Jeremiya wakacenjezya kuti Jerusalemu wakali kuyoonyonyoonwa mbuli Silo

26:6

  • Bbokesi lyacizuminano, lyalo ilyakali kwiiminina kubako kwa Jehova, ciindi cimwi lyakali kuyobwedwa ku Silo

  • Jehova wakazumizya ba Filisiti kubweza Bbokesi, alimwi kunyina nolyakapiluka ku Silo

Bapaizi, basinsimi, alimwi abantu boonse bakali kuyanda kumujaya Jeremiya

26:8, 9, 12, 13

  • Bantu bakamujata Jeremiya akaambo kakusinsima lunyonyooko lwa Jerusalemu alimwi atempele

  • Jeremiya tanaakatyompwa alimwi tanaakatija

Jehova wakamukwabilila Jeremiya

26:16, 24

  • Jeremiya wakazumanana kuba sicamba, alimwi Jehova tanaakamulekelezya

  • Leza wakabelesya Ahikamu sicamba kuti akwabilile Jeremiya

Kwiinda mukugwasyigwa alimwi akukulwaizyigwa a Jehova, kwamyaka iili 40 Jeremiya wakacikonzya kwaambilizya mulumbe ngobatakali kuyanda kumvwa bantu