12:6, 7

Ino makani nzi aayengelede majwi aa Jesu aali kulugwalo lwa Luka 12:6, 7? Mukapango 4, tubala kuti Jesu wakaambila basikumutobela kuti tabeelede kubayoowa aabo bakonzya kubakazya naa kubajaya buya. Jesu wakali kugwasya basikwiiya bakwe kulibambilila limwi kujatikizya kukazyigwa nkobakali kuyooyaanya kumbele. Wakabasyomezya kuti Jehova ulamuyanda kapati umwi aumwi wababelesi bakwe alimwi akuti takalekeli kuti banyonyoonwe cakumaninina.

Mbuti mbotukonzya kumwiiya Jehova kujatikizya mbwababikkila maano aabo bapenzyegwa?

Ino nkookuli nkotukonzya kujana makani aajatikizya Bakamboni ba Jehova ibali muntolongo akaambo kalusyomo lwabo?

Ino bakwesu abacizyi ibali muntolongo bali bongaye?