Tusimpi 8:1-36

  • Busongo ibuli muciimo camuntu bulaambaula (1-36)

    • ‘Ndime wakusaanguna akati kamilimo ya Leza’ (22)

    • ‘Kandili mubelesi uucibwene kumbali lyakwe’ (30)

    • ‘Bana babantu ndakali kubayanda kapati’ (31)

8  Sena busongo tabwiiti? Sena bupampu taboompololi?+   Bulaimikila atala aamasena aasumpukide+ kumbali aanzila,Aamaswaanganino aamigwagwa.   Kumbali aamilyango yamunzi,Akumanjililo aamilyango yamunzi,Buluujisi koompolola kuti:+   “Ndiita ndinywe nobantu;Ijwi lyangu liita bantu boonse.*   Nywebo nomutajisi luzyibo, amucenjele;+Nywebo nobafwubafwuba, amube amoyo uumvwisya zintu.   Amuswiilile, nkaambo zintu nzyondaamba zilayandika kapati,Mulomo wangu waamba zintu ziluleme;   Nkaambo mulomo wangu waambaula zintu zyamasimpe caansaansi,Alimwi mulomo wangu ulasesemwa bubi.   Majwi oonse aazwa kumulomo wangu ngabululami. Akati kangawo, kunyina noliba lyomwe lipilingene naa lipotene.   Oonse buyo aliluleme kubapampuAlimwi aliluzi kubantu bajana luzyibo.  10  Kosala lulayo lwangu ikutali nsiliva,Aluzyibo kutali ngolida mbotu kapati,+  11  Nkaambo busongo mbubotu kapati kwiinda mabwe mayandisi aamulwizi;Zintu zimbi zyoonse ziyandwa kapati tazikonzyi kweelana ambubo.  12  Mebo ndebusongo, tukkede limwi akucenjela;Ndajana luzyibo alimwi akuyeeya kabotu.+  13  Ikuyoowa Jehova caamba kusulaika bubi.+ Kulitukumuna, kulisumpula,+ nzila mbyaabi alimwi amajwi aabumpelenge,+ zyoonse buyo ndilizisulide.  14  Ndilijisi lulayo lubotu abusongo bugwasya;+Ndilaamaano+ alimwi anguzu.+  15  Akaambo kandime, bami baluujisi kweendelezya,Alimwi balupati-pati bapanga milawo iiluleme.+  16  Akaambo kandime, basilutwe baluujisi kulela,Alimwi nkumekume zilabeteka cabululami.  17  Aabo bandiyanda andime ndilabayanda,Alimwi aabo bandiyandaula balandijana.+  18  Buvwubi abulemu zilaandime,Lubono* lutamani alimwi abululami.  19  Micelo yangu mibotu kapati kwiinda ngolida, noiba ngolida iisalazyidwe,Alimwi zintu zizwa kulindime nzibotu kwiinda nsiliva mbotu kapati.+  20  Ndeendela munzila yabululami,Akati-kati kamigwagwa yakubeteka cabululami;  21  Aabo bandiyanda ndilabapa lukono lubotu kapati,Alimwi ndilazuzya ziyobwedo zyabo.  22  Jehova wakandilenga kandili matalikilo aamilimo yakwe,+Ndime ngwaakasaanguna kulenga akati kamilimo yakwe yakaindi kapati.+  23  Kuzwa kaindi eelyo ndakabikkwa,+Kuzwa kumatalikilo, inzya kuzwa ciindi nyika kaitanabako.+  24  Kakutaningaba maanzi malamfwu ndakazyalwa,+Kakutaningaba tusensa tuzwa maanzi manji.  25  Malundu kaatanabikkwa mumasena aangawo,Kakutaningaba tulundu, ndakazyalwa,  26  Kataningapanga nyika alimwi amyuunda yanjiyoAmavwunga* aanyika aakusaanguna.  27  Ciindi naakabamba julu+ ndakaliko;Eelyo naakeenga mubalo atala aamaanzi manji,+  28  Naakabikka* makumbi mujulu,Naakapanga tusensa twamaanzi malamfwu,  29  Naakalubikkila munyinza lwiziKutegwa maanzi aandulo atasotoki mulawo wakwe,+Ciindi naakabikka* ntalisyo zyanyika,  30  Ndakali kumbali lyakwe kandili mubelesi uucibwene.+ Ndime ngwaakali kuyanda kapati+ buzuba abuzuba;Ndakali kukkomana kapati kumbele lyakwe ciindi coonse;+  31  Ndakali kukkomanina nyika yakwe mbotu,Alimwi ncindakali kuyanda kapati mbana babantu.*  32  Aboobo lino, nobana bangu, amundiswiilile;Ncobeni, balikkomene aabo batobela nzila zyangu.  33  Kamumvwa kulaigwa+ kutegwa mube basongo,Alimwi mutalunyansyi lulayo pe.  34  Ulikkomene muntu ooyo uundiswiililaKwiinda mukufwuma kuboola* kumilyango yangu buzuba abuzuba,Kwiinda mukulindila kuzikunguzyo* zyamilyango yangu;  35  Nkaambo ooyo uundijana uyoojana buumi,+Alimwi ulakkomaninwa a Jehova.  36  Pele ooyo uutandibikkili maano ulalicisa alikke,Alimwi aabo bandisulide bayanda lufwu.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “liita bana babantu.”
Naa “Lukono.”
Bamwi baamba kuti “makomwe.”
Mu Chihebrayo, “Naakayumya.”
Naa “naakalailila.”
Naa “mbantu.”
Naa “Kwiinda mukulangila.”
Bamwi baamba kuti “minsende.”