2:13-16

  • Mumazuba aa Malaki, bana Israyeli banji bakali kulekana kakunyina twaambo tuyakoomoonga. Jehova kunyina naakabukkomanina bukombi bwabantu ibakali kubacitila cabumpelenge aabo mbobakakwetene limwi

  • Jehova wakabalongezya aabo ibakali kubeendelezya cabulemu mbobakakwetene limwi

Mbuti banabukwetene mazuba aano mbobakonzya kuzumanana kusyomeka  . . .

  • muzintu nzyobayeeya?

  • muzintu nzyobabona ameso?

  • muŋambawido yabo?