• Lwiimbo 99 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Bwami Mbubwayooyo Uuzumizyidwe Amulawo”: (10 min.)

  • Ezk. 21:25—“Silutwe mubi wa Israyeli” wakali Mwami Zedekiya (w07 7/1 13 munc. 11)

  • Ezk. 21:26—Bweendelezi bwabami baluzubo lwa Davida mu Jerusalemu bwakali kuyoomana (w11 8/15 9 munc. 6)

  • Ezk. 21:27—Ooyo “uuzumizyidwe amulawo” ngu Jesu Kristo (w14 10/15 10 munc. 14)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Ezk. 21:3—Ino ndi “panga” nzi Jehova ndyasomona mucikanda calyo? (w07 7/1 14 munc. 1)

  • Ezk 23:49—Ino mbulubizi nzi ibutondezyedwe mucaandaano 23, alimwi ncinzi ncotukonzya kwiiya? (w07 7/1 14 munc. 6)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Ezk. 21:1-13

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 93

 • Kulilemeka Kabotu Ciindi Nomuli Aŋanda Yamuntu”: (15 min.) Mubandi abaswiilizi weendelezyegwe amulangizi wamulimo. Amusaangune kweebelela kavidiyo ikaamba kujatikizya mbotweelede kulilemeka kabotu ciindi notuli aŋanda yamuntu.

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) kr cibalo 15 minc. 18-28

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 29 Amupailo