Davida wakajana mapenzi manji mubuumi bwakwe. Ciindi lugwalo lwa Intembauzyo 55 nolwakalembwa, wakaindide kale mumapenzi mbuli yaaya . . .

  • Kutukilwa

  • Kupenzyegwa

  • Kuusa Kapati

  • Mapenzi Aamumukwasyi

  • Kuciswa

  • Kukakwa

Nokuba kuti mapenzi aakwe akali kuboneka kuti mapati, Davida wakajana nzila yakwaazunda. Kubantu balimvwa mbuli mbwaakali kulimvwa, Davida upa lulayo oolu lwakasololelwa amuuya lwakuti: “Kowaala mukuli wako uuminya mumaanza aa Jehova.”

Ino inga twakabelesya buti kapango aaka mazuba aano?

55:22

  1. Amupaile kuli Jehova ciindi nomujisi mapenzi aali woonse naa kulibilika

  2. Amuyandaule busolozi alimwi alugwasyo mu Jwi lya Jehova alimwi akumbunga yakwe

  3. Kweelana anjiisyo zyamu Bbaibbele, amucite kufwumbwa ncomukonzya kutegwa mulwane penzi