AMULANGE

Jehova wakasyomezya kubukulusya bukombi bwakasimpe ku Jerusalemu. Pele nobakapiluka kuzwa mubuzike ku Babuloni, kwakali buyumuyumu bwiindene-indene, kubikkilizya amulawo iwakazwa kumwami wakuti baleke mulimo wakuyaka. Banji bakali kuyeeya kuti mulimo taukamani.

 1. c. 537 B.C.E.

  Koresi wakalailila kuti tempele liyakululwe

 2. 3:3

  Mwezi waciloba

  Cipaililo cayakwa, zituuzyo zyatalika kutuulwa

 3. 3:10,11

  536 B.C.E.

  Ntalisyo yayakwa

 4. 4:23, 24

  522 B.C.E.

  Mwami Aritasasta wakaalesya mayake

 5. 5:1, 2

  520 B.C.E.

  Ba Zekariya a Hagai bakakulwaizya bantu kutalika kuyaka alimwi

 6. 6:15

  515 B.C.E.

  Tempele lyamana kuyakwa