Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Mucizyi uucili mwana-mwana upandulula ncaalemba kuli basicikolonyina mukkilasi

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO February 2017

Zitondezyo Zyacikozyanyo

Zitondezyo zyacikozyanyo zyamagazini ya Sinsimuka! alimwi akasimpe kamu Bbaibbele kujatikizya mbotukonzya kumuswiilila Leza. Amutobelezye zikozyanyo kutegwa mulembe nzila zyanu nobeni.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Kumvwida Jehova Kuletela Zilongezyo

Caluyando, Jehova Leza ulatutondezya nzila motweelede kweendela.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Kristo Wakapenga Akaambo Kandiswe

Lufwu lwa Jesu lwakapa bwiinguzi kukukazya kwa Saatani kujatikizya kusyomeka kwababelesi ba Leza.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amubagwasye Bana Banu Kuba Alusyomo Luyumu mu Mulengi

Ino bana banu basyoma nzi kujatikizya matalikilo aabuumi? Ino inga mwabagwasya buti kuba alusyomo lwakuti Jehova Leza ngo Mulengi?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

‘Amwaambilizye Mwaka Wakukkomaninwa a Jehova’

Sena mwaka wakukkomaninwa a Jehova mwaka wini? Ino ciindi eeci ciswaangene buti kumulimo wakukambauka Bwami?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amwaabelesye Kabotu Mabbuku Aamba Zyamu Bbaibbele

Mabbuku eesu aamba zyamu Bbaibbele alasimbwa akutolwa munyika yoonse kwiinda mukubeleka canguzu alimwi akubelesya mali manji. Amubelesye bupampu ciindi nomwaabila mabbuku abamwi.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Majulu Mapya Anyika Mpya Ziyooleta Kukondwa Kupati

Ino cisyomezyo ca Leza cijatikizya “majulu mapya anyika mpya” caamba nzi kulindiswe?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amukondwe Akaambo Kabulangizi Bwanu

Bulangizi buli mbuli ngobyo. Kuzinzibala kuyeeya zisyomezyo izilembedwe mu Jwi lya Leza kupa kuti cuube-ube kuzumanana kukondwa akusyomeka ciindi notuli mumasunko.