Zefaniya 3:1-20

  • Jerusalemu, munzi wabazangi alimwi abampelenge (1-7)

  • Lubeta akubunganya (8-20)

    • Kusandula mwaambo wabantu kuba mwaambo uusalala (9)

    • Bantu ibalicesya alimwi babombe myoyo bayoofwutulwa (12)

    • Jehova uyookkomana akaambo ka Ziyoni (17)

3  Maawe kumunzi ooyo uuzangide, uusofweede alimwi uudyaaminina!+  Tiiwakaswiilila jwi;+ tiiwakazumina kulaigwa.+ Kunyina nowakamusyoma Jehova;+ tiiwakaswena afwaafwi a Leza wanguwo.+   Basilutwe banguwo ibali mulinguwo mbaasyuumbwa bavwuluma.+ Babetesi banguwo mbaaumpe bamasiku;Tabasiyi nociba cifwuwa cakupulukuta kusikila mafwumofwumo.   Basinsimi banguwo mbaasicinguni, mbampelenge.+ Bapaizi banguwo basofwaazya zintu zisalala;+Batyola mulawo.+   Jehova uliluleme akati kamunzi;+ taciti cintu citaluzi pe. Lyoonse mafwumofwumo ulazyibya mbeta zyakwe ziluleme,+Taleki pe mbubonya mboutamani mumuni wazuba. Pele muntu uutaluleme talisendi pe.+   “Ndakanyonyoona zisi; ingazi zyanzizyo zyamumakkona zyakanyonyoonwa. Ndakanyonyoona migwagwa yanzizyo, cakuti kunyina muntu wakali kwiinda. Minzi yanzizyo yakaba matongo, imunyina muntu naba omwe, imunyina muntu uuli woonse uukkala mumo.+   Ndakati kumunzi, ‘Masimpe uyoondiyoowa akuzumina kulaigwa,’*+ Ikutegwa busena bwanguwo bwakukkala butanyonyoonwi+​—Nkaambo ndilausubula akaambo kazintu zyoonse eezyi. Nokuba boobo bakaindila buya kuyanda kucita zintu zibi.+   ‘Aboobo amuzumanane kundilangila,’*+ mbwaamba Jehova,‘Kusikila buzuba mbondiyooboola kuzoosaala,*Nkaambo ndikanzide kubunganya masi, kuyobolola mami,Kuti ndaatile bukali bwangu, kunyema kwangu koonse kuvwilima mbuli mulilo;+Nkaambo nyika yoonse iyoonyonyoonwa cakumaninina+ amulilo wabusungu bwangu.   Nkaambo kuciindi eeco ndiyoosandula mwaambo wabantu kuba mwaambo uusalala,Kutegwa boonse kabaita zina lya Jehova,Akuti kabamubelekela calukamantano.’*+ 10  Kuzwa kucooko camilonga yaku Etiopiya,Aabo bandikombelezya, nkokuti mwana musimbi wabantu bangu bamwaikide, bayoondiletela cipego.+ 11  Mubuzuba oobo tokafwi nsoni peAkaambo kamicito yako yoonse eeyo njookacita nookandizangila,+Nkaambo kuciindi eeco ndiyoobagusya mulinduwe bantu balikankaizya akulisumpula;Alimwi kunyina noyoolisumpula limbi mucilundu cangu cisalala.+ 12  Mulinduwe ndiyoosiya bantu ibalicesya alimwi babombe myoyo,+Eelyo bayooyuba muzina lya Jehova. 13  Ibasyeede akati kabana Israyeli+ tabakaciti zintu zitaluleme;+Tabakaambi zyakubeja pe, alimwi mukanwa lyabo tamukajaniki mulaka walweeno;Bayoolya akulyoonena, alimwi kunyina muntu naba omwe uuyoobayoosya.”+ 14  Koongolola cakukondwa, omwana musimbi wa Ziyoni! Koongolola cakukkomana, O Israyeli!+ Kokondwa akusekelela camoyo woonse, omwana musimbi wa Jerusalemu!+ 15  Jehova waleka kukusubula.+ Wamutanda sinkondonyoko.+ Imwami wa Israyeli, Jehova, uli mulinduwe.+ Kunyina limbi noyakuyoowa mapenzi.+ 16  Mubuzuba oobo Jerusalemu uyakwaambilwa kuti: “Utayoowi pe, O Ziyoni.+ Maanza aako atalebuki pe. 17  Jehova Leza wako uli mulinduwe.+ Mbubonya mbuli sikalumamba singuzu, uyookufwutula. Uyoosekelela akaambo kanduwe kakkomene kapati.+ Uyakuumuna wi muluyando lwakwe. Uyookkomana akaambo kanduwe akoompolola calukkomano. 18  Aabo bajisi buumba akaambo kakutajanika kumapobwe aako ndiyoobabunganya antoomwe;+Tiibakaliko mulinduwe, akaambo kakunyamuna masampu aabo.+ 19  Amubone! Kuciindi eeco ndiyoobweza ntaamu yakulwana boonse aabo ibakali kukupenzya;+Alimwi aabo basunkuta ndiyoobafwutula,+Abaabo bamwaikide ndiyoobabunganya antoomwe.+ Ndiyoobapa kutembaulwa akuba ampuwo*Mucisi coonse mobakali kusampaulwa. 20  Kuciindi eeco ndiyoomuleta mucisi canu,Iciindi eeco ndaakumubunganya antoomwe. Nkaambo ndiyoomupa kuba ampuwo* alimwi akutembaulwa+ akati kabantu boonse bamunyika,Ciindi eeco ndaakubapilusya kwabo baange akati kanu nywebo kamulangilila,” mbwaamba Jehova.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kululamikwa.”
Naa “amuzumanane kundilindila cakukkazika moyo.”
Naa ambweni, “buzuba mbondiyakwiima kandili kamboni.”
Naa “kabamukomba calukamantano.”
Mu Chihebrayo, “azina.”
Mu Chihebrayo, “azina.”