SINSIMUKA!

Kwaabila: Ndiyanda kumupa magazini mpya ya Sinsimuka!

Mubuzyo: Amubone mubuzyo ooyu uuli apeeji yabili. Ino muyeeya buti kujatikizya mubuzyo ooyu?

Lugwalo: Lk. 7:35 Cibalo eeci cilabandika njiisyo eeyi mboyeendelana a Bbaibbele kuligama.

SINSIMUKA!

Mubuzyo: Sena mulazumina kuti cilayandika kupona kweelana amajwi aabusongo aaya?

Lugwalo: Mt. 6:34

Kwaabila: [Amujalule peeji lijisi cibalo cakuti “Ncolyaamba Bbaibbele—Kulibilika.”] Cibalo eeci citondezya Bbaibbele mbolikonzya kutugwasya kulwana penzi lyakulibilika.

Bbaibbele Ncoliyiisya

Mubuzyo: Bantu banji ibasyoma muli Leza balalombozya kuswena kulinguwe. Sena mulizyi kuti Bbaibbele lilatukulwaizya kuswena kuli Leza?

Lugwalo: Jak. 4:8a

Kwaabila: Bbuku eeli lyakabambilwa kutugwasya kwiiya zinji kujatikizya Leza kubelesya Bbaibbele. [Amumutondezye Cibalo 1 cabbuku lya Bbaibbele Ncoliyiisya.]

AMULEMBE NZILA YANU NOBENI

Inga mwabelesya nzila zili muzitondezyo zyainda ikulemba nzila njomuyanda kuyoobelesya mumulimo wamumuunda.