●○○ LWEENDO LWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Sena Bbaibbele licigwasya amazuba aano?

Lugwalo: 2Tim. 3:16

Ciindi Ciboola: Sena Bbaibbele lilakazyanya asayaansi?

○●○ LWEENDO LWAKUPILUKILA LWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Sena Bbaibbele lilakazyanya asayaansi?

Lugwalo: Job. 26:7

Ciindi Ciboola: Sena lulayo lwamu Bbaibbele lulagwasya?

○○● LWEENDO LWAKUPILUKILA LWABILI

Mubuzyo: Sena lulayo lwamu Bbaibbele lulagwasya?

Lugwalo: Tus. 14:30

Ciindi Ciboola: Sena Bbaibbele lililuzi nolyaamba ziyoocitika kumbele?