Kutalikila mumwezi wa January 2018, muswaangano unoobikkilizya cibeela catwaambo tugwasya mukwiiya alimwi acibeela cazifwanikiso azyakweebelela kuzwa mu Bbaibbele lya Busanduluzi Bwanyika Mpya (nwtsty) lyakwiiya ilili a Intaneti, nokuba kuti Bbaibbele eeli lyakwiiya taliko mumwaambo wanu. Cakutadooneka, cibeela eeci ciyoomugwasya kulibambila kabotu muswaangano ooyu. Kuyungizya waawo, ciyoomugwasya kuswena afwaafwi a Taateesu siluyando, Jehova!