• Lwiimbo 92 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Bantu ba Jehova Mbasungu Kubukombi Bwakasimpe”: (10 min.)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Int. 69:4, 21—Mbuti tupango ootu mbotwakasinsima kujatikizya Mesiya? (w11 8/15 11 munc. 17; w11 8/15 15 munc. 15)

  • Int. 73:24—Mbuti Jehova mbwasololela babelesi bakwe kubulemu? (w13 2/15 25-26 munc. 3-4)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwandiyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino ntwaambo nzi tuzwa mukubala Bbaibbele kwansondo iino ntondikonzya kubelesya mumulimo wakukambauka?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Int. 73:1-28

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO