Ciindi nomubona maluba aalibonya kabotu, nyenyeezi kujulu naa mavwuumina aamaanzi, sena mulazinzibala kuyeeya kujatikizya yooyo iwakazilenga zintu eezyi? Zilenge zituzingulukide zilayubununa caantangalala bube bwa Jehova butalibonyi. (Rom. 1:20) Kwiinda mukuzinzibala kuyeeya kujatikizya zintu nzyotubona ameso, tulakonzya kubona nguzu zya Leza, luyando, busongo, bululami alimwi abwaabi bwakwe.—Int. 104:24.

Ino nzintu nzi zimwi nzyaakalenga Jehova nzyomubona buzuba abuzuba? Nokuba kuti mukkala mudolopo, ambweni mulatubona tuyuni naa zisamu. Kulangisisya zilenge zya Jehova kulakonzya kutugwasya kucesya kulibilika, kutugwasya kubikkila maano kuzintu ziyandika kapati kwiinda mapenzi eesu, alimwi akutugwasya kuyumya lusyomo lwesu munguzu zya Jehova izyakukonzya kutulanganya mane kukabe kutamani. (Mt. 6:25-32) Ikuti kamujisi bana, amubagwasye kubona bube bwa Jehova butaliboteli. Mbotuyaabutondezya kulumba akaambo kazilenge zituzingulukide, tuyooba balongwe ba Mulengi wesu.—Int. 8:3, 4.

AMWEEBELELE KAVIDIYO KAKUTI ZILENGE IZITONDEZYA BULEMU BWA LEZA—MUMUNI AMUBALA, MPOONYA MWIINGULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Ino ncinzi citupa kuti katubona mibala iindene-indene?

  • Ino ncinzi cipa kuti zintu zimwi kaziboneka kucinca-cinca mibala ciindi notuzilanga?

  • Nkaambo nzi ncotubona mibala iindene-indene mujulu?

  • Ino mibala nzi iilibonya kapati njomubona munsi-munsi aŋanda yanu?

  • Nkaambo nzi ncotweelede kubikkila maano kulangisisya zilenge?

Ino mumuni alimwi amibala ziyubununa nzi kujatikizya bube bwa Jehova?