotu. Mavidiyo aakuti Nkaambo Nzi Ncomweelede Kwiiya Bbaibbele?, Ino Ciiyo ca Bbaibbele Cicitwa Buti?, ayakuti Ino Ncinzi Cicitika ku Ŋanda ya Bwami? akulwaizya bantu kwiiya Bbaibbele andiswe naa kujanika kumiswaangano yambungano. Mavidiyo aamwi malamfwu alakonzya kubelesyegwa kuziiyo zya Bbaibbele.—km 5/13 3.

MBOTUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amukkopele limwi vidiyo njomuyanda kutondezya mukamwiniŋanda

  • Amulibambile mubuzyo omwe naa yobilo iyooyingulwa kubelesya vidiyo

  • Amweebelele antoomwe

  • Amubandike twaambo tupati-pati

AMUSOLE NZILA EEYI:

  • Amuunke kumamanino aatulakiti, mpoonya muunke aali kkoodi iitola kuvidiyo yakuti Nkaambo Nzi Ncomweelede Kwiiya Bbaibbele?

  • Amweebelele vidiyo yakuti Ino Inga Twasyoma Buti Kuti Bbaibbele Ndyamasimpe? alimwi akubandika ciiyo 3 mubroshuwa ya Makani Mabotu