• Lwiimbo 28 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Kuyaambele Kumuuya Mubucembele”: (10 min.)

  • Int. 92:12—Balulami balazyala micelo yakumuuya (w07-CN 9/15 32; w06 9/1 11 munc. 2)

  • Int. 92:13, 14—Bacembeede balakonzya kuyaambele kumuuya nokuba kuti balaciswa-ciswa (w14 1/15 26 munc. 17; w04 6/1 10 munc. 9-10)

  • Int. 92:15—Bacembeede balakonzya kubelesya luzyibo lwabo kukulwaizya bamwi (w04 6/1 10-12 munc. 13-18)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Int. 99:6, 7—Nkaambo nzi Musa, Aroni alimwi a Samuele ncobali zikozyanyo zibotu? (w15 7/15 8 munc. 5)

  • Int. 101:2—Ino caamba nzi “kweenda amoyo uululeme” muŋanda yesu? (w05 11/1 30 munc. 14)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwandiyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino ntwaambo nzi tuzwa mukubala Bbaibbele kwansondo iino ntondikonzya kubelesya mumulimo wakukambauka?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Int. 95:1–96:13

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Makani aali acivwumbyo ca g16.4. Amubambe ntalisyo yalweendo lwakupilukila.

 • Lweendo Lwakupilukila: (4 min.) Makani aali acivwumbyo ca g16.4. Amubambe ntalisyo yakuswaya kutobela.

 • Ciiyo ca Bbaibbele: (6 min.) bh 161-162 munc. 18-19. Amumugwasye sikwiiya kubona mbwakonzya kwaabelesya makani.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 90

 • Nomucembeede—Mulijisi Lubazu Luyandika Kapati (Int. 92:12-15): (15 min.) Mubandi abaswiilizi. Amutondezye kavidiyo kakuti Nomucembeede—Mulijisi Lubazu Luyandika Kapati. (Amuunke a jw.org, akubona aalembedwe kuti MABBUKU > MAVIDIYO.) Mpoonya amubalombe baswiilizi kuti baambe ziiyo nzyobaiya. Amubakulwaizye bacembeede kubelesya busongo alimwi aluzyibo lwabo kugwasya baabo bacili bana. Amubakulwaizye bana kubandika abacembeede ciindi nobasala zintu ziyandika mubuumi.

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) ia cibalo 21 munc. 13-22, akwiinduluka kuli apeeji 186

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 29 Amupailo