• Lwiimbo 116 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Mesiya Wakabuzuzikizya Businsimi”: (10 min.)

  • Is. 9:1, 2—Mulimo wakwe wakubelekela mu Galileya wakasinsimwa (w11 8/15 10 munc. 13; ip-1 124-126 munc. 13-17)

  • Is. 9:6—Wakali kuyooba amilimo iisiyene-siyene (w14 2/15 12 munc. 18; w07-CN 5/15 6)

  • Is. 9:7—Bweendelezi bwakwe buyooleta luumuno lwini-lwini alimwi alubeta luluzi (ip-1 132 munc. 28-29)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Is. 7:3, 4—Nkaambo nzi Jehova wakamufwutula Mwami mubi Ahazi? (w07 3/1 9 munc. 4)

  • Is. 8:1-4—Ino businsimi oobu bwakazuzikizyigwa buti? (it-1-E 1219; ip-1 111-112 munc. 23-24)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwandiyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino ntwaambo nzi tuzwa mukubala Bbaibbele kwansondo iino ntondikonzya kubelesya mumulimo wakukambauka?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Is. 7:1-17

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 10

 • Ndime Aano! Kondituma!” (Is. 6:8): (15 min.) Mubandi abaswiilizi. Amweebelele kavidiyo kakuti Kuunka Kubelekela Kubusena Kubulide (mpoijanika vidiyo) MISWAANGANO YESU AMULIMO WAMUMUUNDA).

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) kr cibalo 5 munc. 10-17, akabbokesi apeeji 53

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 150 Amupailo

  Kuyeezya: Mwalombwa kuti mulizye lwiimbo lupya ciindi comwe, mpoonya lwamana mbungano yeelede kulwiimba.