Tusimpi 31:1-31

 • MAJWI AA MWAMI LEMUELI (1-31)

  • Ino nguni uukonzya kujana mukaintu uulomene? (10)

  • Munkutwe alimwi ulabeleka canguzu (17)

  • Luzyalo luli amulaka wakwe (26)

  • Bana bakwe alimwi amulumaakwe balamutembaula (28)

  • Kweebeka akubota zilamana (30)

31  Ngaaya majwi aa Mwami Lemueli, imakani mapati ngobakamwaambila banyina kuti bamuyiisye:+   Ino ndikwaambile nzi, mwanaangu,Ndikwaambile nzi mwanaangu yebo ookazwa mwida lyangu,Inzya buya, ino ndikwaambile nzi yebo omwana wazikonke zyangu?+   Utamanini nguzu zyako kuli bamakaintu,+Nokuba kutobela nzila zinyonyoona bami.+   Taceeleli kubami pe, akaka Lemueli,Ncobeni taceeleli kubami pe kunywa wainiNokuba kubaleli ikwaamba kuti, “Ino buli kuli bukoko bwangu?”+   Kutegwa batanywi akuluba mulawo uubikkidweAlimwi akusinkilila bantu bapengede kuti batacitilwi nzyobeelede.   Amubape bukoko aabo balaafwaafwi kufwa+Alimwi amubape waini aabo bapengede mumoyo.*+   Abanywe kuti balube bucete bwabo;Bataayeeyi limbi mapenzi aabo.   Kobaambilila aabo batakonzyi kwaambaula;Kobaiminina kuti bacitilwe nzyobeelede aabo boonse balaafwaafwi kufwa.+   Koambaula, ubeteke cabululami;Bantu bapengede alimwi abacete kobaiminina kuti bacitilwe nzyobeelede.*+ א [Aleph] 10  Ino nguni uukonzya kujana mukaintu uulomene?*+ Uladula kapati kwiinda mabwe mayandisi aamulwizi. ב [Beth] 11  Mulumaakwe ulamusyoma amoyo woonse,Alimwi kunyina cintu cibotu ncabulide mulinguwe. ג [Gimel] 12  Mazuba oonse aabuumi bwakwe mukaintu ooyuUcitila mulumaakwe zintu zibotu kutali zibi. ד [Daleth] 13  Ulalijanina boya bwambelele amilembo miteteete;Ulakkomana kubeleka amaanza aakwe.+ ה [He] 14  Uli mbuli mato aasimakwebo,+Ulaleta zyakulya zyakwe kuzwa kulamfwu. ו [Waw] 15  Ulabuka kakucisiya,Akupa bamuŋanda yakwe cakulyaAlimwi akwaabila babelesi bakwe basimbi zyaabilo.+ ז [Zayin] 16  Ulayeeya zyakujana muunda mpoonya ulawuula;Ulasyanga muunda wamisaansa kubelesya nguzu zyakwe.* ח [Heth] 17  Ulalibambila kubeleka canguzu,*+Alimwi ulayumya maanza aakwe. ט [Teth] 18  Ubona kuti makwebo aakwe aleta mpindu;Lambe lyakwe talizimi pe masiku. י [Yod] 19  Maanza aakwe alajata kasamu kazambailidwe ntali,Alimwi maanza aakwe alajata kasamu kakusumya.+ כ [Kaph] 20  Ulatambika janza lyakwe kumuntu uupengede,Alimwi ulavwungulula maanza aakwe kubacete.+ ל [Lamed] 21  Talibiliki kuti bamuŋanda yakwe balaandwa mpeyo akaambo kacaanda,Nkaambo boonse bamuŋanda yakwe basamide zisani zikasaala.* מ [Mem] 22  Ulalisumina zivwumbyo zyabulo. Zisani zyakwe nzyamilembo miteteete alimwi nzyaboya bwambelele zyacisombo. נ [Nun] 23  Mulumaakwe ulizyibidwe kapati kumilyango yamunzi,+Ooko nkwakkala antoomwe abapati bamucisi. ס [Samekh] 24  Ulasuma akusambala zisani zyamilembo miteteete*Alimwi ulasambala ntambo zyakulyaanga mucibuno kuli basimakwebo. ע [Ayin] 25  Usamide nguzu abulemu,Alimwi tayoowi ziboola kumbele.* פ [Pe] 26  Waambaula cabusongo najalula mulomo wakwe;+Mulawo waluzyalo* uli amulaka wakwe. צ [Tsade] 27  Ulalangilila kubona mbozyeenda zintu muŋanda yakwe,Alimwi talyi cakulya cabutolo.+ ק [Qoph] 28  Bana bakwe balanyamuka akumulumbaizya;Mulumaakwe awalo ulanyamuka akumutembaula. ר [Resh] 29  Kuli bamakaintu banji balomene,*Pele yebo, inzya yebo ulabainda boonse. ש [Shin] 30  Kweebeka kulakonzya kweena, akubota ciwa kulakonzya kumana,*+Pele mukaintu uuyoowa Jehova ngonguwe uulumbaizyigwa.+ ת [Taw] 31  Amumupe bulumbu bwazintu nzyacita,*+Alimwi milimo yakwe aimutembaule kumilyango yamunzi.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “balaamyoyo iicisa.”
Naa “kobabetekela twaambo twabo.”
Naa “uuli kabotu.”
Naa “zintu nzyajana.” Mu Chihebrayo, “kuzwa kumicelo yamaanza aakwe.”
Mu Chihebrayo, “Ulalyaanga mutusolo anguzu.”
Mu Chihebrayo, “bailikizya zisani.”
Naa “zisani zyamukati.”
Naa “ulaseka buzuba bwakumbele.”
Naa “Malailile aapegwa caluyando; Mulawo waluyando lutamani.”
Naa “bali kabotu.”
Naa “nkwabuyo.”
Mu Chihebrayo, “Amumupe micelo yamaanza aakwe.”