SINSIMUKA!

Mubuzyo: Bantu banji balayanda kupona buumi buli kabotu. Ino muyeeya kuti ncinzi ncotukonzya kucita kutegwa tulikwabilile kumalwazi?

Lugwalo: Tus. 22:3

Kwaabila: Magazini eeyi ya Sinsimuka! ilaamba zintu nzyotukonzya kucita kutegwa tube bantu bacenjede akucesya ntenda yakuyambukilwa malwazi.

AMUYIISYE KASIMPE

Mubuzyo: Sena Leza nguutuletela mapenzi naa zintu zimbi buyo?

Lugwalo: Job. 34:10

Kaambo Kamasimpe: Leza talinguwe uutuletela mapenzi. Muciindi caboobo, mapenzi alaboola akaambo ka Diabolosi, ibantu batasali kabotu zintu zyakucita, alimwi akaambo kakuba mubusena butali kabotu aciindi citali kabotu. Ciindi notwapenga, Leza ulatugwasyilizya. Ulatubikkila maano kapati.

NKAAMBO NZI NCOMWEELEDE KWIIYA BBAIBBELE? (Vidiyo)

Mubuzyo: Sena muyeeya kuti Leza nguweendelezya nyika? [Amulindile bwiinguzi.] Ncolyaamba Bbaibbele cilakonzya kumugambya. Vidiyo eeyi ilapandulula. [Amutondezye vidiyo.]

Kwaabila: Cibalo 11 cabbuku eeli cilapandulula kaambo Leza ncalekelede kupenga alimwi ancayanda kucita kujatikizya kupenga. [Amwaabile bbuku lya Bbaibbele Ncoliyiisya naa Bbaibbele Ncolituyiisya.]

AMULEMBE NZILA YANU NOBENI

Inga mwabelesya nzila zili muzitondezyo zyainda ikulemba nzila njomuyanda kuyoobelesya mumulimo wamumuunda.