Amwaapailile makani ngomumusyomezya Jehova

61:1, 8

  • Kwaapailila makani ngotwasyomezya kuyootupa kwaazuzikizya

  • Kulyaaba kuli Leza ncecisyomezyo ciyandika kapati kwiinda

Hana

Amutondezye kuti mulamusyoma Jehova kwiinda mukumwaambila zyoonse zili mumyoyo yanu mumupailo

62:8

  • Mupailo mubotu ubikkilizya kwaamba zili mumoyo wesu

  • Ikuti twapailila zintu zigaminide, tulabubona bwiinguzi bwa Jehova

Jesu

Jehova ngu Sikuswiilila mipailo yabantu babombe myoyo boonse

65:1, 2

  • Jehova ulabaswiilila “bantu bamisyobo yoonse” ibayanda kumuzyiba akucita kuyanda kwakwe

  • Tulakonzya kupaila kuli Jehova aciindi cili coonse

Korneliyo

Makani ngondiyanda kubikkilizya mumipailo yangu: