• Lwiimbo 69 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Amulekele Jehova Kuti Abumbe Kuyeeya Kwanu Abukkale Bwanu”: (10 min.)

  • Jer. 18:1-4—Mubumbi ulijisi nguzu zyakucita ncayanda kubulongo (w99 4/1 32 munc. 3)

  • Jer. 18:5-10—Jehova ulijisi nguzu zyakucita ncayanda kubantu (it-2-E 776 munc. 4)

  • Jer. 18:11—Amukutobele kubumba nkwacita Jehova (w99 4/1 32 munc. 4-5)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Jer. 17:9—Mbuti kweena kwamoyo mbokukonzya kulitondezya? (w01 11/1 20 munc. 13)

  • Jer. 20:7—Ino mbuti Jehova mbwaakazunda Jeremiya alimwi akumufwubaazya? (w07 4/1 9 munc. 6)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Jer. 21:3-14

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Amulibambile Zitondezyo Zyamwezi Uuno: (15 min.) Mubandi abaswiilizi uuyeeme a “Zitondezyo Zyacikozyanyo.” Amweebelele tuvidiyo twacitondezyo, mwamana mubandike twaambo tupati-pati. Amubakulwaizye boonse kupilukila kuli baabo ibakazumina kutambula katulakiti kakuti Ino Bwami bwa Leza Ninzi?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO