Ino ncinzi banabukwetene ncobakonzya kwiiya kuli Usyi wabo wakujulu Jehova, calo cikonzya kubagwasya kuti babakomezye kabotu bana babo? Amweebelele kavidiyo kakuti, Jehova Wakatuyiisya Mbotwakeelede Kukomezya Bana Besu, mpoonya mwiingule mibuzyo iitobela kujatikizya ba Abilio alimwi aba Ulla Amorim:

  • Ino zintu izyakabacitikila kubwana zyakabajatikizya buti mukukomezya bana babo?

  • Ino nzintu nzi zikkomanisya zyakubwana nzyobayeeya bana babo?

  • Ino mbuti ba Abilio alimwi aba Ulla mbobakasola kulubelesya lugwalo lwa Deuteronomo 6:6, 7?

  • Ino nkaambo nzi ncobatakali kubaambila buyo cakucita bana babo?

  • Ino bakabagwasya buti bana babo kusala zyakucita zili kabotu mubuumi bwabo?

  • Nokuba kuti lyoonse bakali kubakulwaizya bana babo kubeleka mulimo waciindi coonse, ino nkulyaaba kuli buti nkobakacita bazyali? (bt 178 ¶19)