Kujatikizya mazina aamabbuku aamu Bbaibbele aalembedwe mubufwaafwi, amubone apeeji 40.

A B C D E F G H I J K L M N Ŋ O P R S T U V W Y Z 0-9

A

AAKKOMANISYE

, Ro 15:2 Umwi aumwi a. mweenzinyina

AALIDUNDE

, 1Ko 1:31 uulidunda, a. muli Jehova

ABAKWATE

, 1Ko 7:36 tabisyide pe. A.

ABBA

, Ro 8:15 koompolola kuti: A., Taata!

ABELO

, Mtl 4:8 Kaini wakamuumputa A.

Mt 23:35 kutalikila kubulowa bwa A. mululami

ABIGAYELI

, 1Sa 25:3 A. wakali musongo, mubotu

ABRAHAMU

, Mtl 21:12 Leza wakati kuli A., Komuswiilila

2Mk 20:7 mulongwe wako A.

Mt 22:32 Leza wa A., Leza wabaumi

Ro 4:3 A. wakasyoma akubonwa kuti mululami

ACAALI

, Heb 10:26 ikuti katucita cibi a.

ACAMBA

, Is 40:11 uyootunyamuna a. cakwe

ACIBUMBILI

, 1Ko 4:9 baapostolo bamamanino a.

ADAMU

, Mtl 5:5 A. wakapona myaka iili 930, akufwa

1Ko 15:22 muli A. boonse balafwa

1Ko 15:45 A. wamamanino wakaba

1Ti 2:14 A. tanaakeenwa, pele mukaintu

AFWIDE

, Heb 2:9 Jesu a. muntu uuli woonse

AKABBAPATIZYIGWE

, Mt 3:13 Jesu wakaunka kuli Johane kuti a.

AKANI

, Jos 7:1 A. wakabweza zintu zimwi

AKASOLOLELWA A LEZA

, 2Ti 3:16 Magwalo oonse a.

AKUBABBAPATIZYA

, Mt 28:19 mukayiisye bantu babe basikwiiya, a.

AKULA

, Mil 18:2 wakajana mu Juda uutegwa A.

AKULONGEZYE

, Ru 2:12 Jehova a.

AKUNDIYEEYA

, Job 14:13 kondibikkila ciindi a.!

ALAGWASYA

, 2Ti 3:16 akasololelwa a Leza alimwi a.

ALALANGA-LANGA

, 2Mk 16:9 meso aa Jehova a.

ALEFA

, Ciy 1:8 A. a Omega

ALELUYA

, Amubone AMUMUTEMBAULE JA.

ALEMEKWE

, 1Ko 10:31 amucite zyoonse kuti Leza a.

ALIIMYE

, Mt 16:24 a. akunyamuna cisamu cakwe

ALINGULE

, Ga 6:4 umwi aumwi a. nzyacita mwini

AMAGEDONI

, Ciy 16:16 butegwa A. mu Chihebrayo

AMAJWI AAKULISUMPULA

, 1Ko 2:1 tiindakasika a.

AMBOZYEENDA

, Mtl 33:14 kweelana a. zivwubwa

AMENI

, Dt 27:15 boonse bayakwaamba kuti, A.!

1Ko 14:16 A. kumajwi aakulumba kwako

2Ko 1:20 mulinguwe twaamba kuti A. kuli Leza

AMUBALEMEKE

, 1Ko 16:18 a. bantu bali boobo

AMUBALIKE

, 1Ko 9:24 A. kuti mujane bulumbu

AMUBELEKE

, Lk 13:24 A. canguzu munjile mumulyango

AMUBOMBYE

, Dt 8:2 kutegwa a. akumusunka

AMUBOOLE

, Is 55:1 A., nomufwide nyota, a. kumaanzi!

AMUBUTIJE

, 1Ko 6:18 A. bwaamu!

AMUCENJELE

, Ef 5:15 a. mweende mbuli basongo

AMUJATISYE

, Flp 2:16 a. jwi lyabuumi

AMUJAYE

, Kol 3:5 a. zizo zyamubili wanu

AMUJOKELE

, Joe 2:12 a. kulindime amyoyo yoonse

Mlk 3:7 A. kulindime, eelyo ndilaboola

AMUKAKATILE

, Ro 12:9 a. kucibotu

1Ko 15:58 a., mutazungaani pe

AMUKONDWE

, Ro 12:12 A. akaambo kabulangizi

Ro 12:15 A. abaabo bakondwa

Flp 4:4 Lyoonse a. mu Mwami. A.!

AMUKONE

, Mt 25:34 a. Bwami mbomwakabambilwa

AMULABILE

, In 34:8 A. mubone kuti Jehova mubotu

AMULIBAMBILE

, Mt 24:44 Aboobo, andinywe a.

AMULICESYE

, Jak 4:10 A. mumeso aa Jehova

1Pe 5:6 a. ansi aajanza lya Leza

AMULINDE

, Mt 26:41 A. akuzumanana kupaila

AMULISALILE

, Jos 24:15 a. ngomuyanda kubelekela

AMULIYAKE

, Jud 20 a. nobeni aantalisyo yalusyomo

AMULIYUMYE

, Ro 12:12 A. mumapenzi

AMULONGEZYE

, My 6:24 Jehova a.

AMULYAABE

, Ro 6:13 a. kuli Leza

AMUMUCENJELELE

, 2Te 3:14 a., amuleke kuyanzana

AMUMUGUSYE

, 1Ko 5:13 A. mubi akati kanu

AMUMUSWIILILE

, Mt 17:5 Ooyu Mwanaangu. A.

AMUMUTAMBULE

, Ro 14:1 A. muntu uutanasima

AMUMUTEMBAULE JA

, In 146:1 A.! Andimutembaule amoyo woonse

In 150:6 Cilenge coonse ciyoya—A.!

Ciy 19:1 ijwi lyankamu mpati lyakati: A.!

AMUNDISOLE

, Mlk 3:10 a. buyo munzila eeyi

AMUPAKAMANE

, Lk 21:36 a. akupaila mipailo yakukombelezya

1Ko 16:13 A. amwiime nji mulusyomo

Ciy 16:15 Ulikkomene ooyo uupakamana

AMUPE

, Mt 22:21 a. Kaisara zintu zyakwe

AMUSALALE

, 1Pe 1:15 a. mubukkale bwanu boonse

AMUSAMAUSYANYE

, 1Pe 4:9 A. cakutatongooka

AMUSANDULWE

, Ro 12:2 a. akucinca mizeezo

AMUSESEMWE

, Ro 12:9 A. acibi; mukakatile kucibotu

AMUSINIZYE

, 1Te 5:21 A. zyoonse; mukakatile kucibotu

AMUSOLEKE

, 2Pe 3:14 a. mpomugolela kutaba akabala

AMUSULAIKE

, In 97:10 nomuyandisya Jehova a. bubi.

Am 5:15 A. bubi, muyande bubotu

AMUSUNGWAALE

, 2Pe 1:5 a. kapati

AMUSWENE

, Jak 4:8 A. kuli Leza, awalo ulaswena

AMUTAMBULANE

, Ro 15:7 a. mbubonya Kristo

AMUYANDISYE

, 1Pe 2:2 a. mukupa uuli mujwi

AMUYUME

, 1Ko 16:13 amwiime nji mulusyomo, a.

AMUZAPAULE

, Joe 2:13 A. myoyo yanu

AMUZWE

, Is 52:11 a., mutagumi cisofweede!

Ciy 18:4 A. mulinguwe, nobantu bangu

AMUZYALANE

, Mtl 1:28 A. muvwule

AMWAASOLE

, 1Jo 4:1 pele a. majwi

AMWEEMPWE

, Mil 3:19 a. akusanduka kutegwa

AMWIIME NJI

, 1Ko 16:13 a. mulusyomo

AMWIIYE

, 1Ko 11:1 A. ndime mbuli mbondiiya Kristo

Ef 5:1 a. Leza, mbomuli bana

Heb 13:7 a. lusyomo lwabo

ANA

, Lk 2:36, 37 A., wakajisi myaka iili 84

APOLO

, Mil 18:24 A., wakali kupasaula kukanana

ARARATI

, Mtl 8:4 bwato bwakakkala amalundu aa A.

AREOPAGI

, Mil 17:22 Paulo wakaima mu A.

ATALYI

, 2Te 3:10 uutayandi kubeleka, akulya a.

ATEMI

, Mil 19:34 koongolola kuti: A. mupati!

ATUKKOMANE

, Ro 5:3 a. notuli mumapenzi

ATUSUNGWAALILE

, Ro 14:19 a. zintu ziletela luumuno

AYOOZYIBA KUTI NDIME JEHOVA

, Ezk 39:7 masi a.

AYUMYA MATE

, Joh 6:60 Makani aaya a.

AZAZELI

, Le 16:8 Aroni weelede kuuma cisolo ca A.

AZOOTUYIISYE

, Bab 13:8 Manowa wakati, a.

B

BAALA

, Je 19:5 baumpa bana kazili zituuzyo kuli B.

BAALU

, Tit 1:5 ululamike zintu akusala b.

 BAAMA

, Lk 8:21 B. abakwesu mbaaba

BAAPOSTOLO

, Mt 10:2 mazina aab. bali 12

Mil 15:6 b. abaalu bakaswaangana

1Ko 15:9 ndendime muniini akati kab.

2Ko 11:5 b. bacibwene kwiinda boonse

BABANZI

, 1Ko 4:2 iciyandika mub. nkusyomeka

BABBI

, Mt 6:20 lubono kujulu, ab. nkobatanjili

1Ko 6:10 b., tabakanjili mu Bwami

BABELESI

, Is 65:13 B. bangu bayoolya

2Ko 3:6 nguwatupa kuti tweelele kuba b.

2Ko 6:4 tulatondezya kuti tuli b. ba Leza

BABELESI BAATEMPELE

, Ezr 8:20 b. bakugwasya ba Levi

BABELESYA NYIKA

, 1Ko 7:31 aabo b.

BABELO

, Mtl 11:9 wakaulikwa kuti B., nkaambo ooko

BABI

, In 37:9 bantu b. bayoonyonyoonwa

In 37:10 ibantu b. tabakabi limbi

Tu 15:8 Cipaizyo cab. ncisesemyo kuli Jehova

Tu 15:29 Jehova uli kule ab.

Is 57:21 Kunyina luumuno kubantu b.

BABOMBE MYOYO

, In 37:11 b. bayookona nyika

Zef 2:3 Amuyandaule Jehova nob.

BABULONI

, Je 51:6 Amutije kuzwa mu B.

Je 51:30 Basikalumamba ba B. baleka kulwana

Je 51:37 B. uyooba mulwi wamabwe

Ciy 17:5 B. Mupati, nyina wabamavwuule

Ciy 18:2 B. Mupati wawa

BABUNYINA

, Mt 23:8 nyoonse muli b.

BACENJEDE

, Mt 10:16 b. mbuli nzoka, batajisi lweeno

Lk 10:21 wazisisa kubasongo akub.

BACETE

, 1Sa 2:8 Ulabusya b. kuzwa mumulota

In 9:18 b. kunyina nibayoolubwa

In 69:33 Jehova ulabaswiilila b.

Lk 4:18 ndaambile b. makani mabotu

Joh 12:8 b. munooli limwi lyoonse

2Ko 6:10 tuli b. pele tuvwubya banji

Ga 2:10 kuti katubayeeya b.

BAFWIDE

, Mu 9:5 b. tabazyi cintu nociba comwe

1Te 4:16 b. a Kristo bayoosaanguna kubuka

Ciy 14:13 Balikkomene b. kabakamantene a Mwami

BAFWU

, Lk 20:38 Tali Leza wab. pele ngwabaumi

BAIBAULWA

, Ef 4:14 tatweelede kuba mbuli bana ib.

BAIMBI

, 1Mk 15:16 Davida wakaambilwa kusala ib.

BAIMINIZI

, 2Ko 5:20 b. ibali mubusena bwa Kristo

BAIYA

, 2Ti 3:7 ib. pele ibatakonzyi kuba aluzyibo

BAIYE

, Dt 4:10 Kobunganya bantu kutegwa b.

BA JUDA

, Ro 3:29 Sena ngu Leza wab. balikke?

BAKABBAPATIZYIGWA

, Mil 2:41 b., kwakayungizyigwa bantu 3,000

BAKAINTU

, Ef 5:22 B. kabalibombya kubalumi

Ef 5:28 balumi beelede kuyanda b. babo

BAKAMBONI

, Is 43:10 ndinywe b. bangu

Mt 18:16 bumboni bwab. bobilo naa botatwe

Mil 1:8 muyooba b. bangu

Ciy 11:3 b. bobilo basinsime kwamazuba aali 1,260

BAKANDISULA

, Joh 15:25 B. kakunyina kaambo

BAKANYONOKELA

, In 106:16 B. Musa munkambi

BAKASEKELELA

, 1Mk 29:9 Bantu b. nobakasanga

BAKASUNGULWA

, Ku 35:21 ib. amyoyo yabo bakaleta

BAKAYUMYA MYOYO

, Mil 19:9 nob. yabo akutasyoma

BAKEENE

, Mt 24:24 ikuti kacikonzyeka b. basale

BAKERUBI

, Mtl 3:24 wakabikka b. apanga livwilima

BAKOLWI

, 1Ko 6:10 b., tabakanjili mu Bwami

BAKOOFWAAZYA

, Mtl 19:11 b. baalumi

BA KRISTO BAKUBEJA

, Mt 24:24 b. bayoobuka

BAKUNZE

, Kol 4:5 busongo akati kabantu b.

BAKUSAANGUNA

, Mt 19:30 banji b. bayooba

BAKUTAUSI

, 1Ti 3:8 b. beelede

BAKWESU

, Mt 25:40 kuti mwakacitila umwi akati kab.

1Pe 5:9 ciinga coonse cab.

BALAMU

, My 22:28 mbongolo yakati kuli B.

BALAMUKAKA

, Tit 1:16 b. Leza kwiinda mumilimo yabo

BALAMVWA

, Ro 10:14 b. buti kakunyina

BALAMWIINDA

, Flp 2:3 akubona bamwi kuti b.

BALANDIPENZYA

, In 119:86 b. kakunyina kaambo

BALANGIZI

, Is 60:17 Ndiyoobikka luumuno kuba b.

Mil 20:28 muuya wakamubikka kuba b.

1Pe 5:2 amubeleke mbomuli b.

BALAPENGA

, Tu 27:12 batakwe maano b.

BALATONGOOKA

, Jud 16 mbaasikuŋuŋuna, b.

BALEELELA

, Mil 5:41 bakakkomana kujanwa kuti b.

BALEMEKWA

, 2Pe 2:10 kusampaula baabo b.

BA LEVI

, Ku 32:26 b. boonse bakabungana kulinguwe

My 3:12 b. beelede kuba bangu

2Mk 35:3 b., bamayi babana Israyeli boonse

BALEZYA

, Ro 15:1 kubagwasya aabo ib.

BALIBOMBYA

, Tu 11:2 aabo b. mbabajisi busongo

BALICESYA

, Is 57:15 ndibukulusye muuya wabantu b.

Jak 4:6 ulabafwida luzyalo aabo ib.

BALIKKOMENE

, In 144:15 B. ibajisi Jehova kali Leza

Mt 5:3 B. ibasololelwa a Leza

BALI KUNZE

, 1Ko 5:13 Leza nabeteka b.?

BALILA

, Mt 5:4 Balikkomene aabo b.

BALISUMPULA

, Jak 4:6 Leza ulabakazya ib.

BALISUNGULE

, Ku 36:2 bakulwaizyigwa amyoyo kuti b.

BALOMBWANA

, In 110:3 b. mbuli malosi aamume

Tu 20:29 Bulemu bwab. ninguzu zyabo

BALOMENE

, Tu 31:29 bamakaintu banji b. ulabainda

BALONGWE

, Tu 14:20 b. bamuvwubi mbanji

Tu 16:28 sikubejelezya ulabaandaanya b.

Lk 16:9 Amujane b. kubelesya lubono

BALULAMI

, In 72:7 Mumazuba aakwe b. bayoozwidilila

1Pe 3:12 meso aa Jehova alangide b.

BALUMBAIZYA

, Jud 16 b. bantu kutegwa baligwasye

BALUMI

, Ef 5:25 Nob. amubayande bakaintu banu

Kol 3:18 nobakaintu amulibombye kub. banu

BAMAAMA

, In 27:10 b. abataata bandilekelezya

BAMAKAAPANYINA

, 1Ti 5:4 nzyobeelede bazyali ab.

BAMAKAINTU

, Dt 31:12 kamubunganya baalumi, b.

1Ba 11:3 b. 700, abamwanakasuwa 300

Tu 31:3 Utamanini nguzu zyako kuli b.

BAMAVWUULE

, Lk 15:30 iwakasowaila lubono kuli b.

BAMAYI

, In 119:99 Ndilaamaano kwiinda b. bangu

Ef 4:11 bamwi kuti babe beembezi ab.

BAMI

, Tu 22:29 uucibwene uyakwiima kumbele lyab.

Lk 21:12 kutolwa kub. akubeendelezi

Mil 4:26 B. bamunyika bakalibambila

1Ko 8:5 kuli baleza banji ab. banji

Ciy 5:10 bayooba b. ibayoolela nyika

Ciy 18:3 b. bakacita bwaamu anguwe

BAMUBONE

, Mt 6:1 mutaciti bululami kutegwa b.

BAMUCAALA

, In 68:5 Usyi wab., mukwabilizi wabamukabafwu

Jak 1:27 ikulanganya b. abamukabafwu

BAMUKABAFWU

, In 146:9 ulanganya bamucaala ab.

Jak 1:27 ikulanganya bamucaala ab.

BAMUPENZYA

, Ro 12:14 Amubalongezye ib.

BAMUSULIDE

, Lk 6:27 amucite zibotu kulibaabo b.

BAMVWISYE

, Da 11:33 bayoopa kuti bantu banji b.

BAMWAABA

, Mt 8:20 B. balijisi malyango

BAMWANAKASUWA

, 1Ba 11:3 bamakaintu 700 ab. 300

BAMWEENDELEZYA

, 1Te 5:12 kamubalemeka aabo ib.

BANA

, Mtl 6:2 b. ba Leza bakakwata basimbi

Dt 31:12 kamubunganya bantu, b.

1Sa 8:3 b. bakwe tiibakeenda munzila zyakwe

Job 38:7 Ab. ba Leza bakoompolola cakubotelwa

In 8:2 Kumilomo yab.

Is 54:13 B. bako bayooyiisyigwa a Jehova

 Is 65:23 mb. balelekedwe a Jehova

Is 66:8 Ziyoni wakatumbuka b.

Mt 11:16 mbuli b. mumisika

Mt 18:3 ccita kuti mwaba mbuli b. basyoonto

Mt 19:14 Amubaleke b. alimwi mutabakasyi

Lk 10:21 wazisisa kubasongo waziyubunwida b.

Ro 8:14 ibeendelezyegwa amuuya mb. ba Leza

Ro 8:21 lwaanguluko lwabulemu bwab. ba Leza

1Ko 7:14 b. banu nobasofweede, pele lino

1Ko 14:20 amube b. basyoonto caboola kucibi

2Ko 12:14 b. tabalangilwi kuyobweda bazyali

Ef 6:1 Nob., amumvwide bazyali banu

1Jo 3:2 lino tuli b. ba Leza

BANA BABAMI

, 1Ko 1:26 tabali banji b.

BANABOKWABO

, Mt 13:55 b. ba Jakobo, Josefa

BANAKALINDU

, Mt 25:1 Bwami bwakozyanisyigwa ab.

1Ko 7:25 kujatikizya b., tandijisi mulawo

BANAKRISTO

, Mil 11:26 bakaitwa kuti B.

BANANIKE

, In 105:15 Mutasoli kubaguma b. bangu

BANDILEKELEZYA

, In 27:10 kuti bamaama abataata b.

BANGELO

, Mtl 28:12 b. bakali kutanta akuseluka

Job 4:18 ulabapa milandu b. bakwe

Mt 13:41 uyootuma b. bakwe, bayoogusya

Mt 22:30 bali mbuli b. kujulu

Mt 24:31 b. bayoobunganya basale

1Ko 4:9 cintu ceebelelwa kub.

1Ko 6:3 tamuzyi kuti tuyoobeteka b.?

Heb 13:2 cakutazyiba bakatambula b.

1Pe 1:12 ib. balayandisisya kuzibona

Jud 6 ib. batakazumanana mubusena

BANJIDWE MADAIMONA

, Mt 8:28 bantu bobilo b.

BANKUTWE

, Tu 21:5 Makanze aab. apa kuzwidilila

Ro 12:11 Amube b., mutabi batolo

BANTU BALI BUTI

, 2Pe 3:11 mweelede kuba b.

BANTU-BANTU BUYO

, Mil 4:13 a Johane tiibakayiide, bakali b.

BANYAMA

, Mtl 7:2 Kub. basalala bweza ibali ciloba

Le 26:6 ndiyoobamanizya b. bakali

Tu 12:10 Mululami ulabalanganya b.

Mu 3:19 cicitikila bantu ab. cilabacitikila

Ezk 34:25 ndiyoogwisya b. babutambo mucisi

Da 7:3 b. bapati bone bakazwa mulwizi

Ho 2:18 cizuminano ab. bamusyokwe

BANYOKO

, Ku 20:12 Lemeka bauso ab.

Tu 23:22 utasampauli b. nkaambo bacembaala

Joh 19:27 wakaambila sikwiiya: Bona! Mbaaba b.!

BAŊANDA

, Ef 2:19 b. ya Leza

BAŊANGA

, Le 19:31 mutabuzyi makani kub.

Dt 18:11 muntu uubuzya makani kub.

BAPAIZI

, Mik 3:11 B. ibayiisya kuti babbadelwa

Mil 6:7 nkamu mpati yab. bakasyoma

1Pe 2:9 ib. bami, cisi cisalala

Ciy 20:6 b. ba Leza aba Kristo

BAPATI

, 1Ko 14:20 mube b. mukumvwisya zintu

BAPENGEDE

, 1Sa 2:8 Ulabusya b. mulusuko

In 34:18 b. mumizeezo ulabafwutula

BAPENZYEGWA

, Mt 5:10 Balikkomene aabo b.

BAPILINGENE

, 1Te 5:14 amubacenjezye b.

BAPOHO

, Ho 14:2 tuyookutembaula, mbotutuula b.

BAPONA

, 2Ko 5:15 b. kabataciliponeni beni

BAPUUTIDE

, Mt 15:31 b. kabaponesyegwa

BARNABA

, Mil 9:27 B. wakamubweza

BARUKI

, Je 45:2 Mboobu mbwakwaambila Jehova, B.

BASALALI

, Da 7:18 b. bayoopegwa bwami

BASALE

, Mt 24:22 kaambo kab. mazuba

Mt 24:31 bangelo bayoobunganya b. bakwe

BASAMBAZI

, 2Ko 2:17 tatuli b. bajwi

Ciy 18:3 b. bakavwuba

BASANDULUZI

, 1Ko 12:30 Sena boonse mb.?

BASAZINYINA

, Mil 10:24 Korneliyo wakatambide b.

BASIBWAAMU

, 1Ko 5:9 muleke kuyanzana ab.

1Ko 5:9 muleke kuyanzana ab.

1Ko 6:9 B. tabakanjili mu Bwami

BASICAMBA

, 2Ko 5:6 lyoonse tuli b.

Flp 1:14 b. ikwaamba jwi lya Leza

BASICISINYOKO

, 1Te 2:14 mwakapenzyegwa ab.

BASIKASAMPUSAMPU

, 2Pe 3:3 kumazuba aamamanino kuyooba b.

BASIKASUNTU

, Mt 4:24 b. wakabaponya

BASIKUCITA

, Jak 1:22 amube b. caamba jwi

BASIKUKAZYA

, 1Ko 16:9 pele kuli b. banji

BASIKUKOMBA MITUNI

, 1Ko 6:9 b. tabakanjili mu Bwami

BASIKUKONA

, Ro 8:17 b., b. lukono, b.nyina a Kristo

Ga 3:29 lunyungu lwa Abrahamu b. cisyomezyo

BASIKULAYA

, Tu 15:22 b. banji kulaba kuzwidilila

BASIKULICENGEEZYA

, Ga 2:4 bakwesu b. ibakaletwa cakaumuumu

BASIKULWANA KRISTO

, 1Jo 2:18 kuli b. banji

BASIKUMUKAZYA

, Lk 21:15 b. mbobatakakonzyi

BASIKUNJILILILA TWAAMBO

, 1Ti 5:13 b. tutabajatikizyi

BASIKUŊUŊUNA

, Jud 16 Aaba bantu mbaasikuŋuŋuna

BASIKUPANDULULA BWEENDE BWANYENYEEZI

, Mt 2:1 b. bakaboola ku Jerusalemu

BASIKUTONGOOKA

, 1Ko 10:10 tutabi b.

BASIKUUMBULIZYA

, Job 16:2 muli b. bakatazya!

BASIKUVWIYA

, 1Ti 5:13 b. abasikunjililila twaambo

BASIKWAZE

, Is 40:31 Bayakuuluka amababa mbuli b.

BASIKWEEMA

, Mil 17:28 b. banu mbobaamba

BASIKWIIYA

, Mt 28:19 mukayiisye bantu kuti babe b.

Joh 8:31 mwazumanana mujwi lyangu, muli b. bangu

Joh 13:35 muli b. bangu, ikuti kamujisi luyando

BASILUTWE

, In 45:16 Uyoobabikka kuba b. munyika

Is 32:1 b. bayakweendelezya mubululami

BASIMALELO

, Mt 6:24 Taakwe uubelekela b. bobilo

BASIMAMAMBE

, 1Ko 6:9 b. tabakanjili mu Bwami

BASIMASALAMUZI

, Mil 19:19 b. bakaumpa mabbuku

BASIMBI

, Joe 2:28 bana basankwa ab. bayoosinsima

Mil 21:9 b. batakakwetwe ibakali kusinsima

2Ko 6:18 muyooba bana bangu basankwa ab.

BASIMIDE

, Heb 5:14 b., aabo ibalaamaano aayiisyidwe

BASIMILIMONYINA

, 1Ko 3:9 tuli b. a Leza

BASIMUCITA ZIBI

, Mt 7:23 Amuzwe, nob.!

BASINGANIZYIDWE

, Joh 7:49 nkamu iitazyi Mulawo mbantu b.

BASINKEMATWI

, Is 35:5 matwi aab. ayoosinkuka

Mk 7:37 B. ulabasinkula

BASINKONDO

, In 5:6 Jehova ulabasesemwa b.

Mt 10:36 b. bayooba bantu bamuŋanda

BASINKONDONYOKO

, In 110:2 koyaabuzunda akati kab.

Mt 5:44 Amuzumanane kuyanda b.

Flp 1:28 kunyina nomukongwa ab.

BASINSIMI

, 1Ba 18:4 Obadiya wakasisa b. bali 100

Am 3:7 kubayubunwida maseseke b.

Mil 10:43 B. boonse bamucitila bumboni

BASINSIMI BAKUBEJA

, Mt 7:15 Amubacenjelele b.

Mt 24:11 B. bayoobuka akweena banji

Mk 13:22 ab. bayoocita zintu zigambya

BASIYA

, Is 1:28 b. Jehova bayoomana doo

BASIZIBI

, In 1:5 b. tabakaimi nji mumbungano

Joh 9:31 Tulizyi kuti Leza tabaswiilili b.

Ro 5:8 notwakacili b., Kristo wakatufwida

BASOLOLELA

, Heb 13:7, 17 aabo b. akati kanu

 BASONGO

, Ku 18:21 kosala bamaalumi b., ibasyomeka

Is 5:21 Maawe kulibaabo b. mumeso aabo

Da 12:3 b. bayoomweka mbuli kumweka

Mt 11:25 wazisisa zintu eezyi kub.

Lk 16:8 mb. kwiinda bana bamumuni

1Ko 1:26 tabali banji b. mumeso aabantu

Ef 5:15 amweende mbuli b.

BASUNGWEEDE

, Tit 2:14 ib. kubeleka milimo mibotu

BASYAABUSONGO

, Mil 17:18 b. iba Epikureya

BASYAACIVWULEMWANGU

, 1Ko 6:10 b. tabakanjili mu Bwami

BASYAALIZI

, 1Te 4:15 aabo ib. akati kesu ibanoopona

BASYEEDE

, Ciy 12:17 kuyoolwana b. balunyungu

BASYOMA

, Joh 20:29 Balikkomene ib. kabatanabona

BASYOMEKA

, 1Sa 2:9 Ulakwabilila ntaamu zyabantu b.

In 37:28 Jehova takabalekelezyi b.

BASYUUMBWA

, Da 6:27 Daniele kumilomo yab.

BATAJISI NGUZU

, 1Te 5:14 amubagwasye aabo ib.

BATAKKALILILI

, Heb 11:13 bamuzwakule b. munyika

BATAKONZYI KUKWATA

, Mt 19:12 b. akaambo kambobakazyalwa

BATAKWE LUZYIBO

, In 19:7 zilabasongwaazya b.

BATAKWE MAANO

, Tu 22:3 b. balapenga

BATAKWETE

, 1Ko 7:8 ndaambila b. abamukabafwu

BATALULEME

, Mil 24:15 bubuke bwabantu b.

1Ko 6:9 b. tabakanjili mu Bwami

BATASYOMI

, 1Ko 6:6 utola kunkuta, kubantu ib.!

2Ko 6:14 Mutanjili mujoko abantu b.

BATATYOMPWI

, Kol 3:21 kutegwa b..

BATETE

, 1Te 2:7 twakaba b. mbuli mutumbu

BATI-SEBA

, 2Sa 11:3 B. mukaintu wa Uriya

BATOLO

, Ro 12:11 Amube bankutwe, mutabi b.

2Pe 1:8 mutabi b. naa kutazyala micelo

BATYOMPEDWE

, Is 57:15 ndikkala abantu b.

1Te 5:14 amubaumbulizye ib. mumoyo

BATYOMPEDWE MUMOYO

, In 34:18 Jehova ulaafwaafwi abaabo b.

In 147:3 Ulabaponya aabo b.

BAUMI

, Lk 20:38 Leza wab., mb. kulinguwe

BAUMPE

, Mt 7:15 zisani zyambelele, mukati mbaaumpe

Lk 10:3 mbuli bana bambelele akati kab.

Mil 20:29 b. babutambo bayoonjila

BAUSO

, In 2:7 Sunu mebo ndaba b.

BAUSYI

, Mtl 2:24 uyoosiya b. abanyina

Lk 15:20 b. bakamubalikila, baakumukumbata

BAVWUBIDE

, Lk 14:12 Wabamba cilalilo, utaiti b.

1Ti 6:17 b. batanoolisumpuli

BAYAKUWA

, In 91:7 Bantu bali 1,000 b. kumbali

BAYANDISI

, Ku 19:5 muyooba bantu bangu b.

BAYOOKONA

, Mt 5:5 babombe myoyo, b. nyika

BAYOOLISALAZYA

, Da 12:10 banji b.

BAYOOMUPENZYA

, Joh 15:20 bakandipenzya, b.

BAYOOMVWA

, Ezk 2:7 kunyina makani naa b. naa pe

BAYOONYONYOONWA

, Mt 25:46 b. kukabe kutamani

BAYOOSEKELELA

, Is 65:13 Babelesi bangu b.

BAYOOVWUNTAUZYA

, Da 12:4 banji b. ooku akooku

BAYOOYAKA

, Is 65:21 B. maanda akukkala mulingawo

BAYOOZYIBA KUTI NDIME JEHOVA

, Ku 7:5 bana Egepita b.

BAYUMIZYIGWE

, 1Ko 14:31 baiye alimwi b.

BAYUNI

, Mt 6:26 Amulangisye b. bauluka mujulu

BAZANGI

, My 20:10 Amuswiilile nywebo nob.!

Tu 24:21 Utayanzani ab.

BAZIBE

, Is 56:4 b. ibasala kucita ncondiyandisya

BAZIKE

, Lk 17:10 Tuli b. buyo

1Ko 7:23 amuleke kuba b. babantu

Ga 5:13 muluyando amubelekelane mbuli b.

BAZIKE BUYO

, Lk 17:10 Tuli b.

BAZUBI BABANTU

, Mt 4:19 ndilamupa kuba b.

BAZYALI

, Lk 18:29 wakasiya b. akaambo ka Bwami

Lk 21:16 nobaba b. bayoomwaaba

2Ko 12:14 b. bayobwede bana

Ef 6:1 amumvwide b. banu

Kol 3:20 amubamvwide b. muzintu zyoonse

BBIBI LYAMULILO

, Da 3:17 Leza ulakonzya kutuvwuna mub.

BBIZA

, Ciy 6:2 b. lituba ayooyo wakalitantide

Ciy 19:11 amubone b. lituba

BBOKESI

, Ku 25:10 panga b. lyacisamu camuunga

2Sa 6:6 Uza wakajata B.

1Mk 15:2 ba Levi mbabeelede kunyamuna B.

BBUKU

, Ku 32:33 ngonditiimwaye mub. lyangu

Dt 17:18 weelede kulilembela Mulawo ooyu mub.

Jos 1:8 b. lya Mulawo talyeelede kuzwa

Mlk 3:16 ib. lyakwiibalusya lyakalembwa

Ciy 20:15 ooyo watakalembwa mub. lyabuumi

BBWE

, Da 2:34 kwakakolomonwa b. ikutali amaanza

Mt 21:42 Ib. ndibakakaka bayaki

BBWE LYAKUKKONA

, In 118:22 Lyaba bbwe liyandika lyakukkona

Ef 2:20 Jesu ndebbwe lyantalisyo lyakukkona

BEEMBEZI

, Ezk 34:2 b. ibalisanina beni!

Ef 4:11 bamwi kuti babe b. abamayi

BEENDELEZI

, Joh 12:42 ab. banji bakamusyoma

Mil 4:26 b. bakabungana kulwana Jehova

Ro 13:1 kalibombya kub.

Ro 13:1 Muntu kalibombya kub.

2Pe 2:10 aabo ibanyansya b.

BEENZINYINA

, Joh 15:13 atuulile b. buumi bwakwe

BEENZU

, Dt 10:19 mweelede kubayanda b.

Joh 10:5 tazilizyi ijwi lyab.

BEENZUMA

, Joh 15:14 Muli b. kuti kamucita

BELISAZARA

, Da 5:1 Mwami B. wakabapangila pobwe

BETELEHEMU

, Mik 5:2 B. Efrata, mulinduwe muyoozwa

BETELI

, Mtl 28:19 busena oobu wakabuulika kuti B.

BEZALELI

, Ku 31:2 ndasala B.

BOBILO-BOBILO

, Lk 10:1 bali 70 akubatuma b.

BOOFWU

, Is 35:5 meso aab. ayoojaluka

Mt 15:14 Mbasololi b.

BOOLA

, Ciy 22:17 kufwumbwa uumvwa aambe kuti, B.!

BOONA BAALUMINYINA

, 1Ko 6:9 baalumi b.

BOYA

, Bab 6:37 mume ube buyo kub.

BUBAMBE

, 1Ko 14:40 kabotu-kabotu kweelana ab.

BUBI

, Mtl 3:5 mbuli Leza, muyoozyiba bubotu ab.

Mtl 6:11 nyika yakazula b.

Is 5:20 Maawe kulibaabo bati b. mbubotu

Da 6:4 taakwe kampenda naa b. muli Daniele

Mt 24:12 akaambo kakuvwula kwab., luyando

Ro 12:17 Mutapilusizyi muntu uuli woonse b.

2Te 2:7 maseseke aab. nkwaali kale

BUBOTU

, Mtl 3:5 mbuli Leza muyoozyiba b. abubi

BUBUKE

, Mt 22:23 ba Saduki, ibaamba kuti kunyina b.

Mt 22:30 mub. tabakwati

Joh 5:29 akuzwa kub. bwabuumi

Joh 11:11 ndilaunka kuyoomubusya

Joh 11:24 uyoobuka mub. buzuba bwamamanino

Joh 11:25 ndendime b. abuumi

Mil 24:15 b. bwabantu baluleme abataluleme

1Ko 15:13 Ikuti kunyina b., Kristo tanaakabusyigwa

BUCEMBELE

, In 71:9 Utandisowi kuciindi cab. bwangu

In 92:14 Nokuba kub. bayoozyala micelo

BUCETE

, Tu 30:8 Utandipi b. naa buvwubi

2Ko 8:2 ab. bwabo butaambiki

BUCI

, Ku 3:8 nyika iikunka b. amukupa

Tu 25:27 Tacili kabotu kulya b. bunji

BUDODOODO

, Da 1:5 caabilo abuzuba kub. bwamwami

BUFWEFWELENGA

, Mt 14:20 bakabwezelela b.

BUFWUBAFWUBA

, Tu 19:3 B. bwamuntu bupilinganya

 Tu 22:15 B. bulaangidwe mumoyo wamwana

Lk 24:11 makani akalibonya kuba aab.

1Ko 3:19 busongo bwanyika mb. kuli Leza

BUKANDU

, 2Ti 1:7 Leza tanaakatupa muuya wab.

BUKKALE

, Ga 6:16 bapona kweelana amulawo wab.

1Pe 3:1 bakonzye kukwelelezyegwa kwiinda mub.

1Pe 3:16 bafwe nsoni akaambo kab. bwanu

BUKKALE BUSESEMYA

, Ga 5:19 bwaamu, b.

2Pe 2:7 Loti iwakakatazyidwe ab.

BUKKALE BUUSYA NSONI

, Ef 5:4 kutabi b. naa makani

BUKOKO

, Tu 20:1 b. bulanyonganya

BUKUBUSI

, 1Ti 4:12 Kutabi muntu uubaula b. bwako

BULAKWABILILA

, Mu 7:12 busongo b. mbuli mali

BULAMBO

, Jos 6:5 b. bwamunzi buyoowa

BULAMFWU

, Ef 3:18 kubuzyiba cakumaninina b.

BULANGIZI

, Tu 13:12 B. busumpizyigwa bulacisizya

Ro 8:24 b., b. ibwalibonya tabucili b. pe

Ro 12:12 Amukondwe akaambo kab.

Ro 15:4 kwiinda mukuliyumya tube ab.

Ef 1:18 mubuzyibe b. mbwaakamwiitila

Ef 2:12 mwakanyina b. alimwi a Leza

Heb 6:19 b. mbuli ngobyo yabwato

BULEMU

, Tu 5:9 utapi bambi b. bwako

Joh 12:43 kuyandisya b. bwabantu kwiinda

Ro 3:23 balalezya kub. bwa Leza

Ro 8:18 kuti ayelanisyigwa ab.

1Ti 5:17 beelede kupegwa b. kapati

1Pe 3:2 bukkale busalala antoomwe ab.

1Pe 3:15 kuliiminina ab.

Ciy 4:11 Uleelela, Jehova ikutambula b.

BULEYA

, Ku 23:2 Toyelede kutobela b.

BULO

, In 41:3 uyoomulanganya ab. mpacisilwa

Heb 13:4 b. bwacikwati butasofwaazyigwi pe

BULONGO

, Mtl 2:7 wakabumba muntu kuzwa kub.

Mtl 3:19 uli b., uyoojokela kub.

In 103:14 Ulaibaluka kuti tuli b.

Is 45:9 Sena b. bwaambila Mubumbi

Is 64:8 tuli b., yebo uli Mubumbi

Da 2:42 tunwe twazimpata zyabutale buvwelene ab.

Mt 13:23 yakaminzigwa mub. bubotu

BULOWA

, Mtl 9:4 tamweelede kulya b.

Le 7:26 Tamweelede kulya b.

Le 17:11 buumi buli mub.

Le 17:13 kutila b. ansi akubuvwumba abulongo

In 72:14 b. bwabo buyandisi mumeso aakwe

Ezk 3:18 ndiyookusesa b. bwakwe

Mt 26:28 eeci ciiminina b. bwangu bwacizuminano

Mt 27:25 B. bwakwe abube alindiswe aabana besu

Mil 15:29 amuzumanane kutantamuka b.

Mil 20:26 ndinyina mulandu wab. bwabantu

Mil 20:28 njaakaula ab. bwa Mwanaakwe mwini

Ef 1:7 twakaangununwa acinunuzyo cab.

1Pe 1:19 mwakanununwa ab. bwa Kristo

1Jo 1:7 b. bwa Jesu bulatusalazya kuzibi

Ciy 18:24 mulinguwe mwakajanwa b. bwabasalali

BULULAMI

, Job 34:12 Singuzuzyoonse tanyonganyi b.

Job 40:8 uyanda b. bwangu budoonekwe?

In 25:21 B. abundikwabilile

In 37:28 Jehova uyandisya b.

In 45:7 wakayandisya b., wakasulaika bubi

Tu 29:4 mub. mwami upa kuti cisi ciyume

Mu 5:8 Ikuti muntu katacitilwi cab. utagambwi

Is 26:9 Bantu bakkala munyika baiya b.

Is 32:1 Mwami uyoolela cab.

Is 32:1 basilutwe bayakweendelezya mub.

Is 60:17 b. kuti bube basikukupa milimo

Mik 6:8 Uyanda buyo kuti kocita b.

Zef 2:3 Amuyandaule b., kubomba moyo

Lk 18:7 takaboni kuti bakoswedwa cab.?

Mil 28:4 B. tiibwamuzumizya kuzumanana

2Pe 3:13 muli zyeezyi muyooba b.

BULUMBU

, 1Ko 9:24 ngumwi buyo uupegwa b.

Kol 2:18 Kutabi muntu uumunyanga b.

Kol 3:24 nkuuli Jehova nkomuyootambula b.

Heb 11:6 uba sikupa b.

BUMAMBE

, Ku 20:14 Utaciti b.

Mt 5:28 wacita kale b. mumoyo wakwe

Mt 19:9 akukwata umbi, wacita b.

BUMBONI

, Dt 19:15 b. bwabakamboni bobilo

Mt 24:14 Bwami buyookambaukwa bube b.

Joh 7:7 nyika ilindisulide nkaambo ndipa b.

Joh 18:37 kuti ndipe b. kujatikizya kasimpe

Mil 10:42 kukambauka akupa b. cakulomya

Mil 28:23 kupa b. cakulomya kujatikizya Bwami

BUMENA

, Mt 13:33 Bwami bwakujulu buli mbuli b.

1Ko 5:6 b. busyoonto bupa mulwi kufwufwumuka

BUNTU

, Ef 4:24 kusama b. bupya

Kol 3:9 Amubusamunune b. bwakaindi

BUPALULE

, Ro 2:29 b. mbwamumoyo

BUPAMPU

, Tu 19:11 B. bulalesya kunyema

BUSALEDE

, Mil 9:22 bumboni b. kuti ngu Kristo

BUSENA BUSALALA

, Ku 26:33 B. a Busena Busalalisya

BUSENA BUSISIKIDE

, In 91:1 mub. bwa Mupatikampatila

BUSENA BUTEZEMUKA

, In 73:18 ubabikkide ab.

BUSICAMBA

, Tu 28:1 balulami mbaasicamba

Mil 4:31 kwaamba ijwi cab.

Ef 6:20 [amupaile] kuti ndaambe cab.

1Te 2:2 Leza wakatupa b.

BUSICISI

, Flp 3:20 ib. bwesu buli kujulu

BUSIKU

, In 19:2 b. ab. zitondezya luzyibo

Ro 13:12 B. bwaumbuluka; buyanda kuca

BUSINSIMI

, 2Pe 1:19 jwi lyab. lyasinizyigwa ncobeni

2Pe 1:20 kunyina b. bwamu Magwalo

2Pe 1:21 ib. tiibwakaba mukuyanda kwamuntu

BUSOFWAAZI

, Ro 1:24 Leza wakabalekela kucita b.

Kol 3:5 zisusi mbuli bwaamu, b.

BUSOLOZI

, Tu 11:14 nokubula b. bwamaano

BUSONGO

, In 111:10 Kuyoowa Jehova matalikilo aab.

Tu 2:6 Jehova ulapa b.

Tu 4:7 B. ncintu ciyandika kapati

Tu 8:11 b. mbubotu kwiinda mabwe mayandisi

Tu 24:3 Ŋanda ilayakwa ab.

Mu 7:12 B. bupa kuti uubujisi apone

Mu 10:10 b. bulagwasya kuzwidilila

Mt 11:19 b. bulabonwa mumilimo yambubo

Lk 21:15 ab. mbobatakakonzyi kukazya

Ro 11:33 talweeli lubono, ab. bwa Leza

1Ko 2:5 lusyomo lutayaami ab. bwabantu

1Ko 2:6 kutali b. bwabaleli bamubweende obuno

1Ko 3:19 b. bwanyika eeyi mbufwubafwuba

Kol 2:3 Mulinguwe molusisidwe lubono lwab.

Kol 2:8 mucegwe kwiinda mub.

Jak 1:5 ikuti umwi kabulizyide b.

Jak 3:17 b. buzwa kujulu buleta luumuno

BUSONGO BUGWASYA

, Tu 2:7 Baluleme ubayobweda b.

Tu 3:21 Kobambilila b. akuyeeya kabotu

BUSONGO BWAKUBELEKA

, Ku 35:35 Wabapa b. milimo

BUSUMPIZYIGWA

, Tu 13:12 Bulangizi b. bucisizya

BUSUNGU

, In 69:9 B. bwakuŋanda yako bwandilya

Tu 12:27 b. ndolubono luyandisi

Is 37:32 B. bwa Jehova mbobuyoocicita

Heb 6:11 katondezya b. mbubonya oobu

BUSYAACIVWULEMWANGU

, Lk 12:15 amulikasye kub. boonse

Kol 3:5 ab. nkukomba mituni

BUSYU BUUSIDE

, Mu 7:3 b. bupa kuti moyo ubote

 BUTALE

, Tu 27:17 Mbuli b. mbobukwenga b.nyina

Is 60:17 mubusena bwab. ndiyooleta nsiliva

Da 2:43 mbuli b. mbobutajatani abulongo

BUTALIBONYI

, Ro 1:20 bube bwakwe b. bulalibonya

BUTOLO

, Tu 23:21 b. bupa kusama mazazawu

BUTONGO

, Tit 1:7 weelede kuba muntu uutakwe b.

BUUMBA

, In 31:10 Buumi bwamana akaambo kab.

1Te 4:13 mutabi ab. mbuli batajisi bulangizi

BUUMI

, Dt 30:19 ndabikka b. alufwu kumbele lyanu

In 36:9 Yebo ndonduwe kasensa kab.

Ezk 18:4 Maumi oonse ngaangu

Mt 22:37 kuyanda Jehova ab. boonse

Lk 9:24 uuyanda kufwutula b., uyoobusweekelwa

Joh 5:26 Taata mbwajisi b., a Mwana wakamupa

Joh 11:25 Mebo ndendime bubuke ab.

Mil 20:24 b. bwangu tandibuboni kuti ncintu

1Ko 6:19 b. mbomujisi tabuli bwanu

Heb 4:12 jwi lya Leza lilaab. alimwi lilaanguzu

BUUMI BUTAMANI

, Mu 3:11 Wabikka ab. mumyoyo

Da 12:2 bayoobuka, ibamwi kub.

Lk 18:30 uutakajani zinji muciindi cino, ab.

Joh 3:16 atanyonyoonwi, pele abe ab.

Joh 10:10 zibe abuumi akupona b.

Joh 17:3 Eeci caamba b., ikuti bakuzyiba

Mil 13:48 ibakalibambilide kutambula b.

Ro 6:23 cipego ncapa Leza mb.

1Ti 6:12 kolwana nkondo mbotu, jatisya b.

BUUMI BWINI-BWINI

, 1Ti 6:19 ikutegwa bajatisye b.

BUUNGU

, Zef 2:2 Ibuzuba nobutanainda mbuli b.

BUVWANDA

, 2Ti 3:15 kuzwa kub. ulaazyi

BUVWUBI

, Tu 11:28 uusyoma b. bwakwe uyakuwa

Tu 30:8 Utandipi bucete naa b.

Mu 5:10 uuyandisya b. takakkutili

BUYAABUNYONYOOKA

, 2Ko 4:16 buntu bwaanze b.

BUYAMBA

, Je 48:10 uucita mulimo wa Jehova cab.!

BUYANDISI

, 1Pe 1:19 abulowa b. bwa Kristo

BUZANGI

, Tu 1:32 b. bwabatakwe luzyibo buyoobajaya

BUZUBA

, Tu 6:34 b. bupa kuti mulumi anyeme

BUZUBA

, In 84:10 b. bomwe mumabuwa aako

Ezk 4:6 B. bomwe mwaka omwe, b. bomwe

Mt 24:36 b. alimwi aciindi kunyina uuzyi

2Pe 3:8 b. bomwe buli mbuli myaka iili cuulu

BUZUBA BWA JEHOVA

, Joe 2:1 b. bulaboola!

Am 5:18 ino b. buyakwaamba nzi?

Zef 1:14 B. bupati buli afwaafwi!

1Te 5:2 b. buyoosika mbuli mubbi

2Te 2:2 kuti b. bulisikide kale

2Pe 3:12 amuyeeyesye kusika kwab.

BUZUBA BWAKUSAANGUNA

, 1Ko 16:2 b. bwansondo

BUZUBA BWAKUZYALWA

, Mtl 40:20 bwakali b. kwa Farao

Mt 14:6 nobakali kusekelela b. kwa Heroda

BWAAMU

, Mt 15:19 mumoyo mulazwa b.

Mil 15:20 kuti batantamuke b., abulowa

1Ko 6:18 Amubutije b.!

1Ko 10:8 Alimwi tutaciti b.

Ga 5:19 b., busofwaazi, bukkale busesemya

Ef 5:3 B. tabweelede kwaambwa

1Te 4:3 Leza ncayanda ncakuti mulilesye kub.

BWAANDA

, Ezk 38:11 minzi iitakwabilidwe ab.

Da 5:5 kulemba aab. bwaŋanda

Joe 2:7 batanta b. mbuli basikalumamba

BWAMI

, Ku 19:6 Muyooba b. bwabapaizi

Da 2:44 Leza wakujulu uyoobikka b.

Da 7:14 wakapegwa bulemu, ab.

Da 7:18 basalali bayoopegwa b.

Mt 6:10 Abuboole B. bwako

Mt 6:33 amuzumanane kuyandaula B.

Mt 21:43 B. buyoopegwa cisi cizyala micelo

Mt 24:14 makani mabotu aa B. ayookambaukwa

Mt 25:34 Amuboole, mukone B.

Lk 12:32 wasala kumupa B.

Lk 22:29 ndibamba cizuminano cab. andinywe

Joh 18:36 B. bwangu tabuli bwanyika

Mil 1:6 sena ulapilusya B. aciindi ecino?

1Ko 15:24 uyoopa B. kuli Leza

Ga 5:21 bacita zili boobu tabakanjili mu B.

Kol 1:13 kutulonzyela mub. bwa Mwanaakwe

Ciy 1:6 wakatupa kuti tube b., bapaizi

Ciy 11:15 Ib. bwanyika bwaba B.

BWAMUKATI

, 2Ko 4:16 buntu b. bulabukulusyigwa

BWATO

, Mtl 6:14 Kolipangila b.

2Ko 11:25 ziindi zyotatwe b. bwakanyonyooka

1Ti 1:19 lusyomo lwanyonyooka mbuli b.

BWEELEDE

, Ro 13:13 Atweende b., mbuli beenda

BWEENDELEZI

, Is 9:7 Bupati bwab. tabukamani pe

Da 4:34 b. bwakwe mb. butamani

Lk 4:6 Ndilakupa b. abulemu bwambubo

Tit 3:1 kabalibombya kub., akucita kabotu

BWIINGA

, Mt 22:2 mwami iwakabamba pobwe lyab.

Joh 2:1 kwakali pobwe lyab. ku Kana

Ciy 19:7 b. bwa Mwanaambelele bwasika

BWIINGUZI

, Tu 15:23 Muntu ulakkomana napa b. buluzi

BWIITE

, Ef 4:1 kamweenda munzila yeendelana ab.

BWIZU

, Is 65:25 Syuumbwa uyoolya b. mbuli ŋombe

C

CAABILO

, Mal 3:24 Jehova nc. cangu

Da 12:13 uyakwiimikila akubweza c. cako

CAANDA

, Is 1:18 zibi zilatubisyigwa buu mbuli c.

CAANDO

, Ciy 13:17 ccita buyo muntu uujisi c.

CAANSAANSI

, Jos 1:8 kubala Mulawo c.

In 1:2 ulabala mulawo wakwe c.

CAANZYO

, Ef 4:3 muc. caluumuno

Kol 3:14 luyando, ncec. calukamantano cilondokede

CABULEMU

, 1Ti 2:9 bamakaintu kabalisakatizya c.

CABUMPELENGE

, Mlk 2:15 atamucitili c. mukaintu

CABUSONGO

, Lk 16:8 nkaambo mubanzi wakacita c.

CABUUYA

, Jak 1:5 Leza ulabapa c.

CAKUKATAZYIGWA

, 1Pe 4:18 mululami ulafwutuka c.

CAKUKONDWA

, Job 38:7 nyenyeezi zyakoongolola c.

Is 65:14 Babelesi bangu bayakoongolola c.

CAKULIBOMBYA

, Mik 6:8 akweenda c. a Leza wako!

CAKULIYANDILA

, 1Mk 29:17 ndapa zyoonse c.

In 110:3 bayoolyaaba c.

1Pe 5:2 Amweembele butanga c.

CAKULYA

, In 37:25 bana kabalombelela c.

In 145:15 ulabapa c. kuciindi ceelede

Is 55:2 nkaambo nzi ncomuula cintu citali c.?

Mt 6:11 Kotupa sunu c. cabuzuba obuno

Mt 24:45 kabapa c. cabo aciindi ceelede?

Joh 4:34 C. cangu nkucita kuyanda kwayooyo

Joh 6:27 Mutabelekeli c. cinyonyooka

CAKULYA CIYUMU

, Heb 5:14 c. ncabantu basimide,

CAKUPILINGANA

, 2Te 3:6 mumutantamuke weenda c.

CAKUTALEKA

, Mil 5:42 bakazumanana c. kuyiisya

CAKUTAYEEYA

, Tu 12:18 Majwi aambwa c. alayasa

CAKUTAZYIBA

, 1Ti 1:13 ndakacita zintu c.

CAKUVWOLA

, Ro 6:23 c. cacibi ndufwu

CAKUVWUZYA

, Tu 11:24 uupa c. lubono lulavwuzyigwa

CAKUZWA MUNZILA

, Kol 3:19 mutanoobanyemeni c.

CAMOOMBE

, Ku 32:4 akupanga cikozyanyo c.

CAMOYO WOONSE

, 1Mk 28:9 kumubelekela Leza c.

2Mk 16:9 agwasye baabo bamusyoma c.

Ef 6:6 ibacita kuyanda kwa Leza c.

Kol 3:23 ncomucita, amucicite c.

 CAMUKA

, Ha 2:3 Nokuba kuti c., kocilangila

CANSAIZI

, Je 30:11 Ndiyookululamika c.

CEEBELELWA

, 1Ko 4:9 twaba cintu c. mubbuwa

CEELEDE

, 2Ko 6:2 Ecino ncobeni nceciindi c.

CEELELO

, 2Ti 1:13 kuc. camajwi mabotu

CIBBEYA

, 1Sa 17:37 iwakandivwuna kuli syuumbwa ac.

Is 11:7 Iŋombe ac. bayoolida antoomwe

CIBELESYO

, Mu 10:10 Ikuti c. calubulo cafwumpa

Mil 9:15 mwaalumi ooyu nc. ncindasala

Ro 9:21 c. cilemekwa ac. citalemekwi

CIBELESYO CIPWAIKA

, 1Pe 3:7 c. buyo, bakaintu

CIBI

, Mtl 4:7 c. cilikukkalilide amulyango

Mtl 39:9 inga ndacitila nzi c. akubisizya Leza?

In 32:1 Ulikkomene ooyo uulaac. icavwumbwa

In 38:18 C. cangu cakandipenzya

Is 53:12 wakatola c. cabantu banji

Je 31:34 c. cabo tandikaciyeeyi limbi

Ezk 33:14 kuti mubi waleka c. cakwe

Mk 3:29 uusampaula muuya, ulaamulandu wac.

Ro 5:12 c. cakanjila munyika mumuntu omwe

Ro 6:14 Mutalekeli c. kuba simalelaanu

Ro 6:23 cakuvwola cac. ndufwu

Ro 7:19 c. nconditayandi kucita ncondicita

Jak 4:17 ikuti kazyi cibotu pele taciciti, ucita c.

1Jo 5:17 Kutalulama koonse nc.

CIBOTU

, Ro 7:19 c. ncondiyanda kucita tandiciciti

CIBUMBWA

, Da 2:31 wakabona c. cipati

Da 3:18 tatukookomba c. cangolida

CIFWAMBAANE

, Is 60:22 nde Jehova, ndiyoopa kuti c.

CIFWUTEESULE

, Heb 10:39 ibapiluka c. kulunyonyooko

CIFWUWA

, Mtl 2:23 Ooyu lino nc. cazifwuwa zyangu

Tu 25:15 mulaka mubombe ulatyola c.

Joh 19:36 Kunyina c. cakwe iciyootyolwa

CIGANTO

, Lw 8:6 Kondibikka mbuli c. amoyo wako

2Ko 1:22 wabikka c. cakwe alindiswe

Ef 1:13 nomwakasyoma mwakabikkwa c.

Ciy 7:3 kusikila mane tubabikke c.

CIGOGOMENE

, Mu 1:15 c. tacikonzyi koololwa

CIIMO CIZULIDE

, Ef 4:13 tukasike ac.

CIINDI

, Mu 3:1 Zintu zyoonse zilijisi c.

Da 7:25 kwac. comwe, ziindi zyobilo acisela cac.

Mt 24:36 buzuba ac. kunyina uuzyi

Joh 7:8 c. cangu tacinasika cakumaninina

1Ko 7:29 c. casyaala caceya

Ef 5:16 kamucibelesya kabotu c. ncomujisi

CIINDI CAKWE CEELEDE

, 1Ko 15:23 ac.: Kristo

CIINDI CIBIKKIDWE

, Ha 2:3 cilengaano ciyoocitika ac.

Lk 21:24 c. camasi

CIINDI CIMBI CEELEDE

, Lk 4:13 Diabolosi wakamuleka kusikila ac.

CIINDI CINJI

, 1Pe 4:3 musyule mwakajisi c.

CIINDI COONSE

, Da 6:16 ooyo ngobelekela c.

CIINDI NCOMUTAYEEYELI

, Mt 24:44 ulaboola ac.

CIINGA

, 1Pe 2:17 aluyando kuc. coonse

CIKASYIDE

, 2Te 2:6 mwacizyiba c. kuti ayubununwe

CIKKALILO CABAFWU.

Amubone CUUMBWE.

CIKKELO

, Tu 11:1 C. cabumpelenge ncisesemyo

CIKOMBELO

, In 73:17 ndakanjila muc. ca Leza

CIKONKE

, Dt 23:21 Ikuti wakonka c. kuli Jehova

CIKONZYA KUKWAALILA

, Job 42:2 kunyina cintu ic.

CIKONZYA KUNDIGWASYA

, Flp 4:12 ndaiya ic. nondikkutide

CIKOZYANYO

, Ku 20:4 Utalipangili c. cibezedwe

1Ti 4:12 koba c. kubantu basyomeka

Jak 5:10 amutobele c. cabasinsimi

CIKOZYANYO CIBOTU

, 2Ko 4:2 twaba c. kubantu

CIKWATI

, Heb 13:4 C. acilemekwe abantu boonse

CIKWELETE

, Tu 11:15 uuzumina kuba amukuli wac.

Ro 13:8 Mutabi ac., ccita cakuyandana

CILAMUBOTELA

, Tu 19:11 c. kujatila milandu

CILANONEEZYA

, In 147:1 C. kumutembaula

CILATAMBULIKA

, Ef 5:10 amusinizye naa ncomucita c.

CILAWO

, Ro 15:23 ndicinyina c. nkondatakakambauka

CILAYOOSYA

, Heb 10:31 C. kuwida mumaanza aa Leza

CILEBYO

, In 119:165 ibayanda mulawo, kunyina cibaleba

Mt 5:29 liso lyako lyalulyo kalikulebya

Lk 17:2 alebye umwi wabaniini aaba

Ro 14:13 kutabikkila munyoko c.

1Ko 8:13 ikuti ncondilya cimupa kulebwa

CILELEKO

, Tu 10:22 C. icizwa kuli Jehova ncecivwubya

CILENGAANO

, Da 10:14 nc. iciyoocitika kumbele

CILENGE

, 2Ko 5:17 kakamantene a Kristo, nc. cipya

CILIDO CABANYAMA

, Lk 2:7 kumulazika muc.

CILIKWABILIZYO CAKUCAMBA

, Ef 6:14 c. cabululami

CILINDI

, Tu 26:27 uusya c. uyoowida mulincico

CILITAMIZYO

, Joh 15:22 lino tabajisi c. kucibi cabo

Ro 1:20 tabajisi c. pe

Jud 4 c. cakuba abukkale busesemya

CILONGEZYO

, Dt 30:19 ndabikka c. akusinganya

CILONGWE

, In 25:14 Ibalaac. a Jehova mbabaabo

Tu 3:32 balulami mbabajisi c. anguwe

CILUNDU

, In 24:3 watanta muc. ca Jehova?

Is 2:3 atweende tutante c. ca Jehova

Is 11:9 Tabakaciti cibi muc. cangu cisalala

Da 2:35 bbwe lyakaba c. cipati akuzula munyika

CILUNDU CA MAOLIFA

, Lk 22:39 wakaunka ku C.

Mil 1:12 C., kufwaafwi a Jerusalemu

CILWANYO

, Is 54:17 Kunyina c. cipangilwa nduwe

CIMBONIMBONI

, 1Ko 13:12 muc. calubulo

Jak 1:23 uulanga busyu bwakwe muc.

CIMPAYUMA

, Is 35:1 cibanda camuc. ciyookondwa

Is 35:6 tulonga tuyoopoomoka muc.

CIMPOOMPO

, Ef 6:17 amucitambule c. calufwutuko

CIMUBOTELA

, Ef 1:5 kweelana ac. akuyanda kwakwe

CIMVWULE

, In 91:1 Ulakkala muc. ca Singuzuzyoonse

Kol 2:17 Zintu eezyo nc. buyo

CINDEENDELEZYA

, In 119:133 Kutabi cibi cili coonse c.

CINKOZYA

, Mtl 1:26 Atulenge muntu muc. cesu

CINKWA

, Ne 9:15 wakabapa c. cizwa kujulu

Mt 4:4 Muntu teelede kupona ac. cilikke

Joh 6:35 ndendime c. cabuumi

1Ko 10:17 c. comwe, toonse tulalya c. eeco

CINKWAMAANZA

, Dt 16:16 kunyina weelede kuboola c.

Is 55:11 jwi lyangu talikapiluki c.

CINSENDA

, My 12:10 Miriamu wakaba ac.

Lk 5:12 kwakali mwaalumi iwakazwide c.

CINTU CABUYO

, In 101:3 c. kumbele ameso aangu

CINTU CIBI

, In 23:4 Kunyina c. ncondiyoowa

Is 11:9 Tabakaciti cintu cili coonse cibi

CINTU CIBYAABI

, Tit 2:8 babule c. ncobatwaamba

CINTU CISEKWA

, Je 20:7 Ndaile kuba c.

CINTU CISESEMYA

, Mt 24:15 c. cileta lunyonyooko

CINUNUZYO

, In 49:7 Kunyina uukonzya kupa Leza c.

Mt 20:28 Mwanaamuntu wakaboola kupa c.

Ro 8:23 kwaangununwa kwamibili yesu ac.

CINWE

, In 143:4 Moyo wangu waba ac.

CINZIMWEEMWE

, 1Mk 29:15 Maumi eesu ali mbuli c.

CIPAANZI CAKKUMI

, Ne 10:38 ba Levi beelede kupa c.

CIPAILILO

, Mtl 8:20 Nowa wakayaka c.

Ku 27:1 kupanga c. cacisamu camuunga

Mt 5:24 siya cipego cako kumbele lyac.

Mil 17:23 c. Kuli Leza Uutazyibidwe

CIPAIZYO

, 1Sa 15:22 Ikumvwida nkubotu kwiinda c.

Tu 15:8 C. cababi ncisesemyo kuli Jehova

Ro 12:1 amutuule mibili yanu kaili c.

Heb 13:15 katutuulila Leza c. cantembauzyo

 CIPAIZYO CAKUMANYA ZIBI

, 1Jo 2:2 walo nc. zyesu

CIPAIZYO CALYOONSE

, Da 11:31 kugusya c.

Da 12:11 kuzwa ciindi c. nociyoogwisyigwa

CIPEGO

, Ro 6:23 c. ncapa Leza mbuumi butamani

inline1Ko 7:7 aumwi ujisi c. kuzwa kuli Leza

Jak 1:17 C. cibotu coonse cizwa kujulu

CIPEGO CAKUMUUYA

, Ro 1:11 ndimupe c. cimwi

CIPENZYO

, Ku 11:1 Kwasyaala c. comwe kuli Farao

CIPIMYO

, Lk 6:38 c. ncomubelesya kupimina

CISAMU

, Mtl 2:9 ac. cakuzyiba bubotu abubi

Mtl 2:9 ac. cabuumi akati kamuunda

In 1:3 Uyooba mbuli c. kumbali aamaanzi

Da 4:14 Amucigonke c., amugonke mitabi

Mk 15:25 bakamugagaila aac.

Lk 23:21 Komugagaila aac.!

Ga 3:13 Ulisinganizyidwe uugagailidwe aac.

Ciy 2:7 kulya kuc. cabuumi

CISAMU CAKWE CAKUPENZYEZYA

, Mt 10:38 uutazumini c.

Lk 9:23 kunyamuna c. abuzuba

CISAMU CAMAOLIFA

, In 52:8 c. muŋanda ya Leza

CISANI

, 2Ko 3:15 c. eeco nkocili amyoyo yabo

CISAPI

, Ro 1:27 baalumi bakacita zisapi

Kol 3:8 kutazwi majwi aac.

CISESEMYA

, My 21:5 cakulya eeci c. catucima

CISI

, Ku 19:6 bwami bwabapaizi ac. cisalala

In 33:12 Cilikkomene c. cijisi Jehova

Is 66:8 Sena c. cilazyalwa aciindi comwe?

Mt 21:43 Bwami buyoopegwa c. cizyala micelo

Mt 24:7 Nkaambo c. ciyoobukila c.nyina

1Pe 2:9 musyobo uusalidwe, c. cisalala

CISI CIBOTU KAPATI

, Da 11:45 cilundu cisalala camu C.

CISIKO

, Is 11:1 Mutabi uyoosyuuka kuc. ca Jese

Da 4:15 amusiye c. amiyanda yancico

CISINIZYO

, Mil 17:31 wapa c. kwiinda mukumubusya

2Ko 1:22 c. cazintu ziboola, muuya

Ef 1:14 nc. cakuti tuyoopegwa lukono

CISISIDWE

, Lk 8:17 kunyina c. citakayubununwi

CISOBANO

, Tu 10:23 buumi busesemya mbuli c.

CISOLO

, In 22:18 Bacuumina c. cisani cangu

CISOZI

, Joe 1:4 Eeco cakasiigwa ac. cinyonyoona

CISYANGO

, Jon 4:10 Yebo wausa akaambo kac.

CISYUUKILA

, Je 23:5 Davida ndiyoomubusyila c.

CITAMBALA

, Ezk 21:26 Kosamununa c., kogusya

CITEWO CAMAMVWA

, Mil 7:30 mumulilo muc.

CITONDEZYO

, Ezk 9:4 ubikke c. ankumo

Mt 24:3 c. cakubako kwako?

Mt 24:30 c. ca Mwanaamuntu ciyoolibonya

Joh 13:15 ndamupa c.

Heb 8:5 zyoonse wazipanga kweelana ac.

1Pe 2:21 Kristo wakamusiila c.

CITONDWA

, Le 18:23 koonana amunyama cilatondwa

Ro 1:26 bamakaintu bakatobela zitondwa

CITUUZYO

, Le 7:37 wac. cuumpwa, c. camaila, c. cazibi

CITUUZYO CAKUMANYA ZIBI

, Ro 3:25 wakamutuula kali c.

CITUUZYO CAKUNYWA

, Flp 2:17 c. citilwa

CIYOOCITIKA

, Is 46:10 ndaambila limwi c. kumbele

CIYOOSYA

, Tu 3:25 Tokayoowi cintu cili coonse c.

CIYOYA

, In 150:6 Cilenge c. acitembaule Ja

CIYUBILO

, Mt 21:13 mwaicita kuba c. cababbi

CIYUMAYUMA

, Je 17:8 Mumwaka wac. takalibiliki

CIZO

, 1Ko 12:18 Leza wakabikka c. acimwi mumubili

CIZUMINANO

, Mtl 15:18 wakapanga c. a Abramu

Je 31:31 ndiyoopangana c. cipya

Lk 22:20 c. cipya iciyeeme abulowa bwangu

Lk 22:29 ndibamba c. andinywe mbubonya Taata

COOLWE

, Is 65:11 leza wa C. waini

Ga 6:10 notujisi c., atucite milimo mibotu

Flp 1:29 mwapegwa c. cakumupengela

CUULU

, Is 60:22 Muniini uyooba c.

2Pe 3:8 buzuba bomwe buli mbuli myaka iili c.

CUULU CAMUNYO

, Mtl 19:26 muka Loti wakaba c.

CUUMBWE

, Job 14:13 kuti wandisisa mu C.

Mu 9:10 kunyina mulimo naa busongo mu C.

Ho 13:14 Ndiyoobavwuna kunguzu zya C.

Mil 2:31 Kristo kunyina naakasiigwa mu C.

Ciy 1:18 ndijisi makkii aalufwu aa C.

Ciy 20:13 lufwu a C. zyakabaleka bafwu

CUUNO CABWAMI

, In 45:6 Leza ncuuno cako cabwami

Is 6:1 ndakabona Jehova kakkede ac.

Mt 25:31 uyookkala acuuno cakwe cabwami

Lk 1:32 Leza uyoomupa c. ca Davida usyi

CUUNO CALUBETA

, Joh 19:13 Pilato wakakkala ac.

Ro 14:10 kumbele lyac. ca Leza

D

DA

, Flp 3:19 leza wabo ndid. lyabo

DAIMONA

, Mil 16:16 muuya, id. lyakusondya

DAVIDA

, 1Sa 16:13 Samuele wakananika D.

Lk 1:32 cuuno cabwami ca D. usyi

Mil 2:34 D. tanaakaunka kujulu

DIABOLOSI

, Mt 25:41 mumulilo ngwabambilidwe D.

Lk 4:6 D. wakati ndapegwa bweendelezi

Lk 8:12 D. ulagusya ijwi ilili mumyoyo

Joh 8:44 Muzwa kuli uso D.

Ef 4:27 mutamupi coolwe D.

Ef 6:11 amwiime nji nomukazya D.

Jak 4:7 amumukazye D. eelyo ulamutija

1Pe 5:8 D. uleendeenda mbuli syuumbwa

1Jo 3:8 anyonyoone milimo ya D.

Ciy 12:12 Maawe nkaambo D. wamuselukila

Ciy 20:10 D. wakawaalwa muzyiba lyamulilo

DINA

, Mtl 34:1 D. wakali kuunka kukwiizya

DORIKA

, Mil 9:36 sikwiiya uutegwa Tabita, D.

E

EDENI

, Mtl 2:8 Leza wakalima muunda mu E.

EFESO

, 1Ko 15:32 ndakalwana abanyama ku E.,

EGEPITA

, Mt 2:15 Ndakaita mwanaangu kuzwa mu E.

ELI

, 1Sa 1:3 bana ba E. bakali bapaizi

ELIJA

, Jak 5:17 E. wakali kulimvwa mbuli ndiswe

ENOKI

, Mtl 5:24 E. wakazumanana kweenda a Leza

ESAU

, Mtl 25:34 E. wakasampaula coolwe

Heb 12:16 uutabikkili maano zisetekene, mbuli E.

EZARA

, Ezr 7:11 E. mupaizi syaazibwene mulwiiyo

F

FILIPO

, Mil 8:26 mungelo wa Jehova waambila F.

Mil 21:8 F. mukambausi

FINEHASI

, My 25:7 F. naakabona wakabweza sumo

FULICOONGO

, Mtl 9:13 f. wangu uyooba citondezyo

G

GABRIYELI

, Lk 1:19 G., iwiima kubusyu bwa Leza

GAMALIYELI

, Mil 22:3 ndakali sicikolo wa G.

GEHAZI

, 2Ba 5:20 G. wakati ndilamutobela

GEHENA

, Mt 10:28 kujaya buumi amubili mu G.

GIBEONI

, Jos 9:3 Bana G. abalo bakamvwa

GIDEONI

, Bab 7:20 Ipanga lya Jehova alya G.!

GOLIATI

, 1Sa 17:4 mwiiminizi izina lyakwe wakali G.

GOLOGOTA

, Joh 19:17 Cipapa Camutwe, G.

GOMORA

, Mtl 19:24 mulilo asulufa mu Sodoma a G.

H

HANANIYA

, Mil 5:1 H. amukaintu wakwe Safira

HEZEKIYA

, 2Ba 19:15 H. wakatalika kupaila kuli Jehova

I

IISWEEKEDE

, In 119:176 Ndaingaila mbuli mbelele i.

IITAGWASYI

, Ef 4:17 mizeezo yabo i.

IITALUZI

, Tu 15:27 uujana mpindu i. uleta mapenzi

 ILILONDOKEDE

, Dt 32:4 Nindomba, milimo yakwe i.

ILINDISULIDE

, Joh 7:7 Inyika i. nkaambo ndipa

IMPI

, Ciy 19:14 i. yakujulu yakali kumutobela

IMVWI

, Tu 16:31 I. musini wabweebesi

INZYA

, Mt 5:37 Kwaamba kwanu kuti I. akube i.

ISRAYELI

, Mtl 35:10 unakwiitwa kuti I.

In 135:4 walisalila I. kuti abe lubono lwakwe

Ga 6:16 ababe aluumuno iba I. ba Leza

IWAKABAFWIDA

, 2Ko 5:15 kabaponena yooyo i.

IZAKA

, Mtl 22:9 wakamwaanga mwanaakwe I.

J

JA

, Ku 15:2 J. ninguzu zyangu

Is 12:2 J. Jehova ninguzu zyangu

JAKOBO 1.

, Mtl 32:24 mwaalumi wakatingana a J.

JAKOBO 2.

, Lk 6:16 Judasi mwana wa J.

JAKOBO 3.

, Mil 12:2 Wakajaya J. munyina Johane

JAKOBO 4.

, Mk 15:40 Mariya banyina J. Muniini

JAKOBO 5.

, Mt 13:55 abanabokwabo ba J., Josefa

Mil 15:13 Nobakaambaula, J. wakaingula

1Ko 15:7 wakalibonya kuli J., akubaapostolo

Jak 1:1 J., imuzike wa Leza alimwi

JANZA

, In 145:16 Yebo ulavwungulula j. akukkutya

Is 41:10 ndinookujatilide aj. lyangu lyalulyo

Zek 14:13 j. lyakwe liyakuuma j. lyamweenzinyina

Mt 6:3 j. lyalumwensyi litazyibi ncolicita lyalulyo

Joh 12:38 j. lya Jehova, lyayubunwidwa?

JEFITA

, Bab 11:30 J. wakakonka kuli Jehova

JEHOSAFATI

, 2Mk 20:3 J. wakayoowa

JEHOVA

, Ku 3:15 J. ndezina lyangu lyoonse

Ku 5:2 J. nguni? Tandimuzyi J. naaceya

Ku 6:3 zina lyangu lyakuti J. tiindakalizyibya

Ku 20:7 Utabelesyi zina lya J. munzila iiteelede

Dt 6:5 Mweelede kuyanda J. amoyo wanu

Dt 7:9 J. ngo Leza mwini-mwini

In 83:18 zina lyakuti J., Mupatikampatila

Is 42:8 Ndime J. ndezina lyangu

Ho 12:5 J. wamakamu, J. ndezina lyaciibalusyo

Mlk 3:6 ndime J.; tandicinci pe

Mk 12:29 J. Leza wesu ngu J. omwe

JEREMIYA

, Je 38:6 bakajata J. akumuwaala mumugoti

JERUSALEMU

, Jos 18:28 Jebusi, nkokuti J.

Da 9:25 malailile akuyakulula J.

Mt 23:37 J., J., yebo oojaya basinsimi

Lk 2:41 kuunka ku J. ku Pobwe Lyakwiindilila

Lk 21:20 mwaakubona J. kazingulukidwe ampi

Lk 21:24 J. uyoolyataukwa amasi

Mil 5:28 Mwazuzya J. anjiisyo zyanu

Mil 15:2 ku J. ikutola makani kubaapostolo

Ga 4:26 J. wakujulu ulaangulukide, mbabamaama

Heb 12:22 musikide afwaafwi a J.

Ciy 3:12 J. Mupya uuseluka kuzwa kujulu

Ciy 21:2 J., kuzwa kujulu mbuli nabwiinga

JESE

, 1Sa 17:12 J. wakajisi bana bali lusele

Is 11:1 Mutabi uyoosyuuka kucisiko ca J.

JESU

, Mt 1:21 ukamuulike zina lyakuti J.

JEZEBELI

, 1Ba 21:23 Babwa bayoomulya J.

Ciy 2:20 ulimulekelede mukaintu ooyo J.

JOBU

, Job 1:9 Sena J. uyoowa Leza atakwe kaambo?

Jak 5:11 Mulimvwide zyakuliyumya kwa J.

JOHANE 1.

, Mt 21:25 lubbapatizyo lwa J. lwakazwa kuli?

Mk 1:9 Jesu wakaboola, J. wakamubbapatizya

JOHANE 2.

, Joh 1:42 Nduwe Simoni mwana wa J.

JOHANE 3.

, Mt 4:21 mwana wa Zebedayo a J. imunyina

JOKO

, 1Ba 12:14 Taata wakapa kuti j. lyanu limulemene

Mt 11:30 j. lyangu talikatazyi kunyamuna

2Ko 6:14 Mutanjili muj. abantu batasyomi

JONA

, Jon 2:1 J. wakapaila kali mwida lyamuswi

JONATANI

, 1Sa 18:3 J. a Davida bakapangana

1Sa 23:16 J. wakaunka kugwasya Davida

JORDANO

, Jos 3:13 maanzi aa J. ayakwiima

2Ba 5:10 ukasambe ziindi zili ciloba mu J.

JOSEFA

, Mtl 39:23 Jehova wakali a J.

Lk 4:22 Sena ooyu tali mwana wa J.?

JOSHUA

, Ku 33:11 J. mwana wa Nuni

JOSIYA

, 2Ba 22:1 J. wakalela kwamyaka iili 31

JUDA

, Mtl 49:10 Nkoli yabwami taikazwi kuli J.

JUDASI

, Mt 27:3 J. wakausa akwaapilusya mali

JUUNZA

, Tu 27:1 Utalikankaizizyi zyaj.

1Ko 15:32 atulye akunywa, j. tuyoofwa

JWI

, 1Ba 19:12 kwakamvwika j. libombe

Tu 25:11 j. lyaambwa aciindi ceelede

Is 55:11 alyalo j. lyangu liyoozwidilila

Lk 8:12 Diabolosi ulagusya ij. mumyoyo

Joh 1:1 Kumatalikilo Ij. wakaliko

Joh 5:28 boonse muzyuumbwe nobayoomvwa ij.

Joh 10:27 Imbelele zilaliswiilila ij. lyangu

Joh 17:17 ij. lyako nkasimpe

Mil 18:5 Paulo wakakambauka j.

Flp 2:16 amujatisye j. lyabuumi

2Ti 2:15 kupandulula ij. lyakasimpe bweelede

JWI LYA LEZA

, Is 40:8 ij. linooliko lyoonse

Mk 7:13 mupa j. kuba lyabuyo atunsiyansiya

Heb 4:12 j. lilaabuumi, lilaanguzu

K

KAAMBO

, Ro 13:5 muleelede kulibombya ak.

KABAMBO

, Mtl 2:22 wakapanga mukaintu kuk.

KABASYOMEKA

, 1Ko 4:2 ciyandika mubabanzi, k.

KABEELENE

, Flp 2:6 kunyina naakayeeya kuti k. a Leza

KABELELE

, 2Sa 12:3 wakajisi buyo k. komwe

KABOTU

, Dt 10:13 kuti zimweendele k.

KABOTU-KABOTU

, 1Ko 14:40 zyoonse azicitwe k.

KABWEEBESI

, Ezk 28:17 Moyo wakalisumpula akaambo k.

KAIKKALWA BANTU

, Is 45:18 iwakaibumba kutegwa k.

KAINI

, 1Jo 3:12 ikutali kuba mbuli K. iwakajaya munyina

KAISARA

, Mt 22:17 cilizumizyidwe kutela kuli K. naa pe?

Mk 12:17 Amupe Kaisara zya K., pele zya Leza

Joh 19:12 Ikuti umwaangunune toli mulongwe wa K.

Joh 19:15 Tatujisi mwami umbi kunze lya K.

Mil 25:11 Mulandu ndilomba kuutola kuli K.!

KAKKOMENE

, 2Ko 9:7 Leza uyanda uupa kumwi k.

KAKOLE

, In 91:3 kuvwunwa kuk. kasikuteya tuyuni

Tu 29:25 Kuyoowa bantu nkulinjizya muk.

Lk 21:​34, 35 buzuba bukaile kumusikila mbuli k.

KAKOMBWA BUYO ALIKKE

, Ku 34:14 Jehova uuyanda kuti k.

KAKUNYINA KUBBADELA

, Ciy 22:17 uuyanda anywe maanzi aabuumi k.

KAKUNYINA KUBBADELESYEGWA

, Mt 10:8 Mwakapegwa k., amupe

KAKWA

, Mt 7:3 k. muliso lyamunyoko pele toboni

KALEBE

, My 13:30 K. wakasola kubaumuzya bantu

My 14:24 K. ulaamuuya wiindene

KALENDEKEZYEGWA

, Tu 29:21 kuti k. uba uutalumbi

KALIBAMBILIDE

, 2Ti 3:17 k. kubeleka mulimo mubotu

KALOBOLA

, Mt 9:20 kuciswa k. kwamyaka iili 12

KAMBONI

, Ciy 1:5 Jesu Kristo, K. Uusyomeka

KAMPENDA

, Le 22:21 Taceelede kuba ak. kali koonse

Da 6:4 taakwe k. nkobakajana muli Daniele

KAMUBALEMEKA

, Flp 2:29 k. bantu bali boobo

1Te 5:12 k. aabo ibeendelezya

KAMUKANZA

, Flp 2:13 uumupa kuti k. akucita

KAMULIBIKKILA MAANO

, Mil 20:28 K. nobeni abutanga

KAMUNDIYEEYA

, Lk 22:19 Kamucita oobu kuti k.

KAMUSIMPIDE MIYANDA

, Kol 2:7 k. akukkalikila mulusyomo

 KAMUSINIZYIDE

, Kol 4:12 k. cakumaninina muzintu ziyanda Leza

KAMUSOLEKA

, Ro 12:18 K. mpomugolela kukkala muluumuno

KAMUTALIBAMBILIDE

, Lk 21:34 buzuba oobo bukamusikile k.

KANA

, Joh 2:1 pobwe lyabwiinga ku K. waku Galilaya

KANDITAKWE KAMPENDA

, In 26:11 ndinakweenda k.

KANDUUSIDE

, In 38:6 Buzuba boonse ndileenda k.

KASENSA

, In 36:9 ndonduwe k. kabuumi

Je 2:13 Bandisiya ndek. kamaanzi aabuumi

KASIMBI

, 2Ba 5:2 bakabweza k. mubuzike

KASIMPE

, In 119:160 Ijwi lyako lyoonse mbolibede nk.

Tu 23:23 Koula k., utakasambali pe

Joh 4:24 kumukomba mumuuya amuk.

Joh 8:32 muyoozyiba k., k. kayoomwaangununa

Joh 14:6 Ndime nzila, k. alimwi abuumi

Joh 16:13 muuya wak., uyoomusololela kumvwisya k.

Joh 17:17 Kobasalazya ak.; ijwi lyako nk.

Joh 18:38 Pilato wakati: Ino k. ninzi?

2Ko 13:8 tatukonzyi kucita cikazyanya ak.

2Pe 1:12 muliimvwi nji muk.

3Jo 4 bana bangu baleenda muk.

KASUSU

, Lk 21:18 kunyina k. kanu ikayoonyonyooka

KASYOMEDE

, 1Pe 4:11 k. nguzu nzyapa Leza;

KATAJISI

, Jak 2:15 mukwesu naa mucizyi k. zyakusama

KATAMBO

, Is 42:3 takakazimi k. kalambe kasuka

KATANGA KANIINI

, Lk 12:32 Mutayoowi, nok.

KAYOOMWAANGUNUNA

, Joh 8:32 kasimpe k.

KAZILUKWA

, Heb 5:11 mulaak. mukumvwa kwanu

KEFASI

, 1Ko 15:5 wakalibonya kuli K.

Ga 2:11 K. naakaboola ku Antiokeya

KERUBI

, Ezk 28:14 Ndakakubikka kuti ube k. munanike

KKALA

, In 110:1 K. kujanza lyangu lyalulyo

KKII

, Lk 11:52 kunyanga bantu k. yaluzyibo

KOBOTELWA

, In 37:4 K. kapati muli Jehova

KOFWAMBAANA

, 2Ti 4:2 k. kucita muziindi zili kabotu

KOIMA

, Job 37:14 K., uyeeyesye milimo iigambya

KOKWABILILA

, Tu 4:23 k. moyo wako

KOLAMPYA

, Is 54:2 k. ntambo zyatente lyako

KOLAYA

, Tu 19:18 K. mwanaako nokucili bulangizi

KOLIIBA

, Lk 12:19 k., kolya, konywa, kosekelela

KOLIIBIDE

, Tu 3:23 unakweenda k. munzila

KOLISILIKA

, Lk 4:23 Omusilisi, k. omwini

KOLWANA

, 1Ti 6:12 K. nkondo mbotu yalusyomo

KOLYEENGELELA

, Mt 16:22 K. Mwami

KONDILEKELELA

, In 25:11 K. mulandu, nouba mupati

KONDILINGULA

, In 26:2 K., O Jehova, kosalazya moyo

KONDILOMBA

, In 2:8 K., eelyo ndilakupa masi

KONDISANZYA

, In 51:2 K. cakulomya kumulandu

KONDITUMA

, Is 6:8 Ndime aano! K.!

KOOMBE

, Is 11:6 K. asyuumbwa bayooba antoomwe

KOONA

, Tu 6:10 kaasye ndoonoone aniini

1Te 5:6 tutooni mbuli mbobacita bamwi

KOONGELEZYA

, Tu 7:21 Wamoongelezya amajwi

KORA

, My 26:11 bana ba K. tiibakafwa

Jud 11 ŋambawido yabuzangi ya K.

KORESI

, Ezr 6:3 K. wakalailila kuti ŋanda iyakululwe

Is 45:1 munanike K. ngondijatilide janza

KORNELIYO

, Mil 10:24 K. wakatambide basazinyina

KOSANINA

, Joh 21:17 Jesu wakati: K. tubelele twangu

KOSONGWAALA

, Tu 27:11 K. mwanaangu

KOSUNGWAALA

, 2Ti 2:15 K. kulitondezya

KOYEEYA

, Mu 12:1 k. Mulengi wako mubukubusi

KOZYIBA

, Je 31:34 K. Jehova!, boonse bayoondizyiba

KRISTO

, Mt 16:16 Nduwe K., Mwana wa Leza

Lk 24:26 cakali kuyandika kuti K. apenge

Joh 17:3 ayooyo ngookatuma, Jesu K.

Mil 18:28 kuzwa mu Magwalo kuti Jesu ngo K.

1Ko 11:3 mutwe wa K. ngu Leza

KUBA BANA

, Ro 8:15 muuya uumupa k.

KUBADYAAMININA

, Mu 4:1 ibakali k. bakalijisi nguzu

KUBAGWASYA

, Ro 15:1 tobayumu tweelede k. ibalezya

KUBAIMA

, In 84:11 Jehova kunyina nayak. cibotu

KUBAKO

, Mt 24:3 citondezyo cak. kwako?

Mt 24:37 k. kwa Mwanaamuntu mbokuyooba

2Pe 3:4 Ino nkuli ik. kwakwe?

KUBAKWABILILA

, Joh 17:12 ndakali k.

KUBALA

, Dt 17:19 weelede kulibala mazuba oonse

In 90:12 Kotuyiisya k. mazuba eesu

Mil 8:30 Sena ulicizyi ncobala?

KUBALAYA

, Ciy 3:19 mbondiyanda ndilabasinsa ak.

KUBALELEKA

, Lk 6:28 k. aabo bamusinganya

KUBALEMEKA

, 1Te 5:13 ak. akaambo kamulimo

KUBALIKA

, Ga 5:7 Mwakali k. kabotu

KUBALILA

, Lk 14:28 kkala ansi akubona mali aayandika

KUBALONGEZYA

, Ro 12:14 k. bamupenzya

KUBAMBA

, 1Ti 5:8 ikuti katababambi bamukwasyi

KUBANDIKA

, Tu 15:22 alanyongana nokutako k.

KUBASALAZYILA

, Mil 17:2 wakali k. Magwalo

KUBATEKUNYA

, 2Ti 4:3 bamayi ibak. kumatwi

KUBAYANDA

, Joh 13:1 wakali k. bakwe kusikila

Kol 3:19 nobalumi, amuzumanane k. bakaintu

KUBBA

, Ku 20:15 Utabbi

Le 19:13 toyelede k.

Tu 30:9 nditacetaali ak. akusampaula zina lya Leza

Ef 4:28 uubba atabbi limbi pe

KUBBADELA

, Ku 21:36 weelede k.

KUBBADELA CIKWELETE

, Tu 17:18 Kuba amukuli wak.

KUBBADELWA

, 1Ko 9:18 makani mabotu kakunyina k.

KUBBAPATIZYIGWA

, Mil 8:36 ino ncinzi cindilesya k.?

KUBEJA

, Ef 4:25 amuleke k., mwaambe zyamasimpe

Tit 1:2 Leza uutakonzyi k. mbwaakasyomezya

KUBEJEKEZYA

, Le 19:16 Toyelede kuyaabubejekezya

Mt 26:59 Nkuta, kaambo kakumubejekezya

1Ko 4:13 ibatubejekezya tulabaingula amoyo

KUBELEKA

, 1Te 2:9 Twakali k. syikati amasiku

2Te 3:10 katayandi k., akulya atalyi pe

KUBELEKELA

, Jos 24:15 amulisalile ngomuyanda k.

1Mk 28:9 akumubelekela camoyo woonse

In 100:2 Amubelekele Jehova cakukondwa

KUBELEKELA ANTOOMWE

, Ro 8:28 milimo yakwe ibelekele antoomwe

Ef 4:16 ak. kwiinda munswaanganino

KUBELEKELA LEZA CAKULYAABA

, 1Ti 4:7 kojisi makanze aak.

1Ti 4:8 k. kulagwasya muzintu zyoonse

1Ti 6:6 kuli mpindu mpati muk.

2Ti 3:12 ibapona buumi bwak. bayoopenzyegwa

KUBETEKA

, Lk 6:37 amuleke k.

Lk 22:30 azyuuno ak. misyobo iili 12.

Joh 5:22 k. koonse Taata wakupa Mwana

Mil 17:31 buzuba mbwayoobeteka nyika

Ro 14:4 nduwe ni oobeteka mubelesi?

1Ko 6:2 basalali bayakwiibeteka nyika

Jak 4:12 nduwe ni oobeteka mweenzinyoko?

KUBETEKWA

, Mu 8:11 micito mibi tiiyafwambaana k.

KUBIJA

, Mk 3:5 kauside akaambo kak. kwamyoyo

KUBIKKILA MAANO

, Ro 8:6 k. kuzintu zyamubili ndufwu

Kol 3:2 Amuzumanane k. zintu zyakujulu

1Ti 4:16 ak. kukuyiisya kwako.

1Pe 5:7 nkaambo ulamubikkila maano

KUBIKKILANA MAANO

, 1Ko 12:25 zizo kazibikkilana maano

KUBINDA

, Tu 19:2 uucita zintu cak. ucita cibi

KUBISYA

, 2Sa 12:13 Davida: Ndamubisizya Jehova

1Ba 8:46 taakwe muntu uutabisyi

 Mt 18:15 ikuti munyoko wakubisizya

Ro 3:23 boonse balibisyide akulezya

2Ko 4:2 nokuba k. jwi lya Leza

1Jo 2:1 ikuti umwi wabisya, tulijisi

KUBOLA

, 1Ko 15:42 wabusyigwa tauciboli limbi

KUBOMBYA

, 1Ko 15:27 wakabombya zintu zyoonse

KUBONA

, Joh 1:18 Kunyina wakamubona kale Leza

Joh 14:9 iwandibona wamubona Taata

KUBOOLA

, Mil 1:11 uyooboola mbomwamubona

KUBOTA

, Tu 6:25 Utanyomeneni k. kwakwe mumoyo

KUBOTELWA

, In 27:4 Ak. kweebelela tempele

KUBUKULUSYA

, Is 57:15 ndibukulusye muuya

KUBULANGILILA BUYO

, Ha 1:13 tokonzyi k. bubi

KUBUSYIGWA

, 1Pe 3:18 wakabusyigwa amubili wamuuya

KUBWANA

, In 71:17 wali kundiyiisya kuzwa k.

Mk 10:20 zyoonse ndali kuzitobela kuzwa k.

KUBWENTA

, Ef 4:31 bukali, kunyema, k.

KUBWESYANYA

, Tu 15:18 uutafwambaani kunyema ulesya k.

Tu 17:14 K. kakutanatalika, kozwa aawo

KUBWEZELELA

, Le 19:9 k. zyasyaala

Le 23:22 tamweelede k. zyasyaala

KUCENJEZYA

, Ezk 3:17 weelede kundicenjezyela bantu

Ezk 33:9 ikuti wamucenjezya imubi

1Ko 10:11 zyakalembelwa kutucenjezya

KUCENJEZYEGWA

, Ezk 33:4 tamvwi k., bulowa bwakwe

KUCETAALA

, Tu 30:9 Akuti nditacetaali akubba

KUCIINDIZYA

, 1Te 4:6 Kutabi muntu weelede k.

KUCILANGILA

, Ha 2:3 kuti camuka, kozumanana k.

KUCISWA

, Is 33:24 taakwe uuyakuti: Ndaciswa

Jak 5:14 Sena kuli uuciswa akati kanu?

KUCITA

, Ro 7:15 ncondiyanda, tandiciciti pe

1Jo 3:6 tazumanani k. cibi

KUCITA MBULI BAALUMI

, 1Ko 16:13 amuzumanane k.

KUCITA MILIMO

, 1Pe 1:13 amulibambile k.

KUDINKAULA

, 1Ko 9:27 ndilaudinkaula mubili wangu

KUDOONEKA

, 1Ba 18:21 Ino muladooneka kusikila lili?

Mt 21:21 kuti kamujisi lusyomo, kamutadooneki

Jak 1:6 kulomba mulusyomo, ikutali k.

Jud 22 amubafwide luse ibadooneka

KUDYAAMININWA

, In 72:14 Uyoobavwuna kuk.

KUFWA

, Mtl 3:4 Tamukonzyi k. pe

KUFWA NSONI

, Ezr 9:6 ak. kulanga kulinduwe, O Leza

Mk 8:38 uufwa nsoni akaambo kandime

Ro 1:16 taanduusyi nsoni makani mabotu

2Ti 1:8 utafwi nsoni kucitila bumboni

2Ti 2:15 mubelesi uutakwe cimuusya nsoni

Heb 11:16 Leza tafwi nsoni ambabo

1Pe 4:16 wapenga kali Munakristo, atafwi nsoni

KUFWUBAAZYA

, Lk 22:63 bakamufwubaazya

KUFWUBAAZYIGWA

, Lk 18:32 uyoofwubaazyigwa akuswidwa mate

Ga 6:7 Leza takonzyi k.

KUFWULULA

, Is 35:1 cimpayuma ciyookondwa ak.

KUFWUMBWA

, Flp 4:8 k. zintu zyamasimpe

KUFWUTUKA

, Mt 24:22 kuti atakafwiinsyigwi, kunyina k.

KUFWUTULA

, Is 59:1 Janza lya Jehova talili lifwaafwi k.

Je 39:18 Uyoofwutula buumi bwako

Mt 16:25 kufwumbwa uuyanda k. buumi

Lk 19:10 Mwanaamuntu wakaboolela kuyandaula ak.

1Ti 4:16 uyoolifwutula abaabo bakuswiilila

KUGAGAILA.

Amubone CISAMU.

KUGUMA

, Tu 6:29 Kunyina uumuguma uutakasubulwi

Is 52:11 mutagumi cintu cisofweede!

2Ko 6:17 amuleke k. cintu cisofweede

KUGWASYIGWA

, 2Ti 3:14 nzyookayiisyigwa ak.

KUJAIGWA

, In 44:22 mbuli mbelele ziyakuk.

Is 53:7 Wakaletwa kuk. mbuli mbelele

KUJALWA

, Da 12:9 majwi ajalwe mane kumamanino

KUJATA

, Mt 8:3 wamujata akuti: Ndilayanda!

KUJAYA

, Ku 20:13 Utajayi

KUJOLELA

, Tu 20:22 Utaambi kuti: Ndilajolela cibi!

KUJULU

, Joh 3:13 kunyina muntu wakatanta k.

2Ko 12:2 wakakwempelwa k. lyatatu

KUKABE KUTAMANI

, Mtl 3:22 atalyi akupona k.

In 37:29 Balulami bayookkala anyika k.

Mu 3:14 nzyaakapanga Leza zinooliko k.

1Pe 1:25 ijwi lya Jehova linooliko k.

KUKAKA

, Tu 30:9 Kutegwa nditakkuti akuk.

Je 8:9 Balikaka jwi lya Jehova

KUKAKATILA

, Mtl 2:24 uyoosiya banyina ak. kumukaintu

Dt 10:20 Mweelede k. kuli Jehova

Jos 23:8 mweelede k. kuli Jehova

Lk 22:28 ndinywe mwakakatila kulindime

KUKAMBAUKA

, Mt 9:35 Jesu wakali kuyiisya ak.

Mt 24:14 makani mabotu ayookambaukwa

Lk 8:1 wakeenda kayaabukambauka

2Ti 4:2 Kokambauka jwi cabusungu

KUKANKAMA

, Flp 2:12 kubelekela lufwutuko ak.

KUKATALA

, Is 40:28 Takatali nokuba kuwizuka

Is 40:31 Bayakweenda kakunyina k.

Heb 12:3 kutegwa mutakatali akucileka.

KUKATALUKWA

, Mil 3:19 ziindi zyak. zimusikile

KUKATALUSYA

, Mt 11:28 Amuboole, ndilamukatalusya

KUKAZYIGWA

, 1Te 2:2 busicamba notwakali k.

KUKKALA MULUUMUNO

, Ro 12:18 k. abantu boonse

KUKKALIKILA

, Kol 2:7 ak. mulusyomo lwanu

KUKKAZIKA MOYO

, Ne 9:30 Wakabakkazikila moyo

Tu 17:27 uulaamaano ulazumanana k.

Tu 25:15 muk. mweendelezi uloongelezyegwa

1Ko 13:4 Luyando lulakkazika moyo

Jak 5:8 amukkazike myoyo; amuliyumye

2Pe 3:15 k. kwa Mwami ndufwutuko

KUKKAZIKILA MOYO

, 1Te 5:14 akubakkazikila moyo

2Pe 3:9 Jehova uumukkazikila moyo

KUKKOMANA

, In 137:6 Aazintu zindipa k.

Tu 8:30 Ndakali k. ciindi coonse

Mu 2:24 kunyina cibotu kwiinda kulya ak.

Mil 5:41 bakazwa ku Nkuta kabakkomene

3Jo 4 cindipa k. kumvwa kuti bana

KUKKOMANINA

, In 40:8 Ndilak. kucita kuyanda kwako

Ro 7:22 ndilaukkomanina mulawo wa Leza

KUKKOMANISYA

, 1Ko 7:33 mbwanga wakkomanisya mukaintu

1Ko 10:33 ndisola k. bantu boonse

Ga 1:10 sena ndiyanda k. bantu?

Ga 1:10 Ikuti nindacili k. bantu

Ef 6:6 nobamulangilila kuti mukkomanisye bantu

Kol 1:10 akumukkomanisya Jehova

KUKKUTILA

, Flp 4:11 ndakaiya k. anzyondijisi

KUKKUTYA

, In 145:16 Ak. cilenge coonse cipona

KUKOLWA

, Ef 5:18 mutakolwi waini pe

KUKOMBA

, Mt 4:10 Jehova Leza wako ngoelede k.

Joh 4:24 kumukomba mumuuya amukasimpe

KUKOMBA MITUNI

, 1Ko 10:14 amukutije k.

KUKOMBELEZYA

, Flm 9 kuk. muluyando

KUKOMBELEZYELA

, Ro 8:34 Kristo ulatukombelezyela

KUKONDWA

, In 100:2 Amubelekele Jehova cak.

Mu 8:15 kunze lyakulya, kunywa ak.

Lk 15:7 kuyooba k. kujulu kuti sizibi weempwa

Ro 15:13 Leza amuzuzye k. aluumuno

Flp 3:1 amuzumanane k. mu Mwami

1Te 1:6 ak. ikuzwa kumuuya uusalala

 KUKONGA

, Mil 4:17 atubakonge kuti batakaambi

Ef 6:9 nobasimalelo amuleke kubakonga

1Pe 2:23 Naakali kupenga, tanaakali k.

KUKONGWA

, Flp 1:28 kunyina nomukongwa

KUKONKA

, Mtl 22:16 Ndakonkezya, mbwaamba Jehova

Mt 5:34 Mutakonkezyi naaceya

KUKONKOMONA

, Mt 7:7 amuzumanane k.

KUKOPANA

, 1Pe 4:4 Balakopana nobabona kuti

KUKOSOLWA NSINGO

, Ro 16:4 ibakalibambilide k.

KUKUBUKA

, 1Ko 7:36 wainda kale aciimo cak.

KUKULWAIZYA

, Tit 1:9 k. anjiisyo alimwi akusinsa

KUKULWAIZYANYA

, Kol 3:16 Amuzumanane kuyiisyanya ak.

Heb 10:25 katukulwaizyanya umwi amweenzinyina

KUKUTAUKA

, Da 7:10 bali zyuulu bakali k. kumbele

KUKWABILILA

, Flp 1:7 nondikwabilila makani mabotu

KUKWABILILWA

, Tu 12:3 Kunyina uukwabililwa abubi

KUKWATA

, Mtl 27:46 Ikuti Jakobo akakwate bana Heti

Mt 24:38 Zambangulwe kalitanaboola, bakali k.

KUKWATANA

, Dt 7:3 Mutakabi nomukwatana ambabo

KUKWATA NAA KUKWATWA

, 1Ko 7:9 ncibotu k. kwiinda kufwa luunyaunya

KUKWATWA

, 1Ko 7:39 ulaangulukide k. mu Mwami

KUKWELA

, 1Ko 2:4 kutali amajwi aak. bantu

KUKWELELEZYA

, 2Ko 5:11 tulazumanana k. bantu

KUKWELETESYA

, Lk 6:35 k. kakunyina kujolelwa

KULABILA

, Heb 6:4 ibakacilabila cipego cakujulu

1Pe 2:3 mwalabila kuti Mwami ngusiluzyalo

KULAKKOMANISYA

, Mil 20:35 Kupa k. kapati kwiinda

KULAMFWU

, Mil 17:27 tali k. kuli umwi aumwi wesu

KULAMUKWABILILA

, Flp 3:1 ikumulembela zintu nzimunya k.

KULANGILA

, In 146:5 Ulikkomene uulangila Jehova

Lk 3:15 bakali k. alimwi bakali kulibuzya

KULAYA

, Tu 23:13 Utaleki kumulaya mwana

KULEKANA

, Mlk 2:16 ndilikusulide k.

Mt 19:9 uuleka mukaintu ikutali akaambo

Mk 10:11 uuleka mukaintu akukwata umbi

KULEKELELA

, Ne 9:17 Leza uulibambilide k.

In 103:3 Ngonguwe uuk. milandu yoonse

Tu 17:9 uulekelela cibi uyandaula luyando

Is 55:7 Leza uyoomulekelela cakumaninina

Mt 6:14 kuti kamulekelela, Uso uyoomulekelela

Mt 18:21 ziindi zyongaye kandimulekelela?

Kol 3:13 Mbubonya Jehova mbwaakamulekelela

KULEKELELWA

, Mt 26:28 bulowa, ibuyootilwa kuti zibi zilekelelwe

KULEKELEZYA

, Dt 31:8 Takakusiyi nokuba kuk.

KULEMEKANA

, Ro 12:10 Mumakani aak. amube

KULENGA

, Mtl 1:1 Kumatalikilo, Leza wakalenga

Is 45:18 iwatakailenga kakunyina kaambo

Ro 1:20 bulalibonya kuzwa naakalenga nyika

Ciy 4:11 nduwe wakalenga zyoonse

KULENGAANA

, Lk 21:34 myoyo yanu itabi niilengaana

2Ko 4:1 tujisi mulimo, tatulengaani pe

2Ko 4:16 Aboobo tatulengaani pe

KULETA

, In 94:20 k. mapenzi kwiinda mulawo?

KULEYA

, Ga 6:1 kuti muntu umwi waleya

KULIBAMBILA

, 2Ko 8:12 ikuti kalibambilide

Ef 6:15 ik. kwaambilizya makani mabotu

Heb 13:21 amupe k. kucita kuyanda kwakwe

KULIBIKKA

, 1Pe 4:19 k. mumaanza aa Mulengi

KULIBILIKA

, Tu 12:25 nzyalibilika muntu zipa

Is 41:10 Utalibiliki, nkaambo ndime Leza wako

Mk 4:19 k. kwamubweende obuno

Lk 8:14 balanyonganizyigwa ak., alubono

Lk 21:26 bayoonetuka, bayakuyoowa ak.

Lk 21:34 myoyo italengaani ak. zyamubuumi

1Ko 7:32 ndiyanda kuti mutabi bantu balibilika

1Ko 7:32 uutakwete ulisungweede mu Mwami

2Ko 11:28 k. kujatikizya mbungano zyoonse

KULIBOMBYA

, Ro 13:1 muntu kalibombya kubeendelezi

Heb 13:17 kamulibombya kulibaabo basololela

1Pe 2:13 amulibombye kumwami

KULICESYA

, Tu 15:33 k. kuletela bulemu

KULIGWASYA

, 1Ko 10:24 kugwasya bamwi ikutali k.

KULIIBA

, 1Ba 4:25 bana Israyeli bakakkala cak.

Tu 1:32 k. kwabafwubafwuba kuyoobanyonyoona

Is 32:17 micelo yabululami nduumuno ak.

Ho 2:18 ndiyoobapa kuti kaboona cak.

KULIIMININA

, 1Pe 3:15 kamulibambilide lyoonse k.

KULIIMYA KULYA

, Is 58:6 nkooku k. nkondiyanda

Lk 18:12 Ndilaliimya kulya ziindi zyobilo

KULIINGANYA

, Tu 11:2 Ikuti k. kwaboola

KULILA

, In 6:6 bulo bubombe akaambo kak.

In 126:5 ibasyanga mbuto kabalila

Is 65:19 tamukamvwugwi jwi lyak.

Lk 6:21 Mulikkomene nomulila lino

Ro 12:15 amulile abaabo balila

KULILA KAPATI

, Mt 26:75 wakaunka anze ak.

Mt 26:75 wakaunka anze ak.

KULILEMEKA

, 1Pe 2:12 Amuzumanane k. akati kamasi

KULILESYA

, 1Ko 7:5 akaambo kakutalilesya

Ga 5:​22, 23 mucelo wamuuya ngooyu: k.

KULILINGULA

, 1Ko 11:28 Muntu asaangune k.

KULIMVWA

, Jak 5:17 Elija wakali k. mbotulimvwa

KULINDILA

, In 37:7 kumulindila Jehova cakuyandisisya

Mik 7:7 ndinoolindila Leza walufwutuko

Ro 8:25 tulazumanana kucilindila cakuliyumya

KULINENGAULA

, Le 21:5 Tabeelede k. amibili

KULIPA CAKUMANININA

, Lw 8:6 k. takunyoneki mbuli Cuumbwe

KULISAKATIZYA

, 1Pe 3:3 K. kwanu kutabi kwaatala

KULISENDA

, Ezr 9:6 ndalisenda kulanga kuli Leza

KULISUMPULA

, Dt 17:12 uulisumpula akukaka kuswiilila

1Sa 15:23 k. kuleelene akusyoma mizimo

In 19:13 Komulesya kumicito yak.

Tu 8:13 Ndilikusulide kulitukumuna, k.

Tu 16:5 uulisumpula ncisesemyo kuli Jehova

Tu 16:18 K. kusololela kulunyonyooko

Flp 2:3 Mutaciti cintu cili coonse cak.

KULISUNKA

, 2Ko 13:5 k. naa muli mulusyomo

KULITAKATA

, 2Ko 12:15 ak. cakumaninina

KULIVWUMBA

, 1Ko 11:6 mukaintu katavwumbi mutwe

KULIYEEYA

, 1Ba 8:47 baak. mucisi eeco akupiluka

Lk 15:17 Naakaliyeeya wakati

KULIYUMYA

, Lk 8:15 akuzyala micelo cak.

Lk 21:19 muk., muyoofwutula buumi bwanu

Ro 5:3 mapenzi apa k.

Jak 1:4 k. akumanizye mulimo wankuko

Jak 5:11 Mulimvwide zyak. kwa Jobu

1Pe 2:20 mwaliyumya akaambo kakucita zibotu

KULOMBA

, Mt 6:8 ulizyi kamutanalomba

Mt 7:7 Amuzumanane k., muyoopegwa

Joh 14:13 ncomulomba muzina lyangu, ndiyoocicita

Ro 12:1 ndamulomba kwiinda mulubomba

Ef 3:20 kwiinda zyeezyo nzyotumulomba

1Jo 5:14 ncotulomba kweelana akuyanda kwakwe

KULONDOKA

, Mt 5:48 mweelede k. mbuli Uso

Heb 2:10 ape Musololi Mupati k. mumapenzi

KULUBA

, In 119:141 tiindailuba milazyo yako

Flp 3:13 Kwiinda mukuluba zintu zili musyule

KULUBIZYA

, Jak 3:2 toonse tulalubizya ziindi zinji

KULULAMIKA

, In 94:12 Ulikkomene muntu ngolulamika

Ga 6:1 kamululamika amyoyo iibombede

Ef 4:12 kutegwa kabalulamika basalali

KULULAMIKWA

, 2Ko 13:11 amuzumanane kukondwa, k.

KULUMANA

, Ga 5:15 ikuti naa kamuzumanana k.

KULUMBA

, In 92:1 Ncibotu ku k., O Jehova

In 95:2 Atusike kulinguwe akumulumba

 Joh 11:41 Taata, nda k. nkaambo wandimvwa

Mil 28:15 naakababona, Paulo wakalumba Leza

1Ko 1:4 ndilamulumba Leza akaambo kandinywe

Ef 5:20 kamulumba Leza muzintu zyoonse

Kol 3:15 amutondezye kuti mulalumba

KULUMBAIZYA

, Tu 27:2 Leka uumbi akulumbaizye

1Ko 11:2 Ndilamulumbaizya nkaambo

2Te 1:4 tulamulumbaizya kumbungano

KULUMBAIZYIGWA

, Tu 27:21 muntu ulasunkwa nalumbaizyigwa

KULUTILA

, Ef 4:31 k., bukali, kunyema

KULWANA

, 2Mk 20:17 Tamukayandiki kwiilwana

Mil 5:39 mulaile kulijana kuti mulwana Leza

2Ti 2:24 muzike wa Mwami teelede k. pe

KULWANINA

, Jud 3 amuyume k. lusyomo

KULYA

, 1Ko 5:11 mutasoli k. amuntu ooyo

KULYAAMBILILA

, In 32:5 ndakalyaambilila cibi cangu

Tu 28:13 uulyaambilila ulafwidwa luse

Ro 14:12 aumwi wesu uyoolyaambilila

Jak 5:16 amulyaambilile zibi umwi amweenzinyina

1Jo 1:9 Ikuti twalyaambilila zibi, ulatulekelela

KULYATAULA

, Heb 10:29 iwalyataula Mwana wa Leza

KULYEEZYANYA

, Ga 6:4 ikutali akaambo kak. aumbi

KUMAMANINO

, Is 2:2 K. aamazuba aayo

Mt 28:20 Ndilaandinywe kusikila k. aabweende

2Ti 4:7 ndabalika mukusiyana mane k.

KUMANYA MILANDU

, Le 16:34 kamumanya milandu ciindi comwe amwaka

KUMATALIKILO

, Is 46:10 k. ndaambila limwi ciyoocitika

Mt 25:34 Bwami mbomwakabambilwa kuzwa k.

KUMBELE

, In 73:17 ndakazyiba ziyoobacitikila k.

Tu 24:20 mubi takabi abuumi k.

KUMILOMO

, In 8:2 K. yabana baniini

KUMINYA

, Mlk 1:13 Cilaminya cintu eeci!

KUMUCISIZYA MOYO

, In 78:40 Ak. mucimpayuma

KUMUKA

, Jak 1:19 k. kwaambaula, k. kukalala

2Pe 3:9 Jehova tamukide pe

KUMULEMEKA

, Ef 5:33 weelede k. mulumaakwe

KUMULESYA

, 1Ko 7:35 ikutali kuti ndiyanda k.

KUMUMYONTA

, Lk 22:48 waaba Mwanaamuntu muk.?

KUMUSIKA

, Mil 17:17 kubapandulwida bantu k.

KUMUSYOMA

, Lk 16:11 nguni uuyak. kulubono?

KUMUVWOZYA

, Je 22:13 ooyo uukaka k.

KUMUYANDA

, 1Jo 4:10 takuli kuti swebo twali k. Leza

KUMUYEEZYA

, 2Pe 1:12 ndililibambilide k. zintu eezyi

KUMVWANA

, Mt 5:24 Usaangune k. amunyoko

KUMVWIDA

, Ku 24:7 tulazicita alimwi tulamumvwida

1Sa 15:22 Ik. nkubotu kwiinda cipaizyo

1Ba 3:9 kondipa moyo uumvwida

In 51:12 amoyo uulisungwide kuk.

Lk 2:51 wakazumanana kubamvwida

Mil 4:19 k. ndinywe muciindi cak. Leza

Mil 5:29 Tweelede k. Leza kutali bantu

Ro 5:19 muk. kwamuntu omwe

Ro 16:26 kube k. mulusyomo

Ef 6:5 Nobazike, amubamvwide basimalelo

Flp 2:8 wakalicesya ak. kusikila kulufwu

Heb 5:8 wakaiya k. muzintu nzyaakapenga

Heb 13:17 Kamubamvwida aabo basololela

KUMVWISYA

, Ne 8:8 bakabagwasya k. cakali kubalwa

In 119:27 Kondipa k. milazyo yako

1Ko 14:20 amube bantu bapati muk.

KUMWAALILA

, Mtl 18:14 cikonzya k. kucita Jehova?

KUMWAANZYA

, 2Jo 10 mutasoli pe k.

KUMWAYA

, Ro 14:20 Amuleke k. mulimo wa Leza

KUMWEZI

, Le 15:19 kasofweede mazuba ngali k.

Le 18:19 koonana ciindi nali k.

KUNANIKA

, 1Sa 16:13 Samuele wakananika Davida

Is 61:1 Jehova wakandinanika kukambauka

KUNDEENDELEZYA

, 1Ko 6:12 tandikalekeli cili coonse k.

KUNDEEZYANYA

, Is 46:5 Ino nguni ngomukonzya k.

KUNJILILILA

, 1Pe 4:15 uupenga akaambo kak. makani

KUNOOLIKKOMANISYA

, Ro 15:1 ikutali k. tobeni

KUNUNUNA

, In 49:7 Kunyina uukonzya k.

KUNYANGWA

, Heb 10:34 mwakazumina k. lubono

KUNYANSYIGWA

, Is 53:3 k. akutantamukwa abantu

KUNYEMA

, In 37:8 Koleka k. abukali

In 103:8 Jehova ulamuka k.

Tu 14:17 uufwambaana k. ulacita cabufwubafwuba

Tu 16:32 Muntu uumuka k. uli kabotu

Ef 4:26 mutabbizyi zuba kamunyemede

Kol 3:8 amugusye k., majwi aakusampaula

KUNYINA AMBWABEDE

, Ga 6:3 uyeeya kuti ulayandika kakuli k.

KUNYONEKA

, 2Mk 36:16 cakuti tiibakacili k.

Flp 4:5 abazyibe kuti mulanyoneka

KUNYONGANIZYIGWA

, Lk 10:40 Marta wakanyonganizyigwa amilimo

1Ko 7:35 kubelekela Mwami kakunyina k.

2Te 2:2 mutalekeli mizeezo yanu k.

KUNYONOKELA

, In 37:1 Utacimwi naa k. basizibi

In 73:3 ndakatalika k. basikulisumpula

KUNYONYOONA

, Mtl 18:32 Tandikaunyonyooni akaambo kabali 10

Ciy 11:18 k. baabo banyonyoona nyika

KUPA

, Mil 20:35 K. kulakkomanisya kapati kwiinda

Ro 12:13 Amupe basalali nzyobabulide

KUPAILA

, 2Ba 19:15 Hezekiya wakatalika k.

Da 6:13 uluujisi k. ziindi zyotatwe

Mt 6:9 mboobu mbomweelede k.

Mk 1:35 kakucisiya, wakatalika k.

Lk 5:16 wakali kuunka munkanda kuyoopaila

Ro 8:26 tatuzyi pe mbotweelede k.

Ro 12:12 Amujatisye k.

1Te 5:17 Amupaile cakutaleka

KUPAILILA

, Mt 5:44 akubapailila aabo bamupenzya

Mk 11:24 nzyomupailila, amube alusyomo

Mil 12:5 mbungano yakali kumupailila Petro

2Te 3:1 amuzumanane kutupailila

KUPAKAMANA

, 1Pe 4:7 k. kujatikizya mipailo

KUPALULWA

, 1Ko 7:19 K. taaku ncokwaamba

KUPANDULULA

, Ne 8:8 bakaupandulula Mulawo

Mil 17:3 kapandulula akutondezya zilembedwe

KUPANGA MATENTE

, Mil 18:3 mulimo wabo wakali wak.

KUPENGA

, Lk 21:25 zisi ziyoopenga, ziyoobula cakucita

Ro 8:17 basikukona, ikuti twapenga anguwe

1Ko 12:26 Ikuti cizo cimwi capenga

Flp 1:29 ncoolwe ikuti mupengele nguwe

1Pe 3:14 k. akaambo kabululami, mulakkomana

KUPENGA KAKUNYINA KAAMBO

, 1Pe 2:19 ncibotu k.

KUPENZYEGWA

, In 119:71 Cili kabotu kuti ndapenzyegwa

Mt 13:21 k., ulatyompwa ndilyonya

Mk 4:17 batalika buyo k. balatyompwa

Mk 10:30 bana amyuunda ak.

KUPILUSYA CIBI

, Ro 12:19 mutapilusizyi muntu cibi

KUPONESYEGWA

, Mil 5:16 boonse bakali k.

KUPONYA

, In 147:3 Ulabaponya batyompedwe

Lk 9:11 wakabaponya ibayandika kuponesyegwa

Lk 10:9 amukabaponye akubaambila Bwami

Ciy 22:2 matuvwu akali aak. masi

KUPYA MOYO

, Ro 12:11 Amupye moyo

KUSALA

, Dt 30:19 mweelede k. buumi

Ro 9:11 k. akaambo kayooyo wiita

KUSALALA

, Le 19:2 Mweelede k. nkaambo ndilasalala

Ha 1:13 ulasalala cakuti meso aako

Mt 5:8 Balikkomene basalala mumoyo

Heb 12:14 Amuyandaule luumuno ak.

 KUSALAZYA

, 1Ba 9:3 Ndaisalazya ŋanda eeyi

Je 1:5 kotanazyalwa ndakak.

Ezk 36:23 ndiyoolisalazya zina lyangu lipati

Da 11:35 kukacitwe mulimo wakubotya ak.

Zek 13:9 ndiyoobasalazya mbuli nsiliva

Lk 11:2 Taata, alisalazyigwe zina lyako

KUSALULULANA

, Jak 2:9 ikuti kamuzumanana k.

KUSAMA

, Tu 7:10 Wakasamide mbuli muvwuule

KUSAMAUSYA

, Ro 12:13 Amube acilengwa cak.

Heb 13:2 Mutalubi k. beenzu

3Jo 8 tweelede kubasamausya ibali boobu

KUSAMPAULA

, 1Sa 17:26 uusampaula basikalumamba

Tu 27:11 kumuvwiila ooyo uundisampaula

KUSAMPAULWA

, Ezk 39:7 kuti zina lyangu lisampaulwe

KUSANGA

, 1Mk 29:9 bakasekelela akaambo kak.

KUSANZYA

, Joh 13:5 akutalika k. maulu aabasikwiiya

KUSEKA

, Mtl 18:13 nkaambo nzi Sara ncaaseka?

In 2:4 uukkede kujulu uyooseka

KUSIMBWA

, Le 19:28 Tamweelede k. pe

KUSINGANYA

, My 23:8 Ino inga ndabasinganya buti?

KUSINIZYA

, Ro 4:21 wakalisinizyide kuti Leza

Ro 8:38 ndilisinizyide kuti lube lufwu naa buumi

KUSINSA

, Tu 3:11 utasulaiki k. kwakwe

Mu 7:5 Ncibotu kumvwa musongo kak.

KUSINSIMA

, Joe 2:28 abasimbi bayoosinsima

KUSINSWA

, In 141:5 ikuti wandisinsa, mafwuta

Tu 27:5 K. cakaanzambwene nkubotu

Tu 29:1 uuyumya nsingo kuti wasinswa

KUSISA

, Tu 28:13 uusisa zinyonyoono zyakwe

KUSITIKIZYA

, Flp 1:7 k. makani mabotu mumulawo

KUSIYA

, Zef 1:15 Mbuzuba bwamudima ak.

1Ko 7:15 ikuti uutasyomi wayanda k.

KUSIYANA

, Mu 9:11 basilubilo tabazundi lyoonse muk.

2Ti 4:7 ndabalika muk. mane kumamanino

KUSOBANA

, Tu 26:19 Ndali k. buyo

KUSOBELELA

, Jud 4 bantu ibali kunjila cak.

KUSOLOLELA

, Je 10:23 tapedwe nguzu zyak. ntaamu

KUSOLOLELWA A LEZA

, Mt 5:3 bazyi kuti bayandika k.

KUSOLWA

, 1Ti 3:10 k. naa baleelela

KUSONDA

, My 23:23 Nokuba k. Israyeli

KUSOWAILA LUBONO

, Lk 15:13 ooko wakaak. lwakwe

KUSUBULA

, Dt 32:35 Ndime ndisubula, ndiyoopilusya

2Te 1:8 aak. baabo batamuzyi Leza

KUSULAIKA

, Le 19:17 Utasulaiki munyoko

In 45:7 Yebo wakasulaika bubi

Tu 8:13 kuyoowa Jehova caamba k. bubi

1Jo 3:15 uusulaika munyina mujayi

KUSUNKA

, Dt 13:3 Jehova Leza ulamusunka

Mil 5:9 k. muuya wa Jehova?

1Ko 10:9 tutamusunki Jehova

KUSUNKWA

, Tu 27:21 ulasunkwa nalumbaizyigwa

Lk 8:13 ciindi nobasunkwa balawa

Jak 1:3 ikuti lusyomo lwanu lwasunkwa

KUSWAANGANA

, Heb 10:25 tutanooleki k. antoomwe

KUSWENA

, In 73:28 cilandibotela k. kuli Leza

KUSWIILILA

, Ro 6:17 mwakaziswiilila kuzwa ansi

Jak 1:19 kofwambaana k., komuka kwaambaula

KUSYAANIKIZYA

, Mk 4:19 ak. jwi, akutazyala micelo

KUSYOMA

, In 9:10 ibalizyi zina lyako banookusyoma

In 56:11 ngu Leza ngondisyoma

In 62:8 Amusyome nguwe ziindi zyoonse

In 84:12 Ulikkomene muntu uukusyoma

In 146:3 Mutasyomi bami pe

Tu 3:5 Kosyoma Jehova amoyo woonse

Tu 28:26 uusyoma moyo wakwe mufwubafwuba

Je 17:5 Ulisinganizyidwe uusyoma bantu

Ro 15:14 ndilamusyoma bakwesu

2Ko 1:9 tutalisyomi tobeni, pele Leza

KUSYOMA MIZIMO

, Ga 5:20 kukomba mituni, k.

KUSYOMEKA

, Ku 18:21 kusala bamaalumi ibasyomeka

1Mk 29:17 ulakukkomanina k.

Job 27:5 Kusikila ndikafwe, tandikaleki k. pe!

In 19:7 Ziyeekezyo zya Jehova zilasyomeka

In 33:4 Jehova ulasyomeka mumilimo njacita

Mik 6:8 kocita bululami, koyandisya k.

Ha 2:4 uyoopona akaambo kak. kwakwe

2Ko 8:21 zyoonse tulazilanganya cak.

Tit 2:10 beelede k. cakumaninina

Heb 13:18 katusyomeka muzintu zyoonse

KUSYOMEZYA

, Heb 10:23 ooyo wakasyomezya

KUTABI NCOMUCITA

, Mil 5:38 k. kubaalumi aaba

KUTAKAANYA LUBONO

, Ciy 18:7 ak. lunji

KUTAKKAZIKA MOYO

, Tu 14:29 uutakkaziki moyo mufwubafwuba

KUTALULAMA

, Ro 9:14 k. kuli Leza? Peepe!

KUTAMA

, Mil 26:11 ndakasoleka kubasinikizya k.

KUTAMBULA

, Job 2:10 Sena tweelede k. buyo zibotu?

KUTANTA

, Joh 3:13 kunyina muntu wakatanta kujulu

KUTANTAMUKWA

, Is 53:3 Wakanyansyigwa ak. abantu

KUTANYONEKA

, 2Pe 2:10 Cakulidunda alimwi ak.

KUTASWIILILA

, Joh 3:36 uutamuswiilili Mwana takabuboni buumi

KUTATONGOOKA

, Flp 2:14 Amucite zintu cak.

KUTEBULA

, Mu 11:4 uulanga makumbi takatebuli

Ho 8:7 basyanga muwo bayootebula guwo

Mt 9:37 mulimo wak. mupati, babelesi mbasyoonto

2Ko 9:6 uusyanga zisyoonto uyootebula zisyoonto

Ga 6:7 muntu ncasyanga, ncayootebula

Ga 6:9 tuyootebula ikuti tiitwatyompwa

KUTEMBAULA

, Tit 2:10 bape bamwi k. kuyiisya

KUTEMBAULWA

, 1Mk 16:25 Jehova weelede k. kapati

In 147:1 Cilanoneezya kumutembaula!

KUTINGANA

, Ef 6:12 nkondo yak., ikutali abantu

KUTOBELA

, Mt 4:20 bakasiya nsabwe akumutobela

Mt 28:20 mukabayiisye k. zintu zyoonse

Ro 12:2 amuleke k. ziyanza zyabweende obuno

1Pe 1:14 amuleke k. zisusi nzyomwakajisi musyule

Ciy 14:4 k. Mwanaambelele nkwaya

KUTOLANA KUNKUTA

, 1Ko 6:7 eeci ncomutolana kunkuta

KUTONDEZYA

, Joh 5:20 Taata ulamutondezya Mwana nzyacita

Mil 17:3 kupandulula ak. muzilembedwe

KUTONGELA

, Ku 2:24 Leza wakakumvwa k. kwabo

Is 35:10 mause ak. ziyootija

Ezk 9:4 ubabikke citondezyo bantu balila ak.

Ezk 9:4 bantu ibalila ak.

Ro 8:26 muuya ulatukombelezyela k.

KUTONGOOKA

, My 14:27 Ndakumvwa k. kwa Israyeli

Kol 3:13 kaambo kak.

KUTOONA

, 2Ko 6:5 k. masiku, aziindi notunyina

2Ko 11:27 muk. masiku kanji-kanji

KUTUKASYA

, 1Te 2:16 k. kukambaukila bantu

KUTUKILA

, Job 2:5 ulabona ulak. kolangilila

Job 2:9 mukaintu wakati tukila Leza ufwe

1Pe 2:23 kunyina naakatalika k. awalo

KUTULWANA

, Ro 8:31 nguni uukonzya k.?

KUTUYIISYA

, Ro 15:4 zyakalembelwa k.

KUTWEETELELA

, Heb 4:15 k. mukubula nguzu kwesu

KUTYOMPWA

, Tu 18:14 uunga waliyumya ikuti watyompwa?

Tu 24:10 Ikuti watyompwa mubuzuba bwamapenzi

Ro 5:5 bulangizi tabusololeli kuk.

Ga 6:9 tuyootebula ikuti tiitwatyompwa

KUUBAMBA

, Ef 5:29 ulausanina ak. kabotu

KUUBAULA

, 1Ti 4:14 Utaubauli cipego ncojisi

KUUMBULIZYA

, Job 2:11 bakaunka kuyoobona Jobu akumuumbulizya

Is 61:2 Kuti nduumbulizye balila

 2Ko 1:4 ikutegwa tukonzye k. bamwi

1Te 2:11 twakazumanana kukombelezya, k.

KUUMBULIZYIGWA

, Je 31:15 Rakele wakaka k.

Mt 5:4 Balikkomene balila, bayak.

KUUMUNA

, In 4:4 Amulyaambauzye mumyoyo, ak.

In 32:3 nindakaumwine, ndakagonkelwa

Mu 3:7 Ciindi cak. aciindi cakwaambaula

Is 53:7 mbuli mbelele yuumwine noigelwa

KUUMUZYA

, 1Pe 2:15 mukaumuzye bafwubafwuba

KUUMWA

, 2Ko 6:5 k., kubikkwa muntolongo

KUUNINA

, Le 19:13 Toyelede k. mweenzinyoko

2Ko 7:2 kunyina ngotwakaunina pe

KUUPAUPA AMESO

, Ro 12:9 Luyando lutabi lwak.

KUUSA

, 1Sa 1:15 Ndili mukaintu uuside kapati

In 78:41 bakali kumupa k. Uusalala

Tu 14:10 Moyo ulikuzyi k. kwanguwo

2Ko 2:7 atamenwi akaambo kak. kapati

Ef 4:30 mutanoopi muuya wa Leza k.

KUUSYIGWA NSONI

, In 25:3 kunyina uukusyoma uuyak.

1Ko 4:14 ikutali kuti ndimuusye nsoni

KUVWIILA

, Tu 15:1 K. kabotu kulalesya bukali

Tu 15:28 Mululami ulayeeya katanavwiila

Is 65:24 Kabatanaita mebo ndiyoovwiila

KUVWIYA

, Tu 20:19 amuntu uuyandisya k.

KUVWUBA

, 1Ti 6:9 bakanzide k. balacegwa

KUVWULULA

, Ru 2:8 Boazi wakati utakavwululi kumbi

KUVWUNA

, Ho 13:14 Ndiyoobavwuna ku Cuumbwe

2Pe 2:9 Jehova ulizyi k. bantu

KUVWUNGA MAANZA

, Dt 15:7 tamweelede k. kumunyoko

KUVWUNGULULA

, Dt 15:8 k. maanza aanu

KUVWUNTAUZYA

, Dt 13:14 ak. kabotu-kabotu

Tu 25:2 bulemu bwabami nk. makani

Mil 17:11 kabavwuntauzya mu Magwalo

1Pe 1:10 bakayandaulisya ak. kabotu

KUWA

, Tu 24:16 mululami ulakonzya k. ziindi zili ciloba

1Ko 10:12 acenjele kutegwa atawi

KUWAYAWAYA

, Tu 3:27 Utawayiwayi kubacitila zibotu

KUWIZUKA

, Is 40:28 Jehova takatali naa k.

KUYAAMBELE

, Flp 3:16 kweelana ak. nkotwacita kale

1Ti 4:15 k. kwako kubonwe aboonse

KUYAKA

, Lk 17:28 bakali kusyanga, bakali k.

KUYAKANA

, 1Ko 14:26 Zintu zyoonse azicitilwe k.

KUYANDA

, Le 19:18 k. mweenzinyoko mboliyanda

Dt 6:5 k. Jehova amoyo woonse

Dt 10:12 ino Jehova uyanda nzi kulindinywe?

In 40:8 Ndilakkomana kucita k. kwako

In 143:10 Kondiyiisya kucita k. kwako

Mt 6:10 Akucitwe k. kwako ansi

Mt 7:21 pele uucita k. kwa Taata

Mt 22:37 Weelede k. Jehova amoyo woonse

Lk 22:42 kutabi k. kwangu, pele kwako

Joh 6:38 ndakaboola kuti nditaciti k. kwangu

Mil 21:14 K. kwa Jehova akucitike

Ro 12:2 k. kwa Leza, kutambulika

1Jo 2:17 uucita k. kwa Leza unooliko

1Jo 4:20 uutayandi munyina, takonzyi k. Leza

1Jo 5:3 k. Leza caamba kubamba milawo

1Jo 5:14 ceendelana ak. kwakwe, ulatumvwa

KUYANDA KAPATI

, Tu 8:30 ngwaakali k.

KUYANDANA

, Ro 13:8 Mutabi acikwelete, ccita cak.

KUYANDAULA

, 1Mk 28:9 Ikuti wamuyandaula, uyoomujana

In 119:176 Kondiyandaula ndemubelesi wako

Is 55:6 Amuyandaule Jehova nacijanika

Ezk 34:11 ndiyooziyandaula mbelele zyangu

Zef 2:3 Amuyandaule Jehova nobabombe

Lk 15:8 kukukula muŋanda yakwe ak.

Mil 17:27 kutegwa bamuyandaule Leza

Kol 3:1 amuzumanane k. zintu zyakujulu

KUYANDIKA

, Ro 12:3 mutayeeyi kuti mulayandika

KUYANZANA

, 1Ko 7:11 atakwatwi pe, naa apiluke ak.

1Ko 15:33 K. abantu babyaabi kunyonganya

2Te 3:14 amuleke k. anguwe

KUYANZANYA

, 2Ko 5:19 Leza wakali k. nyika

KUYEEYA

, In 84:2 k. mabuwa aa Jehova

Heb 10:32 amuzumanane k. mazuba aakaindi

KUYEEYA BUYO MAKANI AANU

, 1Te 4:11 Amusoleke canguzu k.

KUYEEYA KABOTU

, Tu 1:4 akuti kayeeya kabotu

KUYIISYA

, Ezr 7:10 Ezara wakalilibambide ak.

In 32:8 kuk. nzila njoyelede kutobela

In 143:10 Kondiyiisya kucita kuyanda kwako

Tu 9:9 Koyiisya mululami, ulayungizya

Tu 22:6 Koyiisya mwana inzila njayelede

Is 48:17 Ndime ndik. kuti ugwasyigwe

Je 31:34 kunyina limbi k. mwanookwabo

Mt 7:28 akagambwa ambwaakali k.

Mt 7:29 kubayiisya mbuli muntu uujisi nguzu

Mt 15:9 bayiisya milawo yabantu

Mt 28:20 mukabayiisye kutobela zintu zyoonse

Joh 7:16 Nzyondiyiisya tazili zyangu

Ro 2:21 ooyiisya umbi, toliyiisyi omwini?

1Ti 2:12 Tandizumizyi mukaintu k.

KUYIISYA BANA

, Dt 6:7 mweelede kwaayiisya bana

KUYIISYIGWA

, Is 54:13 Bana bako bayooyiisyigwa

KUYOBOLOLA

, Ef 1:10 aziyobolole zyoonse muli Kristo

KUYOOMUBAMBILA

, Joh 14:2 nduunka k. busena

KUYOOSYA

, Mik 4:4 takukabi muntu uuyoobayoosya

KUYOOWA

, Mtl 9:2 zilenge zinoomuyoowa

Job 31:34 ndalik. mbobakonzya kucita bantu

Tu 29:25 K. bantu nkulinjizya mukakole

Lk 21:26 Bantu bayoonetuka akaambo kak.

1Jo 4:18 Kunyina k. muluyando

KUYOOWA JEHOVA

, In 19:9 K. kulasalala

In 111:10 K. ngamatalikilo aabusongo

Tu 8:13 k. caamba kusulaika bubi

KUYOOYANDWA

, Lk 12:48 wakapegwa zinji, k. zinji

KUYUBA

, Zef 3:12 bayooyuba muzina lya Jehova

KUYUBUNUNWA

, Ro 8:19 kuyandisisya k. kwabana

KUYUMA

, Jos 1:7 Koyuma buyo akuba sicamba

1Sa 30:6 wakaliyumya munguzu zya Jehova

Is 35:4 Amuyume. Mutayoowi pe

Ro 15:1 kugwasya baabo batali bayumu

KUYUMA MOYO

, Heb 3:13 kutabi uuyuma moyo

KUYUMIZYANYA

, Ro 1:12 kutegwa kube k.

Ro 1:12 kube k. mulusyomo

KUYUMIZYIGWA

, Mil 28:15 Naakababona, Paulo wakayumizyigwa

KUYUMYA

, Is 35:3 Amuyumye maanza aatakwe

Is 41:10 Ndilak., inzya ndilakugwasya

Lk 22:32 wapiluka ubayumye ibanyoko

Mil 13:15 majwi aali oonse aak., amwaambe

KUYUMYA-YUMYA

, Mil 14:22 bakayumya-yumya basikwiiya

KUZANGA

, 1Sa 15:23 k. ncimwi buyo akusonda

KUZIBONA

, 1Pe 1:12 bangelo balayandisisya k.

KUZIKKAZIKILA MOYO

, Ro 9:22 Leza wakazyeengelela ak.

KUZINZIBALA KUYEEYA

, Mtl 24:63 Izaka wakazinzibala kuyeeya

In 77:12 Ndinoozinzibala kuyeeya milimo yako

KUZOOBELEKA

, Mt 20:28 Mwanaamuntu mbwaakaboola k.

KUZUBA

, Lk 5:10 Kuzwa lino unoozuba bantu

KUZUMBAUZYA

, 1Ti 1:4 ziletela buyo k.

KUZUNDA

, Ro 12:21 kozumanana k. bubi muzibotu

2Ko 10:5 tulazunda mizeezo yoonse

Ciy 6:2 kayaabuzunda akuti amanizye k.

 KUZUNGAANIZYIGWA

, 1Te 3:3 kutabi uuzungaanizyigwa amapenzi

KUZUNGAANYA

, Hag 2:7 Ndiyoozungaanya zisi

KUZUZIKIZYA

, Mt 5:17 kutali kujaya Mulawo, pele k.

KUZWANGANA

, Mil 15:39 bakazwangana kapati

KUZWIDILILA

, Jos 1:8 uyoozwidilila munzila yako

1Ba 2:3 uyoozwidilila muzintu zyoonse

2Mk 20:20 Amusyome basinsimi, muyoozwidilila

In 1:3 Zyoonse nzyacita ziyoozwidilila

Is 55:11 jwi lyangu liyoozwidilila

Joh 8:37 jwi lyangu talizwidilili

KUZYALWA

, 1Pe 1:3 k. kupya kuti tube abulangizi

KUZYANA

, Bab 11:34 musimbi waboola kumucinga ak.

KUZYIBA

, Job 6:24 amundigwasye k. ncindalubizya

Mu 7:14 bantu tabakonzyi k. ciyoobacitikila

KUZYINGWA

, Is 44:8 Mutayoowi, mutazyingwi pe

KWAABANA

, 1Ti 6:18 kabalibambilide k.

KWAAJAYA

, Is 14:27 Leza wakanza, nguni uukonzya k.?

KWAAMBA CINTU COMWE

, 1Ko 1:10 mweelede k.

KWAAMBAULA

, Tu 14:23 ikwiile k. kuletela bucete

KWAAMBILIZYA

, Ro 10:10 ulaambilizya antangalala lufwutuko

1Ko 11:26 k. lufwu lwa Mwami

Heb 10:23 Atucijatisye coolwe cak. bulangizi

KWAAMBWA

, Ef 5:3 tazyeelede nokuba k. akati kanu

KWAANDAANA

, Ro 16:17 mubacenjelele ibaleta k.

1Ko 7:10 mukaintu teelede k. amulumaakwe

KWAANDAANYA

, Le 11:47 k. cisofweede acisalala

Mt 25:32 uyoobaandaanya bantu

Ro 8:39 tazikonzyi kutwaandaanya kuluyando

Heb 5:14 aayiisyidwe k. ciluzi acitaluzi

KWAANGA

, Mtl 22:9 wakamwaanga mwanaakwe Izaka

Mt 16:19 ncoyak. anyika cinakwaangidwe kujulu

KWAANGUNUNA

, Mt 18:18 kufwumbwa nzimuyak.

KWAKAINDI KANIINI BUYO

, Is 26:20 Amuyube k.

KWEEBEKA

, Tu 31:30 K. kuleena, kubota kulamana

Tu 31:30 K. kulakonzya kweena

KWEELANA

, 2Ko 8:14 ikutegwa kube k.

Flp 1:27 amulilemeke k. amakani mabotu

KWEELELA

, 2Ko 3:5 Leza nguutupa kuti tweelele

2Ti 2:2 kuti abalo beelele kuyiisya

KWEEMBELA

, Mil 20:28 amweembele mbungano

1Pe 5:2 Amweembele butanga bwa Leza

KWEEMPWA

, Lk 15:7 kukondwa kuti sizibi weempwa

Mil 17:30 bantu boonse beelede k.

Mil 26:20 kucita milimo yeendelana ak.

Ro 2:4 Leza uyanda kukusololela kuk.

2Ko 7:10 kuusa nkwayanda Leza kupa k.

Ciy 16:11 bakasampaula Leza, tiibakeempwa

KWEENDA

, Mik 6:8 k. cakulibombya a Leza wako!

Joh 6:19 bakabona Jesu keenda aalwizi

KWEENDA KABOTU

, Ga 5:25 atuzumanane k. amuuya

KWEENDELEZYA

, Mtl 1:28 amweendelezye zilenge zyoonse

Mtl 3:16 mulumaako unook.

Ro 6:12 mutalekeli cibi k. mumibili yanu

Ef 1:10 kuti cakkwana ciindi, ayendelezye

1Te 4:4 azyibe k. mubili wakwe

KWEENGELELANA

, Ef 4:2 ak. caluyando

KWEETEZYEGWA

, Mt 20:34 akaambo kak., Jesu wakajata meso

KWIIMBA

, In 96:1 Amumwiimbile Jehova lwiimbo

Mt 26:30 nobakamana k. nyimbo

Ef 5:19 kamwiimba akulizizya Jehova nyimbo

KWIIMIKWA NJI

, 1Pe 5:10 Leza uyoomwiimika nji

KWIINDA

, 1Te 4:1 muzumanane kucita oobo k. lino

KWIINDA WAAWO

, 1Te 4:10 amuzumanane kucita boobo k.

KWIINGAILA

, In 119:176 Ndaingaila mbuli mbelele

KWIINGULA

, Kol 4:6 mbomweelede kumwiingula

KWIIYA

, Joh 7:15 kakuli tanaakaiya kuzikolo?

L

LAMBE

, In 119:105 Ijwi lyako ndil. kumaulu aangu

Mt 6:22 Liso ndel. lyamubili

LAZARO

, Lk 16:20 sikulombelela uutegwa L.

Joh 11:11 L. mulongwe wesu uloona

Joh 11:43 L., kozwa oomo!

LEMEKA

, Ku 20:12 L. bauso abanyoko

Tu 3:9 Kol. Jehova azintu ziyandisi

LEVI

, Mlk 3:3 uyoosalazya bana ba L.

LEZA

, Dt 10:17 Jehova ngu L. wabaleza

Mt 27:46 L. wangu, ino wandilekelezyela nzi?

Joh 1:18 Kunyina muntu wakamubona L.

Joh 17:3 bakuzyiba O L. mwini-mwini ooli olikke

Joh 20:17 Ndilaunka kuli L. wangu a L. wanu

1Ko 8:4 kuli buyo L. mwini-mwini omwe

2Ko 4:4 l. wabweende obuno waofwaazya

Ef 4:6 L. omwe Usyi waboonse

1Jo 4:8 L. nduyando

LEZA UUKKOMENE

, 1Ti 1:11 makani aazwa kuli L.

LIBOLEDE

, Ef 4:29 Kutazwi jwi l.

LIDIYA

, Mil 16:14 L., iwakali kusambala zisani

LIPWAYIKIDE

, Is 42:3 Takatyoli tete l.

LISO

, Mt 5:38 L. kul. alino kulino

Mt 6:22 Ikuti l. kalilangide acintu comwe, mubili

1Ko 2:9 L. tiilyazibona, kutwi tiikwazimvwa

1Ko 12:21 L. kwaambila janza, tokwe mulimo

1Ko 15:52 mukulaba kwal.

LITAKATE

, 1Ti 4:15 Kozinzibala kuziyeeya; l.

LOTI

, Lk 17:32 Amuyeeye muka L.

2Pe 2:7 Wakamuvwuna L. imululami

LUBALA

, Le 13:40 Ikuti mwaalumi waba al., ulasalala

LUBAYA

, Lk 19:43 bayookuyakila l. lwazisamu zibosya

LUBBAPATIZYO

, Lk 3:3 l. lwacitondezyo cakweempwa

Ro 6:4 twakazikkwa mul. mulufwu lwakwe

1Pe 3:21 L. lulamufwutula lino

LUBETA

, Mt 7:2 l. ndomubetesya

1Ko 11:29 uliletela l. kwiinda mukulya akunywa

1Pe 4:17 l. lutalikile aŋanda ya Leza

LUBOMBA

, Kol 3:12 luyando lwamoyo wal.

Jak 5:11 Jehova ulaal. kapati

LUBONO

, In 62:10 naa l. lwavwula, mutabikki myoyo

Tu 10:2 L. lujanwa munzila mbyaabi talugwasyi

Tu 11:4 L. talukagwasyi buzuba bwabukali

Tu 18:11 L. lwamuvwubi luli mbuli bwaanda

Is 60:5 L. lwazisi luyooboola

Is 61:6 Muyoolya l. lwazisi

Ezk 28:5 moyo wakalisumpula akaambo kal.

Mt 6:21 kuli l., awalo moyo nkuuyooba

Mt 6:24 Tamukonzyi kubelekela Leza a L.

Mt 13:22 koongelezya kwal.

Mt 13:44 Bwami buli mbuli l. lusisidwe

Lk 12:33 l. lutamani kujulu

Lk 14:33 kunyina uutasiyi l.

Lk 16:9 amube balongwe kubelesya l.

2Ko 4:7 tujisi l. muziyobwedo zyabulongo

Heb 10:34 mwakazumina kunyangwa l.

LUFWU

, Ru 1:17 kundaandaanya kunze lyal.

In 89:48 nguni uutakonzyi kubona l.?

Is 25:8 Uyoolumena l. kukabe kutamani

Ezk 18:32 tandilukkomanini l. lwamuntu

Ho 13:14 luli kuli lumoola lwako, O L.?

Joh 8:51 uutobela jwi lyangu, takaluboni l.

Ro 5:12 l. lwakasikila bantu boonse

Ro 6:23 cakuvwola cacibi ndufwu

1Ko 15:26 Sinkondo wamamanino, ndufwu

1Te 4:13 mutabi baabo batazyi iboona mul.

 Heb 2:15 mubuzike akaambo kakuyoowa l.

Ciy 21:4 l. talukabi limbi

LUFWU LWABILI

, Ciy 2:11 kunyina nayoonyonyoonwa al.

Ciy 20:6 aali baaba il. talujisi nguzu

Ciy 20:14 zyiba lyamulilo liiminina l.

LUFWUTUKO

, 2Mk 20:17 mwiime nji, akubona l.

Es 4:14 l. lulazwa kubusena bumbi

In 3:8 L. luzwa kuli Jehova

Lk 21:28 l. lwanu lunooswenede afwaafwi

Mil 4:12 kunyina l. mumuntu uuli woonse

Ro 13:11 l. lwesu lino luli afwaafwi

Flp 2:12 kubelekela l. lwanu cakuyoowa

Ciy 7:10 L. luzwa kuli Leza wesu

LUGWALO

, Dt 24:1 kulemba l. lwakumuleka

Mt 19:7 nkaambo nzi Musa ncaakalailila kumupa l.?

LUGWALO LWACIZUMINANO

, Je 32:12 l. ndakalupa Baruki

LUKA

, Kol 4:14 L., imusilisi uuyandwa

LUKAMANTANO

, In 133:1 babunyina kabakkede cal.!

Zef 3:9 kuti kabamubelekela cal.

Ef 4:3 kuzumanana al. lwamuuya

Ef 4:13 toonse tukakamantane mulusyomo

LUKKOMANO

, Ne 8:10 l. lwa Jehova ndolumuyumya

Lk 8:13 balatambula jwi cal. pele banyina

Joh 16:22 kunyina uuyoomunyanga l.

Heb 12:2 akaambo kal. wakaliyumya

LUKONO

, My 18:20 ndendime caabilo cako al.

Ef 1:18 lubono lwakuti bakone basalali

1Pe 1:4 al. lunyina kampenda, lutajujuki

LULABO

, Mt 24:27 l. mbolulaba akumunika

Lk 10:18 Ndamubona Saatani kawide mbuli l.

LULAYAKA

, 1Ko 8:1 iluyando l.

LULAYO

, Tu 1:7 bafwubafwuba balanyansya busongo al.

Tu 3:11 utakaki l. lwa Jehova

Heb 12:11 kunyina l. lukkomanisya

LULEYO

, 2Te 2:3 ccita kuti l. lukasaangune kusika

LUNSABWE

, Mt 13:47 Bwami bwakujulu buli mbuli l.

LUNYA

, Tu 12:10 lubomba lwababi ndunya

LUNYONYOOKO

, 2Te 1:9 lubeta lwakunyonyweedwa limwi

2Pe 3:7 abwal. lwabasikusampaula Leza

LUNYUNGU

, Mtl 3:15 nkondo akati kal. lwako alwakwe

Mtl 22:17 ncobeni ndiyoovwuzya l. lwako

Ga 3:16 Akul. lwakwe, nkokuti Kristo

Ga 3:29 muli l. lwa Abrahamu ncobeni

LUSE

, 1Mk 21:13 nkaambo l. lwakwe ndupati

Ne 9:19 mul. lwako lupati, taakwe nookabasiya

In 78:38 Pele wakabafwida l.; wakabalekelela

Tu 28:13 uulyaambilila ulafwidwa l.

Is 55:7 Aapiluke kuli Jehova, uutiimufwide l.

Mt 5:7 Balikkomene aabo balaal.

Mt 9:13 Ndiyanda l. kutali cipaizyo

Lk 6:36 Amube al. lyoonse mbubonya Uso

Jak 2:13 l. lulisumpukide kapati kwiinda lubeta

Jak 5:11 Jehova ulaalubomba kapati al.

LUSUKO

, Is 40:15 Masi ali mbuli l. luli azikkelo

LUSYOMO

, In 27:13 Ino nindali kuli nindatalijisi l.

Lk 17:6 Nomwalijisi l. lweelene amusitada

Lk 18:8 Sena Mwanaamuntu uyoolujana l.?

Ro 1:17 mululami uyoopona akaambo kal.

Ro 4:20 wakayuma akaambo kal.

2Ko 5:7 tweenda mul., ikutali nzyotubona

Ga 6:10 ibaciinga cesu cal.

Ef 4:5 Mwami omwe, l. lomwe

1Te 1:5 makani mabotu akamupa l. luyumu

2Te 3:2 tabali boonse ibajisi l.

2Te 3:4 tuli al. mu Mwami kujatikizya ndinywe

2Ti 1:5 l. ilutali lwakuupaupa ameso

Heb 11:1 L. mbulangizi businizyidwe

Heb 11:6 kakunyina l. tacikonzyeki kumukkomanisya

Jak 2:26 l. lunyina milimo lulifwide

1Pe 1:7 l. lwanu lusunkidwe

LUTAMBO

, Is 11:5 Bululami buyooba l.

LUTAZULIDE

, 1Ko 13:9 tujisi luzyibo l.

LUUMBULIZYO

, Ro 15:4 kwiinda mul. lwamu Magwalo

LUUMUNO

, In 29:11 uyoobaleleka bantu bakwe al.

In 37:11 kubotelwa mul. lunji

In 72:7 l. luyoovwula mane mwezi utakabi

In 119:165 Ibayanda mulawo wako bajisi l.

Tu 17:1 kankwa kayumu mul. nkabotu

Is 9:7 Bupati bwabweendelezi bwakwe al. tazikamani

Is 32:18 mubusena bwal.

Is 48:18 l. lwako luyooba mbuli mulonga

Is 54:13 l. lwabana bako luyoovwula

Is 57:21 Kunyina l., kubantu babi

Is 60:17 Ndiyoobikka l. kuba balangizi

Je 6:14 Kuli l.! Kakuli kunyina l.

Mt 5:9 Balikkomene aabo baleta l.

Mk 9:50 akuba al. akati kanu

Joh 14:27 Ndamusiila l.; ndamupa l. lwangu

Mil 9:31 mbungano yakaba mul.

Ro 5:1 kuba mul. a Leza muli Jesu

Ro 8:6 kubikkila maano muuya caamba l.

Flp 4:7 l. lwa Leza luyookwabilila myoyo

1Te 4:11 Amusoleke kukkala mul.

1Te 5:3 L. akuliiba! mpoonya lunyonyooko

1Pe 3:11 yandaula l. akulutobela

Ciy 6:4 kuzumizyigwa kugusya l. anyika

LUUNYAUNYA

, Kol 3:5 l., kunyomenena zintu zibi

1Te 4:5 ikutali mul. lwabulyato

LUYANDO

, Lw 8:6 l. lulaanguzu mbuli lufwu

Mt 10:37 Kufwumbwa uuyandisya bausyi

Mt 24:12 l. lwabantu banji luyoomana

Joh 13:34 mulawo wakuti muyandane

Joh 14:15 Ikuti kamundiyanda, munootobela

Joh 15:13 Kunyina uujisi l. lwiinda loolu

Joh 21:17 Simoni, sena ulandiyanda kapati?

Ro 8:39 kutwaandaanya kul. lwa Leza

Ro 13:10 l. ndoluzuzikizya mulawo

1Ko 8:1 Luzyibo lupa kulisumpula, l. lulayaka

1Ko 13:2 kuti kanditajisi l., ndili wabuyo

1Ko 13:8 L. talumani

1Ko 13:13 cipati kwiinda zyoonse, nduyando

1Ko 16:14 Amucite zintu zyoonse cal.

2Ko 2:8 amutondezye l. lwanu kulinguwe

Kol 3:12 amulisamike l. lwamoyo walubomba

Kol 3:14 l. ncecaanzyo calukamantano

1Pe 4:8 amuyandane kapati, l. lulavwumba

1Jo 3:18 l. lutabi lwaamulomo, lube lwamumilimo

1Jo 4:8 Leza nduyando

Jud 21 kukkala mul. lwa Leza

Ciy 2:4 waleka l. ndowakajisi kumatalikilo

Ciy 3:19 Aabo mbondiyanda ndilabasinsa

LUYANDO LUTAMANI

, Ku 34:6 Jehova uuzwide l.

In 13:5 ndisyoma muluyando lwako lutamani

In 136:​1-26 Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse

Ho 6:6 nceyandisya nduyando lutamani

LUYANDO LWABUNYINA

, Ro 12:10 Mul. amuyandane

LUZYALO

, Tu 31:26 Mulawo wal. uli amulaka wakwe

Is 26:10 mubi wafwidwa l. takaiyi

Mil 28:2 bakatufwida l. lulibedelede

2Ko 12:9 L. lwangu lulizulide kulinduwe

1Jo 3:17 tayandi kumufwida l.

LUZYALO LWA LEZA

, Joh 1:17 l. muli Jesu Kristo

1Ko 15:10 l. tiilwakaba lwabuyo pe

2Ko 6:1 mutatambuli l. akwaalilwa kubona ncoluliko

LUZYIBO

, Tu 1:7 Kuyoowa Jehova matalikilo aal.

Tu 2:10 l. lwakubotela

 Tu 24:5 uujisi l. uyungizya nguzu zyakwe

Is 5:13 mubuzike akaambo kakubula l.

Is 11:9 nyika iyoozula l. lwa Jehova

Da 12:4 l. lwini-lwini luyoovwula kapati

Ho 4:6 Mbokunga yebo walukaka l.

Mlk 2:7 milomo yamupaizi yeelede kuba al.

Lk 11:52 mwakanyanga bantu kkii yal.

1Ko 8:1 L. lupa kulisumpula

LUZYIBO LWINI-LWINI

, Ro 10:2 ikutali kweelana al.

Kol 3:10 buntu bubukulusyigwa kwiinda mul.

1Ti 2:4 uuyanda kuti bantu babe al.

LUZYIBO MUKUYIISYA

, 2Ti 4:2 cakukkazika moyo al.

LWAANDAANO

, Mt 10:35 ndakaboola kuleta l.

1Ko 1:10 Takweelede kuba l. akati kanu

LWAANGULUKO

, Ro 8:21 al. lwabulemu bwabana ba Leza

1Ko 9:18 nditabelesyi l. lwangu munzila

2Ko 3:17 kuli muuya wa Jehova, kuli l.

1Pe 2:16 l. mutaluciti kuba civwumbyo

2Pe 2:19 basyomezya bamwi l.

LWEENDO LWANGU

, Mil 20:24 kuti ndimanizye l.

LWEENO

, In 34:13 jata milomo yako kwaamba zyal.

Ro 16:18 mumajwi aal. boongelezya

LWIIMBO

, In 98:1 Amwiimbile Jehova l. lupya

LWIINDANO

, Mlk 3:18 muyoobona l. akati kamululami

LWIIYO

, 1Pe 5:10 Leza uyoomanizya l. lwanu

LWIJA

, Da 8:8 l. lwakwe lupati lwakatyoka

LWIZI

, Ku 14:21 kupa kuti l. lube nyika njumu

Is 57:20 babi bali mbuli l. lukopene

LYAAMBILIZYIGWE

, Ku 9:16 izina lyangu l.

M

MAANDA

, Is 26:20 Kamuya, amunjile mum. aamukati

Is 65:21 Bayooyaka m. akukkala mulingawo

Mil 7:48 Mupatikampatila takkali mum.

MAANO

, 1Ba 3:11 walomba m.

In 119:99 Ndilaam. kwiinda bamayi bangu

Tu 3:5 utasyomi m. aako omwini pe

Tu 4:7 akati kazintu nzyojana, kolijanina m.

Mt 24:15 uubala abelesye m.

MAANZA

, Is 35:3 Amuyumye m. aatakwe nguzu

MAANZI

, My 20:10 tumugwisizye m. mundomba oomu?

Tu 20:5 Mizeezo mumoyo ili mbuli m. mumugoti

Tu 25:25 Mbuli m. aatontola kumuntu uukatede

Is 55:1 nomufwide nyota, amuboole kum.!

Je 2:13 bandisiya, ndekasensa kam. aabuumi

Je 50:38 m. aakwe ayakuyuminina

Zek 14:8 m. aabuumi kuzwa ku Jerusalemu

Joh 4:10 naakupa m. aapa buumi

Ciy 7:17 kusololela kutusensa twam. aabuumi

Ciy 17:1 muvwuule uukkala atala aam.

MAAPELE

, Tu 25:11 m. aangolida mumbale zyansiliva

MAAWE

, Is 5:20 M. aabo baamba kuti bubotu mbubi

1Ko 9:16 m. ikuti kanditaambilizyi makani mabotu

Ciy 12:12 M. kunyika alimwi akulwizi

MAAWE NDEMUCAANGU

, Ro 7:24 M.! Nguni utiindivwune?

MAAYA

, My 15:39 Mweelede kuba amyoombe yam.

MABABA

, Ru 2:12 ooyo uuli am. moojana mayubilo

MABBUKU

, Mu 12:12 Kulemba m. manji takumani pe

Mil 19:19 bakabungika m. aabo akwaaumpa

MABBUKU AAKUVWUNGA

, Ciy 20:12 eelyo m. akavwungululwa

MABWE

, Ku 31:18 wakapa Musa m. obilo aapapalete

Lk 19:40 ikuti baumuna, m. aloompolola

MACELELO

, Is 30:23 zivwubwa mum. mapati

MACISE

, Ro 8:22 zilenge zyoonse zilaam.

MADAIMONA

, 1Ko 10:20 bamasi bapaizya kum.

1Ko 10:21 tamukonzyi kunoolida atebulu lyam.

Jak 2:19 m. alasyoma alimwi alakankama

MADINARI

, Lk 7:41 umwi wakakweletede m. aali 500

MAFWUSE

, 1Ko 4:13 twaba mbuli m. aanyika

Flp 3:8 ndizibona kuti mulwi buyo wam.

MAFWUTA

, 1Ba 17:16 m. tanaakamana mukanongo

Mt 25:4 bacenjede bakabweza m.

Mk 14:4 Nkaambo nzi ncaanyonyoonwa m.?

MAFWUWA

, 2Ba 13:21 naakaguma m. aa Elisha

In 34:20 Ulalinda m. aakwe; kunyina lyatyolwa

Je 20:9 mbuli mulilo wajalilwa mum. aangu

MAGALIKI

, My 11:5 twayeeya mahanyisi am.!

MAGOGO

, Ezk 38:2 Gogo wakucisi ca M.

MAGWALO

, Mt 22:29 tamwaazyi M. naa nguzu

Lk 24:32 myoyo yali kupya naali kupandulula M.

Mil 17:2 wakali kubasalazyila M.

Mil 17:11 kabavwuntauzya cakulomya mu M.

Ro 15:4 muluumbulizyo lwamu M.

2Ti 3:16 M. akasololelwa a Leza

MAINA

, Lk 19:16 Mwami, im. yako yakazyala mamaina

MAINZA

, Mt 24:32 mulazyiba kuti m. alaafwaafwi

MAJULU

, In 8:3 Nendibona m. aako, imwezi

In 19:1 M. aambilizya bulemu

2Pe 3:13 kuli m. mapya anyika mpya

MAJWI

, In 19:4 m. aanzizyo amvwugwa munyika

MAJWI AAKUSAMPAULA

, Ef 4:31 kunyema, kubwenta am.

MAJWI AAKUUNINA

, 2Pe 2:3 mukubelesya m.

MAJWI AA LEZA

, 1Te 2:13 mwakaazumina kaali m.

MAJWI AALWEENO

, Ro 16:18 mum. baloongelezya

MAJWI MABI

, Tu 15:1 m. alanyemya

MAJWI MABOTU

, 2Ti 1:13 ceelelo cam.

MAKALA

, Ro 12:20 ulalundika m. aamulilo amutwe

MAKANI

, Da 11:44 m. kuzwa kujwe aayoomunyonganya

Mil 15:32 bakaamba m. aakukulwaizya

MAKANI AAKUBEJA

, Ku 23:1 Toyelede kumwaya m.

MAKANI MABOTU

, Is 52:7 maulu aamuntu uuleta m.

Mt 24:14 m. aa Bwami ayookambaukwa

Lk 4:43 ndileelede kwaambilizya m.

Ro 1:16 taanduusyi nsoni m.

1Ko 9:16 maawe ikuti kanditaambilizyi m.!

1Ko 9:23 ndicita zintu zyoonse akaambo kam.

MAKANI MAPATI

, Mt 23:23 tamubikkili maano kum.

MAKANI MBWAABEDE

, Lk 1:3 nkulembele makani aayo mbwaabede

MAKANZE

, Tu 15:22 M. alafwa nokutako kubandika

Tu 16:4 kuti azuzikizye m. aakwe

Ro 8:28 bakaitwa kweelana am. aakwe

Ro 9:11 m. aa Leza taayeeme amilimo

Ef 3:11 ikweelana am. aatamani

MAKANZE AALI MUMOYO

, Tu 16:2 Jehova ulalingula m.

MAKEDONIYA

, Mil 16:9 Amuzabukile ku M.

MAKKII

, Mt 16:19 Ndiyookupa m. aa Bwami

Ciy 1:18 ndijisi m. aalufwu aa Cuumbwe

MAKUBA

, 1Ko 3:12 ikuti wayaka antalisyo kubelesya m.

MAKULO

, Mu 7:7 m. alanyonyoona moyo

MAKUMBI

, Mu 11:4 uulanga m. takatebuli pe

Mt 24:30 bayoobona Mwanaamuntu kaboola mum.

MAKUMI-MAKUMI AAZYUULU

, Ciy 5:11 mweelwe wakali m.

MAKWEBO

, Mt 22:5 bakaunka kum.

Jak 4:13 tukacite m. akujana mpindu

MALAILILE

, 1Mk 15:13 tiitwakacita kweelana am.

MALAMBE

, Mt 25:1 banakalindu bakabweza m. aabo

MALI

, Mu 7:12 m. alakwabilila, pele busongo

Mu 10:19 m. ngaamba muzintu zyoonse

Lk 15:8 uujisi m. aali kkumi, wasweekelwa yomwe

1Ti 6:10 kuyandisya m. muyanda wazibi

Heb 13:5 bukkale butabi bwakuyandisya m.

MALI AAYANDIKA

, Lk 14:28 uutasaanguni kubona m.

MALILA

, Mu 7:2 ncibotu kuunka kuŋanda yam.

 MALIMINYA

, Is 45:19 Amundiyandaule, kakuli m. buyo

Is 65:23 Tabakabelekeli m. pe

MALOSI AAMUME

, In 110:3 balombwana mbuli m.

MALUBA-LUBA

, Lk 12:27 Amulange m. mbwaakomena

MALUNDU

, Mtl 7:20 Maanzi akaindilila m.

MALWAZI

, Is 53:4 wakatola m. eesu

Mt 9:35 kuponya m. aamisyobo yoonse

MALWEZA

, My 23:23 tacikonzyeki kuletela Jakobo m.

MAMANINO

, In 119:96 mulawo wako taujisi m.

Mu 12:13 m. aamakani ngakuti

Mt 24:14 mpoonya m. ayoosika

Joh 13:1 Jesu wakabayanda bakwe kusikila kum.

MAMBONWA

, 1Jo 2:16 am. akaambo kazintu

MAMI

, Mt 4:8 Diabolosi wakamutondezya m. oonse

MAMPANGALA

, In 18:2 Jehova m. aangu

MAMVWA

, Mk 15:17 bakapanga musini wam.

MANA

, Ku 16:31 bakaulika cakulya eeci kuti m.

Jos 5:12 Mpoonya m. akaleka kuboneka

MANASE

, 2Mk 33:13 M. wakazyiba kuti Jehova

MANJEZYEEZYA

, Ro 2:15 m. naapa bumboni ambabo

Ro 13:5 alimwi akaambo kam. aanu

1Ko 8:12 akunyonganya m. aabo aatasimide

1Ti 4:2 m. aafwide mbuli

1Pe 3:16 Amuzumanane kuba am. mabotu

1Pe 3:21 ikulomba m. mabotu

MANJI

, In 72:16 Kuyooba maila m.

MANYONGWE

, 1Ko 14:33 Leza tali wam. ngwaluumuno

MAOLIFA

, Ro 11:17 cisamu cam. camusyokwe

MAPANGA

, Is 2:4 Bayoofwula m. kuba maamba

MAPASWIDO AAZUBA

, Is 41:2 wabusya muntu kum.

MAPENZI

, 2Sa 22:7 Mum. aangu ndakaita Jehova

Job 36:15 ulabavwuna bapengede kum. aabo

In 34:19 M. aamululami manji

In 46:1 Mugwasyi uujanwa muziindi zyam.

In 119:50 Eeci ncecinduumbulizya mum. aangu

Tu 22:3 uucenjede abona m. ulayuba

Mu 7:7 m. alakonzya kumusondosya musongo

Is 38:14 O Jehova, ndapenga; kondigwasya!

Lk 22:28 mwakakatila kulindime mum. aangu

Mil 14:22 kunjila mu Bwami kwiinda mum.

Ro 5:3 atukkomane notuli mum.

Ro 8:18 m. ngotujisi taakwe mbwaabede

Ro 12:12 Amuliyumye mum.

1Ko 7:28 aabo bakwatana banoojisi m.

2Ko 4:17 m. eesu ngakaindi buyo kaniini

2Te 1:4 kuliyumya am. aamujisi

Heb 2:10 Musololi Mupati wakalondolwa mum.

1Pe 5:9 bakwesu bainda mum. ngoonya aaya

MAPENZI MAPATI

, Mt 24:21 kuyooba m. aatanacitikide

Ciy 7:14 mbambabo bazwa mum.

MAPOBWE

, Le 23:4 Aaya ngam. aa Jehova

Ro 13:13 ikutali mum. aateendelezyeki

Ga 5:21 bucakolwa, m. aateendelezyeki

MAPYA

, Mil 17:21 kubandika akuswiilila makani m.

MARIYA 1.

, Mk 6:3 sikubeza mapulanga, imwana wa M.

MARIYA 2.

, Lk 10:39 M. wakazumanana kuswiilila

Lk 10:42 M. wasala cibeela cibotu

Joh 12:3 M. wakabweza mafwuta aanunkilila

MARIYA 3.

, Mt 27:56 kwakali M. Magadalene alimwi

Lk 8:2 M. Magadalene, iwakagusyigwa madaimona

MARIYA 4.

, Mt 27:56 M. banyina Jakobo a Jose

MARIYA 5.

, Mil 12:12 kuŋanda ya M. banyina Johane

MARKO

, Kol 4:10 M. imweeninyina Barnaba

MARTA

, Lk 10:41 M., ulalibilika

MASAMU

, Is 61:3 bayakwiitwa kuti m. aabululami

MASESEKE

, Tu 11:13 uusyomeka ulasisa makani aam.

Tu 20:19 Sikubejekezya uyubununa makani aam.

Tu 25:9 utayubununi makani aam. ngowakaambilwa

Am 3:7 ccita wabayubunwida m. basinsimi

MASESEKE AA KRISTO

, Ef 3:4 kubona mbundaamvwisya m.

MASESEKE AA LEZA

, Ro 16:25 aciyubunuzyo cam.

MASI

, Mtl 22:18 m. oonse ayoolongezyegwa

Mt 25:32 M. oonse ayoobunganizyigwa

Lk 21:24 ciindi cibikkidwe cam. cikazulile

MASIMPE

, In 15:2 iwaamba m. mumoyo wakwe

Ef 4:25 umwi aumwi aambe zyam.

MASUNKO

, Mt 6:13 utatunjizyi mum.

Mt 26:41 kupaila kutegwa mutanjili mum.

Jak 1:2 Amukondwe nomusikilwa m.

Jak 1:12 Ulikkomene uuliyumya mum.

MASUSU

, Mt 10:30 naaba m. aanu alibalidwe

1Ko 11:14 m. malamfwu masampu kumwaalumi

MATALENTA

, Mt 25:15 wakamupa m. aali musanu

MATALIKILO

, Zek 4:10 uusampaula buzuba bwam.?

Mt 24:8 eezyi ngam. aamapenzi

MATANTILO

, Mtl 28:12 m. akasika kujulu

MATE

, Mt 26:67 bakamuswida m. kumeso

MATEMPELE

, Mil 17:24 takkali mum. aakayakwa

MATIJILO

, Is 25:4 m. kumuntu uupengede

MATUVWU

, Ezk 47:12 m. aanzizyo anooli aakusilisya

Mt 24:32 Mboyatalikila kusyuuka akuba am.

MAULU

, Is 52:7 mabotu m. aasikuleta makani mabotu

Joh 13:5 akutalika kusanzya m. aabasikwiiya

Ro 16:20 ulapwayaula Saatani kunsi aam.

MAUSE

, Job 6:2 inga cabota ikuti m. aangu apimwa

In 90:10 myaka izwide mapenzi am.

Is 51:11 M. akutongela ziyootija

MAYUBILO

, In 9:9 Jehova m. aakwabilidwe

MAZUBA

, Da 2:21 Ulacinca ziindi am.

Mil 1:7 Tauli mulimo wanu kuzyiba ziindi naa m.

1Te 5:1 Lino kujatikizya ziindi am.

MAZUBA AAMAMANINO

, 2Ti 3:1 kum. kuyooba ziindi zikatazya

MAZWANGA

, Tu 6:19 uubusya m. akati kababunyina

MBAAOFWAAZYA

, 2Ko 4:4 leza wabweende obuno m.

MBAASWAANGANYA

, Mt 19:6 aabo Leza m. kutabi

MBABAMAAMA

, Ga 4:26 Jerusalemu wakujulu m.

MBASUNE

, 1Ko 9:9 Sena m. mbabikkila maano Leza?

MBASUNGU

, Ro 10:2 m. kubelekela Leza, pele ikutali

MBAYANDAULA

, Joh 4:23 bantu bali boobu m. Taata

MBAYI

, Joh 19:3 bakamuuma m. kumeso

MBELELE

, In 100:3 tuli m. zyamumacelelo aakwe

Is 53:7 Wakaletwa kukujaigwa mbuli m.

Ezk 34:12 Ndiyoolanganya m. zyangu

Mt 25:33 Uyoobikka m. kululyo

Joh 21:16 Koembela tubelele twangu

MBELELE ZIMBI

, Joh 10:16 ndilijisi m. izitali zyamucaanda eeci

MBETA

, Is 26:9 ciindi nopa m. zyako kunyika

MBOBAKONZYA KUCITA

, Job 31:34 kuyoowa m. bantu

MBONDIMUYANDISISYA

, Flp 1:8 m. nyoonse

MBONDITALEKELELI

, 2Ba 10:16 ukabone m. ibakazya

MBONGOLO

, My 22:28 wakapa kuti m. yaambaule

Zek 9:9 Mwami wako utantide am.

MBONI

, In 17:8 Kondibamba mbuli im. yaliso

Zek 2:8 uguma m. yaliso lyangu

MBONO

, Tu 2:4 kubulangaula mbuli m. zisisidwe

MBOWAKATONDEZYEGWA

, Ku 26:30 kupanga tente m.

MBOZIBEDE MUMESO

, 2Ko 10:7 Mubona kweelana am.

MBUNGANO

, In 22:25 Ndiyookutembaula mum. mpati

In 40:9 Ndilaambilizya makani mabotu mum.

Mt 16:18 amwala ooyu mpondiyooyakila m.

Mil 20:28 amweembele m. ya Leza

Ro 16:5 amwaanzye m. iili muŋanda yabo

MBUTO

, Lk 8:11 Im. ndijwi lya Leza

MBWAAKAYANDA

, 1Ko 12:18 zizo kweelana am.

 MBWAAYUBUNUNWA

, Ef 3:5 maseseke m. kubaapostolo abasinsimi

MBWABONEKA

, 1Sa 16:7 Utalangi m. pe

Joh 7:24 Mutabeteki kweelana ambwalibonya

MBWALIBONYA MUNTU AANZE

, Ga 2:6 Leza talangi m.

MBWAYAKA

, 1Ko 3:10 aumwi abikkile maano m.

MBWAYANDA

, Kol 1:10 kamweenda m. Jehova

MBWAYANDA KUTI NDICITE

, Job 23:12 kwiinda am.

MEJA

, Da 7:7 munyama wakajisi m. aali kkumi

MELEKIZEDEKI

, Mtl 14:18 M. imwami waku Salemu

In 110:4 mupaizi kukabe kutamani mbuli M.

MELITA

, Mil 28:1 twakazyiba kuti ninsumbu ya M.

MESIYA

, Da 9:25 kusikila nayoosika M. Musololi

Da 9:26 zyaakwiinda mvwiki zili 62, M. uyoojaigwa

Joh 1:41 Twamujana M.

Joh 4:25 Ndilizyi kuti M. ulaboola, Kristo

MESO

, In 115:5 [mituni] ilijisi m., pele tiiboni

Tu 15:3 M. aa Jehova ali kumasena oonse

MFWUNDIILILI

, Le 19:18 mutabi am.

MIBILI

, Ro 6:13 amwaabe m. yanu kuli Leza

Ro 12:1 amutuule m. yanu kaili cipaizyo

Flp 3:21 uuyakusandula m. yesu yaansi

MIBOTU

, Ga 6:10 atucitile bantu boonse milimo m.

MICELO

, Mtl 3:3 m. tamweelede kwiiguma

Mt 7:20 kwiinda mum. yabo muyoobazyiba

Mt 21:43 Bwami buyoopegwa cisi cizyala m.

Lk 8:15 kuzyala m. cakuliyumya

Joh 15:2 ulaukwezyaula kutegwa uzyalisye m.

Joh 15:8 Taata ulalemekwa kuti muzyale m. minji

MICELO MITAANZI

, Ro 8:23 tujisi m., muuya

MIKAYELI

, Da 10:13 M., umwi wabasilutwe bapati

Da 12:1 Kuciindi eeco M. uyakwiimikila

Ciy 12:7 M. abangelo bakwe bakalwana

MIKONDO

, 1Pe 2:21 mwiitobelesye m. yakwe

MIKULI

, In 68:19 Jehova uutunyamwida m. abuzuba

Lk 11:46 mutukka bantu m. iiminya

Ga 6:2 kunyamuzyanya m. iiminya

MILAKA

, Ciy 7:9 ibazwa muzisi zyoonse amum.

MILANDU

, In 40:12 M. yangu minji kwiinda masusu

MILAWO

, Mt 22:40 Am. yobilo mpaayeeme Mulawo

2Ti 2:5 waitobela m. yamuzundano

MILAWO IILI KKUMI

, Ku 34:28 wakalemba M.

MILIMO

, In 104:24 minji m. yako, O Jehova!

Mu 2:24 akukkomana mum. njabeleka

Joh 14:12 uyoocita m. mipati kwiinda yeeyi

Heb 9:14 kusalazya manjezyeezya kum. iifwide

MILOMO

, Is 29:13 bandilemeka buyo am. yabo

Ho 14:2 tuyookutembaula am. yesu

Heb 13:15 cipaizyo cantembauzyo, micelo yam.

MIMUNI

, Flp 2:15 oomo momumweka mbuli m.

MINZI

, Lk 4:43 kum. iimbi ndileelede kukambauka

MINZI YAMAYUBILO

, My 35:11 minzi yeelela kuti ibe m.

Jos 20:2 Amulisalile m.

MIPAILO

, In 65:2 Yebo Ooswiilila m.

1Pe 3:7 ikutegwa m. itasinkilwi

Ciy 8:4 busi bwatununkilizyo am. yabasalali

MIPAILO YAKUKOMBELEZYA

, 1Ti 2:1 m., ipailwe

Heb 5:7 Kristo wakapaila m.

MIRIAMU

, My 12:1 M. a Aroni bakatongooka Musa

MISEMU

, Ga 2:9 aabo ibakali kuboneka kuti m.

MISOZI

, 2Ba 20:5 Ndaibona m. yako

In 6:6 nditesya bulo bwangu am.

Mu 4:1 m. yabaabo badyaamininwa

Mil 20:19 kubelekela Mwami am. amapenzi

Mil 20:31 kulaya aumwi wanu kandizwa m.

Heb 5:7 Kristo wakapaila kalila akuzwa m.

Ciy 21:4 uyoosindula m. yoonse kumeso

MISWAANGANO

, Le 23:4 Eeyi m. iisalala

MISYOBO

, Mtl 49:28 Eeyi m. iili 12 ya Israyeli

MITELO

, Lk 23:2 kabakasya kutela m. kuli Kaisara

Ro 13:6 Nkakaambo kaako mulatela m.

MITUNI

, In 115:4 M. yabo njansiliva angolida

1Jo 5:21 amwiitantamuke m.

MIVWI

, In 127:4 Mbuli m. mujanza lyasinguzu

MIYANDA

, Lk 8:13 balalitambula pele banyina m.

MIZEEZO

, 1Mk 28:9 Leza ulazyiba m. yoonse

In 26:2 Kosalazya m. yangu iili mukati

In 139:17 m. yako mibotu kapati!

In 146:4 Mubuzuba oobo nzyayeeya zilamana

Tu 19:21 Minji m. iili mumoyo wamuntu

Tu 20:5 M. yamuntu ili mbuli maanzi

Is 55:8 m. yangu taili m. yanu pe

Mt 22:37 kuyanda Jehova am. yako yoonse

Ro 14:1 mutabeteki akaambo kakwiindana m.

1Ko 2:16 tulijisi m. ya Kristo

2Ko 10:5 tulazunda m. akwiipa kumvwida Kristo

Ef 4:23 kubukulusya m. iimweendelezya lyoonse

Ef 6:7 kubeleka am. mibotu, kubelekela Jehova

Flp 3:19 m. yabo baibikkide azintu zili anyika

Ciy 2:23 ndendime uulanga-langa m.

MIZEEZO IILIBILISYA

, In 94:19 M. neyakandikatazya

MIZEEZO MIBOTU

, Mil 17:11 bakali am. kwiinda

MIZUNDANO

, Ga 5:26 tutabusyi m.

MIZUZUMO YANYIKA

, Lk 21:11 Kuyooba m. mipati

MOOFWU

, Le 19:14 utabikki cilebyo kumbele lyam.

MOYO

, Mtl 8:21 m. wamuntu mubi kuzwa kubwana

1Ba 8:38 aumwi ulilizyi penzi lili mum. wakwe

2Mk 16:9 ibamusyoma cam. woonse

Ezr 7:10 Ezara wakalibambide m. wakwe

In 51:10 Kondipa kuba am. uusalala

In 51:17 M. wuuside tokaukaki

Tu 4:23 kokwabilila kapati m. wako

Tu 17:22 M. uukkomene musamu mubotu

Tu 28:26 uusyoma m. wakwe mufwubafwuba

Je 17:9 M. uleena kwiinda cili coonse

Je 17:10 Mebo nde Jehova ndilalanga-langa m.

Mt 15:19 mum. mulazwa bujayi abubbi

Mt 22:37 kuyanda Jehova am. wako woonse

Mt 26:41 M. ulapya pele mubili unyina nguzu

Mil 16:14 wakajalula m. kuli Paulo

Ro 6:17 mwakaziswiilila kuzwa ansi aam.

Flp 2:20 taakwe uujisi m. uuli mbuli wakwe

Heb 3:12 kutabi uuba am. mubi akulizandula

MOYO MUBOMBE

, 1Ko 4:13 ibatubejekezya tulabaingula am.

MOYO UUKKEDE

, 1Pe 3:4 cam. alimwi mubombe

MOYO UULULEME

, In 101:2 am. muŋanda yangu

MPINDU

, Tu 14:23 Mulimo uubelekwa ujanya m.

Tu 15:27 uujana m. iitaluzi uleta mapenzi

1Ko 6:12 zilizumizyidwe, pele tazijisi m.

MPI YABASIKALUMAMBA

, Zek 4:6 ikutali akaambo kam.

MPONGO

, Mt 25:32 mbwaandaanya mbelele am.

MPYA

, Ciy 21:1 julu lipya anyika m.

MUBALO

, Is 40:22 uukkede atala aam. wanyika

MUBANZI

, Lk 12:42 Ino mubwini nguni m. uusyomeka?

MUBBI

, Tu 6:30 m. nabba kutegwa amane nzala

Tu 29:24 uumvwana am. ulilisulide

Mt 24:43 naakalizyi ciindi m. naboola

1Te 5:2 buzuba buyoosika mbuli m. masiku

MUBEJI

, Joh 8:44 Diabolosi, m. ngousyi wabubeji

MUBELESI

, 1Sa 2:11 mulombe wakaba m. wa Jehova

Tu 8:30 kumbali lyakwe kandili m. uucibwene

Is 42:1 Amubone! M. wangu ngondigwasya!

Mk 10:43 mupati weelede kuba m. wanu

MUBETESI

, Is 33:22 Jehova ngo M. wesu

Lk 18:2 m. iwatakali kuyoowa Leza

 MUBI

, Tu 29:2 m. nalela, bantu balatongela

Is 26:10 m. wafwidwa luzyalo, takaiyi

1Jo 5:19 nyika ili mumaanza aam.

MUBILI

, Mtl 2:24 bayooba m. omwe

Job 33:25 M. auteteete kwiinda wamwana

Mt 10:28 mutabayoowi bajaya m. pele

Mt 26:26 Amulye. Eeci ciiminina m. wangu

Ro 8:5 aabo bapona kweelana am.

1Ko 7:4 tajisi nguzu kujatikizya m. wakwe

1Ko 12:18 Leza wakabikka cizo mum.

1Ko 15:44 Ulazikkwa kauli m. wanyama

1Ko 15:50 m. wanyama taukonzyi kunjila mu Bwami

MUBILI UUTAFWI

, 1Ko 15:53 uufwa weelede kusama m.

MUBILI WAMUUYA

, 1Ko 15:44 ulabusyigwa kauli m.

MUBISYILWE

, 1Ko 6:7 ncomutalekeli kuti m. ndinywe?

MUBOMBE

, Tu 25:15 mulaka m. ulatyola cifwuwa

1Pe 3:4 camoyo uukkede alimwi m.

MUBOTU

, Ro 5:7 muntu m. umwi inga wamufwida

MUBUKKALE

, Ef 4:19 tabacijisi nsoni naaba aniini m.

MUBUMBI

, Is 64:8 tuli bulongo, yebo uli M.

Ro 9:21 tamuzyi kuti m. ulijisi nguzu

MUBWA

, Tu 26:17 muntu uujata matwi aam.

Mu 9:4 m. uupona mubotu kwiinda syuumbwa

2Pe 2:22 m. wapilukila kumalusi aakwe

MUCAALA

, Ku 22:22 Tamweelede kupenzya m.

MUCAANDA

, Joh 10:16 mbelele zimbi izitali zyam. ecino

MUCELO

, Ga 5:22 m. wamuuya ngooyu: luyando

MUCETE

, 2Ko 8:9 Kristo wakaba m. akaambo kanu

MUCIZYI

, Dt 27:22 muntu woonana am. wakwe

MUDIMA

, Is 60:2 M. uyoovwumba nyika

Joe 2:31 Izuba liyoosandulwa kuba m.

Mt 4:16 ibakkede mum. bakabona mumuni

Joh 3:19 bantu bayanda m.

Ef 4:18 Bali mum. mumizeezo

1Pe 2:9 wakamwiita kuzwa mum.

MUFWUBAFWUBA

, In 14:1 m. ulati: Jehova tako pe

Tu 14:15 m. ulaasyoma makani oonse

MUFWUTULI

, 2Sa 22:3 Mbusena bwakutijila, m. wangu

Mil 5:31 wakamusumpula kuti abe M.

MUGWASYI

, In 46:1 M. ngotukonzya kujana lyoonse

Joh 14:16 uyoomupa m. uumbi

Joh 14:26 m. muuya uusalala uyoomuyiisya

MUGWASYIGWE

, 1Ko 7:35 makani aaya kutegwa m.

MUJAYI

, Joh 8:44 wakali m. kuzwa naakatalika

MU JUDA

, Zek 8:23 bayoojatisya cikobela cam.

1Ko 9:20 Kuba Juda ndakaba mbuli m.

MUKAINTU

, Mtl 2:24 akukakatila kum. wakwe

Mtl 3:15 nkondo akati kanduwe am.

Tu 5:18 kokkomana am. wakubukubusi bwako

Tu 12:4 M. uulomene musini kumulumi

Tu 18:22 iwajana m. ulakkomaninwa a Jehova

Tu 21:19 kukkala am. uuyandisya kubwesyanya

Tu 31:10 nguni uukonzya kujana m. uulomene?

Mu 7:26 Iciinda kubija kwiinda lufwu, m.

Mu 9:9 Kokkomana am. ngoyandisya

Mlk 2:15 utaciti bumpelenge am. wakubukubusi

1Ko 7:2 mwaalumi abe am. uumugeme

1Ko 9:5 kweenda am. uusyoma

Ciy 12:1 Im. wakasamide zuba

MUKALI

, Tu 19:19 Muntu m. uyoolunga

MUKALO

, Tu 5:15 Konywa maanzi mum. wako

MUKAMANTANE

, Flp 2:2 m. amoyo woonse

MUKAMBAUSI

, Mil 21:8 Filipo m., umwi wabali ciloba

2Ti 4:5 kocita mulimo wam.

2Pe 2:5 Nowa, im. wabululami

MUKAMU

, Mt 26:26 Jesu wakabweza m.

MUKAMUFWU

, Mk 12:43 m. mucete wabikka mali manji

Lk 18:3 m. iwakali kuunka kulinguwe

MUKANWA

, Jak 3:10 M. mulazwa kuleleka akusinganya

MUKOLWI

, Tu 23:21 m. amutolo bayoocetaala

1Ko 5:11 amuleke kuyanzana amukwesu m.

MUKOMBWE

, Mt 26:34 m. katanalila, ulandikaka

MUKUBELEKELANA

, 1Pe 4:10 amucibelesye cipego m.

MUKULI

, In 38:4 milandu yandiminya mbuli m. mulemu

In 55:22 Kowaala m. wako mumaanza aa Jehova

Mu 12:13 ooyu ngom. ngwapedwe muntu

Mil 15:28 kutamuyungizizya m. aumbi

Ga 6:5 aumwi kanyamuna m. wakwe

1Te 2:6 m. uuminya

Ciy 2:24 Tandikoomutwikka m. umbi

MUKUPA

, Ku 3:8 inyika iikunka buci am.

Is 60:16 uyoonywa m. wazisi

Heb 5:12 mwapiluka munsi akuba bayandika m.

1Pe 2:2 amuyandisye m. uutavweledwe

MUKUYU

, 1Ba 4:25 bakakkala cakuliiba munsi aam.

Mik 4:4 aumwi munsi lyamusaansa wakwe am.

Mt 21:19 m. wakayuma ndilyonya

Mk 13:28 amwiiye cikozyanyo eeci kum.

MUKWASYI

, Ef 3:15 m. woonse nkowakatambula zina

MUKWESU

, 1Ko 5:11 woonse uutegwa m. sibwaamu

MULADOONEKA

, 1Ba 18:21 m. kusikila lili?

MULAKA

, In 34:13 kolesya m. wako kwaamba zibyaabi

Tu 18:21 Lufwu abuumi zili munguzu zyam.

Is 35:6 m. wasyaataambi uyakoongolola

Is 50:4 Jehova wandipa m. wabayiisyidwe

Jak 1:26 pele taujati m. wakwe

Jak 3:8 kunyina uukonzya kweendelezya m.

MULALILO WA MWAMI

, 1Ko 11:20 kuti mulye M.

MULANDU

, Ro 8:33 Nguni uunga wabapa m.?

1Ko 9:27 nditajanwi am.

2Ko 1:9 twakalimvwa kuti twapegwa m.

1Ti 5:19 Utanoozuminizyi m.

MULANGIZI

, 1Ti 3:1 Ikuti muntu uyanda kuba m.

1Pe 2:25 mweembezi am. wabuumi

MULAWO

, In 19:7 M. wa Jehova ulilondokede

In 40:8 m. wako uli mumoyo wangu

In 94:20 kuleta mapenzi kubelesya m.?

In 119:97 Eelo ndilauyanda m. wako!

Je 31:33 Ndiyoobikka m. mukati kabo

Ha 1:4 m. wabula nguzu, abululami

Mk 12:28 Ino m. nzi mupati kwiinda yoonse?

Mk 12:31 Kunyina m. mupati wiinda yeeyi

Joh 13:34 m. mupya, wakuti muyandane

Ro 7:22 ndilaukkomanina m. wa Leza

Ro 10:4 Kristo ngamamanino aa M.

Ro 13:8 uuyanda simukobonyina wazuzikizya m.

Ga 3:24 M. musolozi uutola kuli Kristo

Ga 6:2 kuzuzikizya m. wa Kristo

Jak 2:8 mulautobela m. wamwami

MULEELELA

, 2Te 1:5 mukabonwe kuti m. mu Bwami

MULEMA

, Is 35:6 m. uyoosotauka mbuli insya

Mlk 1:8 kuleta munyama m. naa uucisidwe

MULENGI

, Mu 12:1 koyeeya M. mumazuba aabukubusi

MULILO

, Je 20:9 mbuli m. wajalilwa mumafwuwa

Mt 25:41 mum. ngwabambilidwe Diabolosi

1Ko 3:13 m. uyootondezya mbuubede mulimo

1Te 5:19 Mutazimi m. wamuuya

2Ti 1:6 ucivwilimye mbuli m. cipego ca Leza

2Pe 3:7 majulu anyika zyabambilwa m.

MULIMO

, Ne 4:6 bakuubeleka m. camoyo woonse

Mil 1:20 M. wakwe wabulangizi ucitwe aumbi

Mil 20:24 ndimanizye lweendo lwangu am.

Ro 11:13 ndilaulemeka m. wangu

Ro 12:4 zizo zinji, tazibeleki m. omwe

2Ko 4:1 m. ngotwakapegwa muluse

2Ko 6:3 m. wesu utajaninwi kampenda

Ef 4:28 uubba atabbi limbi, abeleke m. canguzu

1Ti 1:12 wakandibona kusyomeka akundipa m.

2Ti 4:5 uuzuzikizye cakumaninina m. wako

MULIMO UULEMEKWA

, 2Ti 2:20 zibelesyegwa m.

MULIMO UUSETEKENE

, Ro 12:1 im. mukubelesya

 MULINDI

, Da 6:7 kuwaalwa mum. wabasyuumbwa

Mt 15:14 boonse bobilo bayoowida mum.

MULINDI UUTAGOLI

, Ciy 11:7 munyama uuzwa mum.

Ciy 17:8 munyama kuzwa mum.

Ciy 20:3 wakamuwaala mum.

MULISALEDE

, Joh 15:3 m. kale akaambo kamajwi

MULIZYIBIDWE

, Ga 4:9 m. a Leza

MULOMO

, Tu 10:19 uulijata kwaambaula am. ulicenjede

Ro 10:10 am. ulaambilizya antangalala

MULONDO

, 1Ti 3:2 mulangizi weelede kuba m.

MULONGA

, Ciy 12:16 nyika yakamena m.

Ciy 22:1 m. wamaanzi aabuumi

MULONGWE

, 2Mk 20:7 lunyungu lwam. Abrahamu

Tu 17:17 M. ulatondezya luyando ciindi coonse

Tu 18:24 m. uukakatila kwiinda mwanookwanu

Jak 2:23 Abrahamu wakaitwa kuti m. wa Jehova

Jak 4:4 m. wanyika ngusinkondonyina a Leza

MULULAMI

, Mtl 15:6 Leza wakamubona kuti m.

In 34:19 Mapenzi aam. manji

In 37:25 tandinabwene m. wakalekelezyegwa

In 141:5 Ikuti m. wanduuma, nduyando

Tu 24:16 m. ulakonzya kuwa ziindi zili ciloba

MULUMBE

, In 112:7 Kunyina nayooyoowa m. mubi

MULUMBE MUBI

, My 14:36 bakaleta m.

MULUMBE MUBOTU

, Tu 25:25 m. kuzwa kucisi cakule

MULUMI

, 1Ko 7:2 mukaintu aumwi abe am. uumugeme

1Ko 7:14 m. uutasyomi ulasalazyigwa

MULUSO

, Tu 13:24 uutabelesyi m. tayandi mwana

MULYANGO

, Mt 7:13 Amunjile mum. uusyanikide

1Ko 16:9 m. mupati uutola kumulimo wajaluka

Ciy 3:20 Ndiliimvwi am. ndilakonkomona

MUME

, Dt 32:2 Majwi aangu aloke mbuli m.

MUMIZEEZO

, Ro 7:25 m. ndili muzike kumulawo

MUMPELENGE

, Tu 3:32 m. ncisesemyo kuli Jehova

MUMUNI

, In 36:9 mum. wako tulakonzya kubona m.

In 119:105 Ijwi lyako m. uumunikila nzila yangu

Tu 4:18 nzila yabaluleme ili mbuli m.

Is 42:6 mbuli m. wamasi

Mt 5:14 Muli m. wanyika

Mt 5:16 aumunike m. wanu kubantu

Joh 8:12 Ndili m. wanyika

2Ko 4:6 Im. aumunike mumudima

MUMVWA

, 2Ko 12:7 ndakayaswa m. mumubili

MUMYOYO

, Ef 3:16 kuba anguzu m. yanu

MUNANIKE

, In 2:2 Bami balibambila kulwana m.

MUNGELO

, 2Ba 19:35 m. wakajaya bantu bali 185,000

In 34:7 M. wa Jehova ulabakwabilila

Da 3:28 watuma m. wakwe akuvwuna babelesi bakwe

Ho 12:4 [Jakobo] wakalwana am.

Mil 5:19 m. wakajalula milyango yantolongo

Mil 12:11 Jehova watumide m. wakwe akundivwuna

MUNIINI

, Is 60:22 M. uyooba cuulu

Lk 9:48 uucita zintu mbuli m.

MUNKULU

, Le 21:5 Tabeelede kugela m.

MUNKUTWE

, Tu 10:4 maanza aam. aleta buvwubi

MUNOOTOBELA

, Joh 14:15 kamundiyanda, m. milawo

MUNTENDA

, 2Ko 11:26 m. mumunzi, m.

MUNTU

, In 8:4 Ino m. ninzi ooyo

MUNTU MUBI

, 2Te 2:3 m. akayubununwe

MUNTU UUCENJEDE

, Tu 12:23 M. ulasisa luzyibo

Tu 14:15 ooyo uucenjede ulakkala ansi kuyeeya

Tu 22:3 M. abona mapenzi ulayuba

MUNTU UUKATEDE

, Tu 25:25 maanzi aatontola kum.

Is 40:29 M. ulamupa nguzu

Is 50:4 kumuvwiila amajwi mabotu m.

MUNTU UUSOLOLELWA AMUUYA

, 1Ko 2:15 m. ulazilingaula zyoonse

MUNTU UUYANDWA

, Da 9:23 uli m. kapati

MUNWE

, Ku 8:19 m. wa Leza!

Ku 31:18 mabwe aakalembwa am. wa Leza

MUNYAMA

, Le 18:23 koonana am.

MUNYO

, Mtl 19:26 wakaba cuulu cam.

Mt 5:13 Muli m. wanyika

Kol 4:6 Majwi aalweezyedwe am.

MUNYOKO

, Tu 17:17 ngom. wakazyalilwa kugwasya

MUNYONO

, Tu 14:30 m. upa kuti mafwuwa abole

1Ko 13:4 Luyando talukwe m.

MUNZI

, Heb 11:10 m. uujisi ntalisyo zini-zini

MUNZILA IIGAMBYA

, In 139:14 ndilengedwe m.

MUNZILA ITEELEDE

, 1Ko 11:27 kunywa nkapu m.

MUNZILA MBYAABI

, 1Ko 9:18 nditabelesyi lwaanguluko lwangu m.

MUŊANGA

, Dt 18:10 Takweelede kujanwa m.

MUPAILO

, In 141:2 M. wangu aube mbuli tununkilizyo

Tu 15:8 m. wabalulami ulamubotela

Tu 28:9 Nouba m. wakwe ulasesemya

Jak 5:15 m. walusyomo ulamuponya uuciswa

MUPAILO WAKUKOMBELEZYA

, Jak 5:16 M. wamululami ulabeleka

MUPAIZI

, In 110:4 uli m. mane kukabe kutamani

Ho 4:6 ndiyookukaka, kuti toli m.

Mlk 2:7 milomo yam. yeelede kuba aluzyibo

Heb 2:17 m. mupati uulaaluse

MUPATI

, Joh 14:28 Taata m. kwiinda ndime

1Jo 3:20 Leza m. kwiinda myoyo yesu

MUPATIKAMPATILA

, In 83:18 Jehova M.

Da 4:17 bazyibe kuti M. ngo Mweendelezi

MUPOHO

, Tu 7:22 wamutobela mbuli m.

MUPYA

, Joh 13:34 Ndimupa mulawo m.

MUSA

, My 12:3 M. wakali mubombe kwiinda boonse

In 106:32 tiizyakamweendela kabotu M.

Mil 7:22 M. wakalaanguzu mumajwi amumilimo

2Ko 3:7 tiibakakonzya kumulangisisya M.

MUSAANSA

, Mik 4:4 umwi aumwi munsi lyam. wakwe

Joh 15:1 ndili m. wini-wini

MUSAMBAZI

, Mt 13:45 m. uuyandaula ngale

MUSAMU

, Tu 17:22 Moyo uukkomene m. mubotu

MUSAMU WAMUMESO

, Ciy 3:18 uule am. ubone

MUSEMU

, 1Ti 3:15 im. alimwi cisiko cakasimpe

MUSENGA

, Mtl 22:17 lunyungu lwako mbuli m.

Ciy 20:8 mweelwe mbuli m. wakulwizi

MUSILISI

, Lk 5:31 ibataciswi tabayandiki m.

MUSIMBI

, Mk 5:42 m. wakabuka akweenda

Lk 8:49 Mwanaako m. wafwa

MUSINI

, Tu 12:4 Mukaintu uulomene m. kumulumaakwe

Mt 27:29 bakapanga m. wamamvwa

1Ko 9:25 bajane m. uunyonyooka

MUSINIZYE

, Flp 1:10 m. zintu ziyandika kapati

MUSINKEMATWI

, Le 19:14 Utasinganyi m.

MUSINSIMI

, Dt 18:18 Ndiyoobusya m. mbuli nduwe

Ezk 2:5 bayoozyiba kuti m. wakaliko

Am 7:14 tiindakali m. naa mwana wam.

MUSINZA UUSALALA

, Mtl 25:30 kondipa m. ooyo

MUSITADA

, Lk 13:19 Buli mbuli nseke yam.

MUSOLOLI

, Tu 28:16 M. tazibelesyi kabotu nguzu

Mt 23:10 mujisi buyo M. omwe, Kristo

MUSOLOLI MUPATI

, Mil 3:15 mwakamujaya M.

Heb 12:2 M. alimwi Uulondola lusyomo, Jesu

MUSONGO

, In 119:98 ndaba m. kuli basinkondoma

Tu 3:7 Utabi m. mumeso aako omwini

Tu 9:9 Kolailila m., ulayungizya busongo

Tu 13:20 weenda abasongo ulaba m.

MUSUMPUULULU

, Ku 13:22 M. wakkumbi, m. wamulilo

MUSUNE

, Dt 25:4 Mutamwaangi kumulomo m.

MUSWI

, Jon 1:17 wakatuma m. kuti umumene Jona

MUSYULE

, Lk 9:62 uujatide pulawu pele uulanga m.

MUTAANZI KUZYALWA

, Kol 1:15 im. kuzilenge zyoonse

MUTABAYOOWI

, Lk 12:4 m. aabo bajaya mubili

MUTABELEKELI

, Joh 6:27 M. cakulya cinyonyooka

 MUTABI

, Joh 15:4 m. tuukonzyi kuzyala micelo ulikke

MUTACENGANI

, Kol 3:9 M. pe

MUTAIMANI

, 1Ko 7:5 M. pe, ccita buyo

MUTAINDILILI

, 1Ko 4:6 M. zintu zilembedwe

MUTALIBILIKI

, Mt 6:34 mutanoolibiliki buzuba butobela

Mt 10:19 m. kuti muyakwaamba nzi

Lk 12:25 mukulibilika uukonzya kulansya buumi?

Flp 4:6 M. acintu nociba comwe

MUTALUBI

, Dt 4:23 Amucenjele kuti m.

MUTALYEENI

, Ga 6:7 M. pe: Leza tafwubaazyigwi

MUTAMWAANGI KUMULOMO

, Dt 25:4 M. musune

MUTANOOBANYEMYI

, Ef 6:4 m. bana banu

Kol 3:21 m. bana banu

MUTANOOKANZI

, Ro 13:14 m. kuzuzikizya zisusi

MUTANOOLISUMPULI

, Ro 12:16 m. pe

MUTANOOSINGANYI

, Ro 12:14 kamulongezya, m. pe

MUTATYOMPWI

, 2Mk 15:7 amuyume alimwi m. pe

MUTAYANDI

, 1Jo 2:15 M. nyika noziba zili munyika

MUTAYEEYI

, Ro 12:3 m. kuti mulayandika kapati

MUTAYOOWI

, 2Mk 20:15 M. nkamu eeyi mpati

In 56:4 ngu Leza ngondisyoma; tandiyoowede

MUTAZYINGWI

, Is 44:8 Mutayoowi, m. pe

MUTELO

, Mt 17:25 nkuuli bami nkobabweza m.?

Lk 20:22 Sena cililuzi kutela m. kuli Kaisara?

Ro 13:7 ooyo uuyanda m., amumupe m.

MUTETE

, 2Ti 2:24 kuba m. kubantu boonse

MUTOLO

, Tu 6:6 Yebo om., koya kutunyenyene

Tu 10:26 Mbuli busi mumeso, mbwabede m.

Tu 19:15 muntu m. unoofwa nzala

Tu 19:24 M. unjizya janza mumutiba

Tu 20:4 M. talimi pe ciindi camupeyo

Mt 25:26 Omuzike mubi alimwi m.

MUTUMWA

, Mlk 3:1 ndilatuma m. wangu

MUTUNTU TUSYOONTO

, Lk 16:10 uusyomeka m.

MUTWE

, Mtl 3:15 uyakuupwayaula m. wako

Da 2:32 M. wacibumbwa wakali wangolida

1Ko 11:3 m. wamukaintu mwaalumi;

Ef 5:23 Kristo m. wambungano

Ef 5:23 mulumi ngom. wamukaintu

MUULO

, 1Ko 7:23 Mwakaulwa am. waatala

MUUMI

, Da 6:26 Nkaambo walo ngu Leza m.

MUUNDA

, Mtl 2:15 akumubikka mum. wa Edeni

Mt 13:38 m. ninyika

1Ko 3:9 muli m. wa Leza uulimwa

MUUNDA WAKWE WAMISAANSA

, Mt 20:1 kuyoonjizya bantu mulimo mum.

MUUNDA WAMISAANSA

, Mt 21:28 Mwanaangu, ukabeleke mum.

Lk 20:9 Muntu wakalima m. akuusiya

MUUNINWE

, 1Ko 6:7 amulekele kuti nywebo lwanu m.

MUUNYU

, Tu 23:6 Utalyi cakulya camuntu m.

MUUYA

, Mtl 2:7 wakamufwulida m. wabuumi

My 11:25 wakabweza m. umwi

1Sa 16:13 m. wakatalika kubeleka ali Davida

2Sa 23:2 M. wa Jehova wakaamba mulindime

In 51:10 kobikka m. mupya mulindime

In 51:17 Zipaizyo zimukkomanisya Leza m. uuside

In 104:29 wazinyanga m. ngozijisi, zilafwa

In 146:4 M. ulazwa, walo ulapiluka kubulongo

Mu 12:7 m. ulajokela kuli Leza iwakaupa

Is 61:1 M. wa Jehova ulaalindime

Joe 2:28 ndiyootila m. wangu amuntu woonse

Zek 4:6 ikutali anguzu, pele mum. wangu

Mt 3:16 m. wa Leza ulaseluka mbuli nziba

Mt 12:31 tabakalekelelwi ikuti basampaula m.

Lk 23:46 ndabikka m. wangu mumaanza aako

Joh 4:24 Leza M., amumukombe mum.

Joh 16:13 m. wakasimpe, uyoomusololela

Ro 8:16 M. ulazuminana am. wesu

Ro 8:26 m. wini ulatukombelezyela

2Ko 3:17 Jehova M.

Ga 5:16 Amuzumanane kweenda am.

Ga 5:22 mucelo wam. ngooyu: luyando

Ga 6:8 ooyo uusyanga kweelana am.

1Pe 3:18 wakabusyigwa amubili wam.

MUUYA UUSALALA

, In 51:11 utandinyangi muuya wako uusalala

Lk 1:35 M. uyookusikila

Lk 3:22 m. iwakali kulibonya mbuli nziba

Lk 11:13 Taata ulabapa m.