MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Ino Mujisi Mizeezo Yani?”: (10 min.)

  • Mt. 16:21, 22—Akaambo kakuciindizya kuba aluse, Petro wakaamba cakutayeeya (w07 3/1 13 ¶17)

  • Mt. 16:23—Petro taanakali kuyeeya mbwayeeya Leza (w15 5/15 13 ¶16-17)

  • Mt. 16:24—Banakristo beelede kuzumizya mizeezo ya Leza kubasololela mubuumi bwabo (w06 4/1 21 ¶9)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Mt. 16:18—Ino nguni wakali mwala, aawo Jesu mpaakayakila mbungano ya Bunakristo? (“Nduwe Petro, aboobo amwala ooyu” kaambo kagwasya mukwiiya Mt. 16:18, nwtsty)

  • Mt. 16:19—Ino “makkii aa Bwami bwakujulu” Jesu ngaakapa Petro ninzi? (“makkii aa Bwami bwakujulu” kaambo kagwasya mukwiiya Mt. 16:19, nwtsty)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Mt. 16:1-20

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amutondezye mbomukonzya kwiingula bantu mucilawo canu ibasola kusinkila mubandi.

 • Lweendo Lwakupilukila Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo.

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakupilukila Kabili: (5 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO