Nkaambo nzi bana Israyeli ncobakafwambaana kuluba mbwaakabafwutula Jehova?

106:7, 13, 14

  • Bakamuluba Jehova akubikkila maano kuzintu zibotu nzyobakajisi aciindi eeco

Mbuti mbomukonzya kuba amoyo uulumba alimwi akutacinca?

106:1-5

  • Kamubikkila maano kutwaambo tunji tumupa kulumba

  • Kamuzinzibala kuyeeya bulangizi bwakumbele

  • Kamumulumba Jehova mumupailo kuzilongezyo zyacigaminina