Kuzinzibala kuyeeya zintu zibotu Jehova nzyaacita kulayandika

74:16; 77:6, 11, 12

  • Kuzinzibala kuyeeya kulatugwasya kumvwisya nzyotubala mu Jwi lya Leza akutalika kucikkomanina cakulya cakumuuya

  • Kuyeeyesya kujatikizya Jehova kutugwasya kuyeeya milimo yakwe mibotu alimwi abulangizi mbwaatubambila kumbele

Milimo ya Jehova ibikkilizya:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Kulenga

  • Ikwiiya zinji kujatikizya nzyaakalenga Jehova citupa kumulemeka kapati

  • Bamaalumi bajisi mikuli mumbungano

  • Tweelede kulibombya kulibaabo mbabikkide Jehova kutusololela

  • Kufwutula bantu

  • Kuyeeya milimo ya Jehova yakufwutula bantu kutuyumya lusyomo lwesu muluyandisisyo lwakwe alimwi anguzu zyakwe mukulanganya babelesi bakwe