MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Koba Sikunditobela—Ino Ncinzi Ceelede Kucitwa?”: (10 min.)

  • Lk. 9:57, 58—Aabo ibamutobela Jesu beelede kumusyoma Jehova (it-2 494)

  • Lk. 9:59, 60—Aabo ibamutobela Jesu babikka Bwami bwa Leza mubusena bwakusaanguna mubuumi bwabo (“ndikaakuzikke bataata,” “Kobaleka bafwu bazikke bafwu babo” twaambo tugwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Lk. 9:59, 60, nwtsty)

  • Lk. 9:61, 62—Aabo ibamutobela Jesu tabeelede kuzumizya zintu zyamunyika kutegwa zibanyonganye (“Kulima Kwiinda Mukubelesya Pulawu” zifwanikiso azyakweebelela kuzwa kulugwalo lwa Lk. 9:62, nwtsty; w12 4/15 15-16 ¶11-13)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Lk. 8:3—Ino muunzila nzi aaba Banakristo mobakali “kubakutaukila” baapostolo alimwi a Jesu? (“ibakali kubakutaukila” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Lk. 8:3, nwtsty)

  • Lk. 9:49, 50—Nkaambo nzi Jesu ncaatakamukasyila mwaalumi umwi kutanda madaimona, nokuba kuti mwaalumi ooyu tanaakali sikwiiya wakwe? (w08 3/15 31 ¶3)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Lk. 8:1-15

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo.

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakupilukila Lwakusaanguna: (5 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

 • Makani: (6 min.) w12 3/15 27-28 ¶11-15—Mutwe: Sena Tweelede Kuusa Nkaambo Kazintu Nzyotwakasiya Musyule Akaambo ka Bwami?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO