KAAMBO NCOCIYANDIKA: Bantu beelede kuzizyiba zyeelelo zya Jehova alimwi akuzitobela kutegwa bamukombe munzila njakkomanina. (Is. 2:3, 4) Bbuku lya “Luyando lwa Leza” ibbuku lyabili ndyotubelesya kuyiisya, ligwasya basikwiiya Bbaibbele kuzyiba mbozigwasya njiisyo zyamu Bbaibbele mubuumi bwabuzuba abuzuba. (Heb. 5:14) Tweelede kusolekesya kubasika amoyo bantu ciindi notubayiisya kutegwa babe akaambo kabotu keelede kubakulwaizya kucinca bukkale bwabo.—Rom. 6:17.

MBOTUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amulibambile kabotu kumwi kamuziyeeyede mbazu mwalezya sikwiiya wanu. Amubambe mibuzyo iiyoomugwasya kuzyiba mbwayeeya alimwi ambwalimvwa kujatikizya makani ngomubandika.—Tus. 20:5; be 259

  • Amutubelesye tubbokesi toonse tuli mubbuku kugwasya sikwiiya wanu kubona bubotu bwakubelesya njiisyo zyamu Bbaibbele

  • Amumugwasye sikwiiya wanu kumvwisya makani aajatikizya manjezyeezya, pele mutamusalili cakucita.—Gal. 6:5

  • Cabupampu amumuzyibe sikwiiya wanu naa uyandika kugwasyigwa kubelesya njiisyo zyamu Bbaibbele zimwi. Calubomba, amumukulwaizye kucinca bukkale bwakwe akaambo kaluyando ndwajisi kuli Jehova.—Tus. 27:11; Joh. 14:31