IKAAMBO NCOCIYANDIKA: Bantu beelede kwiita zina lya Jehova kutegwa bakafwutuke. (Rom. 10:13, 14) Nokuba boobo, tabali boonse ibazumina kwiiya Bbaibbele ibayanda kupona kweelana azyeelelo zya Jehova. Tweelede kucibelesya kabotu ciindi cesu mumulimo wakukambauka kwiinda mukugwasya baabo ibalibambilide kucinca kutegwa bakkomanisye Jehova. Ikuti sikwiiya Bbaibbele katayi ambele noliba leelyo nokwainda ciindi cili mbocibede, inga cabota kucileka kwiiya anguwe mpoonya akubikkila maano kugwasya baabo Jehova mbakwela kulinguwe alimwi akumbunga yakwe. (Joh. 6:44) Nokuba boobo, ikuti mukuya kwaciindi muntu ooyo watondezya kuti ‘ulilibambilide kutambula buumi butamani,’ tulakonzya kutalika alimwi kwiiya Bbaibbele anguwe.—Mil. 13:48.

MBOTUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amumulumbaizye sikwiiya akaambo kakuyanda kuba aluzyibo lwini-lwini.—1Tim. 2:4

  • Amukankaizye mbociyandika kutobela zintu nzyaiya.—Lk. 6:46-49

  • Cakukkazika moyo, amubandike anguwe cikozyanyo ca Jesu casikuminza, mpoonya akumukulwaizya kuti azinzibale kuyeeya twaambo tumulesya kuyaambele.—Mt. 13:18-23

  • Cabupampu, amumupandulwide kaambo ncomuyanda kuleka kwiiya anguwe

  • Amumwaambile kuti zimwi ziindi munoomuswaya kutegwa kamumukulwaizya alimwi akuti inga mwaakuzumanana kwiiya anguwe ikuti watondezya kuti watalika kuyaambele

AMWEEBELELE KAVIDIYO, MWAMANA MWIINGULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Ncinzi ncomwaiya mumubandi calo icatondezya kuti sikwiiya tanaali kuyaambele kumuuya?

  • Mbuti sikumwaya mbwaamugwasya sikwiiya kuzyiba kuti weelede kucinca?

  • Mbuti sikumwaya mbwaatondezya kuti ulilibambilide kutalika kwiiya alimwi asikwiiya mukuya kwaciindi?