14:3-5

Jehova wakapanga “kkuti lipati kapati” mumwaka wa 1914 ciindi naakatalisya Bwami bwabu Mesiya, nkokuti cibeela ‘cacilundu’ cabweendelezi bwakwe bwakoonse-koonse. Kuzwa mu 1919, babelesi ba Leza bajana bukwabilizi ‘mukkuti lyamalundu’

Mbuti bantu ‘mbobatijila kukkuti’ lyabukwabilizi?

14:12, 15

Kufwumbwa muntu uutali mukkuti lyacikozyanyo uyoonyonyoonwa munkondo ya Amagedoni

Ino inga ndakkala buti mukkuti lyabukwabilizi?