MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Jesu Ulijisi Nguzu Zyakubusya Bayandwa Besu Bafwide”: (10 min)

  • Mk. 5:38—Tulalila ciindi muntu ngotuyanda nafwa

  • Mk. 5:39-41—Jesu ulijisi nguzu zyakubusya baabo ‘iboona’ mulufwu (“tafwide pe, pele uloona” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mk. 5:39, nwtsty)

  • Mk. 5:42—Bubuke bwakumbele buyoopa bantu ‘kukkomana kapati’ (jy 118 ¶6)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Mk. 5:19, 20—Nkaambo nzi kalangilwa kuti nkekakapa kuti malailile aa Jesu acince mubukkale oobu? (“ukabaambile” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mk. 5:19, nwtsty)

  • Mk. 6:11—Ino caamba nzi ‘kukunkumuna lusuko kumaulu aanu’? (“amukakunkumune lusuko kumaulu aanu” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mk. 6:11, nwtsty)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Mk. 6:1-13

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakupilukila Lwabili: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amumutondezye mukamwiniŋanda webbusaiti ya jw.org.

 • Lweendo Lwakupilukila Lwatatu: (3 min.) Amulisalile lugwalo lwakubelesya alimwi amubuzyo ngomuyoobandika ciindi ciboola.

 • Ciiyo ca Bbaibbele: (6 min.) bhs 36 ¶23-24—Amutondezye mbomukonzya kumusika amoyo muntu.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 144

 • Amuzibelesye Kabotu Zibelesyo Nzyotubelesya Kapati Mukuyiisya”: (5 min.) Mubandi abaswiilizi.

 • Kujana Luumbulizyo Mumbunga ya Jehova: (10 min.) Mubandi abaswiilizi. Amweebelele kavidiyo. Mpoonya amubuzye mibuzyo iitobela: Ino masunko nzi ngobakaswaanganya bamukwasyi waba Pera? Ino ncinzi cakabagwasya kuliyumya? Nkaambo nzi ncotweelede kuzumanana kucita zintu zyakumuuya ciindi notuli mumasunko?

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) jy cibalo 19 ¶1-9

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 72 Amupailo