40:29-31

  • Sikwaze ulakonzya kuuluka mujulu kapati kwamawoola aali mbwaabede kwiinda mukubelesya muya uupya uuzwa ansi uuya mujulu. Kufwumbwa wajanika muya uupya, sikwaze ulazinguluka mulinguwo calo cipa kuti azumanane kuuluka kuyaabuya mujulu kapati. Aakusika aawo mpayanda, ulanyona kuya mumuya umbi uupya mpoonya ulazumanana kucita mbweena oobo.

  • Mbwauluka sikwaze kakunyina kubelesya nguzu zinji kapati citondezya mbotukonzya kuzumanana mubukombi bwesu kwiinda mukugwasyigwa anguzu zyatupa Leza