Ino ncinzi ncotukonzya kwiiya kweelana ambwaakalanganizyigwa makani aaya?

15:1, 2—Amube bantu balicesya alimwi bakkazika moyo. Muciindi cakuti baalanganye makani aaya balikke, Paulo alimwi a Barnaba bakalomba busolozi kuzwa kumbunga ya Jehova.

15:28, 29—Amwiisyome mbunga ya Leza. Mbungano yakajisi lusyomo lwakuti Jehova wakali kuyakwaalanganya makani kwiinda mukubelesya muuya wakwe uusalala alimwi a Kristo Jesu.

16:4, 5—Amumvwide. Mbungano zyakazumanana kuyaambele ciindi nozyakatobela busolozi buzwa kukabunga keendelezya.