AMULANGE

Jesu ‘wakalizumizyidwe amulawo’ kuba mwami ikuzuzikizya businsimi bwa Ezekieli.

  • Matl. 49:10

    Ino Mesiya wakaboola kwiinda mumusyobo uuli?

  • 2Sam. 7:12, 16

    Ino mbwami bwani ibunooliko kukabe kutamani?

  • Mt. 1:16

    Ino nkwiinda muli ni Matayo mwaakapa mulongo wazyalani lizumizyidwe amulawo?

Ncinzi ncomwiiya kujatikizya Jehova kukusala kwakwe kwakukkazikizya bwami bwa Jesu mumulawo?