Tusimpi 27:1-27

  • Kusinswa amweenzinyoko nkubotu (5, 6)

  • Mwanaangu, kokkomanisya moyo wangu (11)

  • Butale bukwenga butalenyina (17)

  • Kozyiba butanga bwako (23)

  • Lubono talukkalilili mane kukabe kutamani (24)

27  Utalikankaizizyi zyajuunza,Nkaambo tozyi buzuba bumwi abumwi ncobuyooleta.*+   Leka muntu uumbi* akulumbaizye nguwe ikutali mulomo wako;Inzya bantu bambi,* ikutali milomo yako.+   Ibbwe ndilemu, awalo musenga ulalema,Pele kunyemezyegwa amuntu mufwubafwuba kulalema kapati kwiinda zyoonse eezyi.+   Kuli lunya luboola akaambo kabukali, alimwi akunyema kuli mbuli zambangulwe,Pele ino nguni uukonzya kuliyumya ikuti kakuli munyono?+   Kusinswa cakaanzambwene nkubotu kwiinda luyando lusisidwe.+   Zilonda zyakuumwa amweenzinyoko zilasyomeka,+Pele imyonto zyasinkondonyoko nzinji kapati.*   Muntu uukkutide ulabukaka* buci buzwa mucimbulwe,Pele kumuntu uufwide nzala, neciba cintu cilula cilalweela.   Mbubonya mbuli kayuni kasweeka* kuciteente cankakoMbwabede muntu uusweeka kuŋanda yakwe.   Mafwuta alimwi atununkilizyo zipa kuti moyo ukondwe;Mbocibede acalo cilongwe cibotu ciboola akaambo kakupegwa lulayo luzwa ansi aamoyo.+  10  Utalekelezyi mweenzinyoko naa mweenzinyina wabauso,Alimwi utanjili muŋanda yamwanookwanu mubuzuba bwamapenzi aako;Muntu ngomukkala limwi afwaafwi mubotu kwiinda mwanookwanu uuli kulamfwu.+  11  Kosongwaala mwanaangu, ukkomanisye moyo wangu,+Kutegwa ndikonzye kumuvwiila ooyo uundisampaula.+  12  Muntu uucenjede abona mapenzi ulayuba,+Pele aabo batakwe maano balaunka nkukonya ooko, aboobo balapenga.*  13  Kobweza cisani cakwe, ikuti naa muntu ooyo wapa cisyomezyo cakubbadela cikwelete camweenzu;Kobweza cizumina mulandu kulinguwe ikuti wacita boobo akaambo kamukaintu muzwakule uutalilemeki.+  14  Ooyo uupozomoka kuleleka mweenzinyina mafwumofwumo,Ulaambwa kuti ulasinganya.  15  Mukaintu uuyandisya kubwesyanya* uli mbuli ciluli citaleki kuzwizya buzuba noiwa mvwula yamuyoba.+  16  Kufwumbwa muntu uukonzya kumulesya mukaintu ooyo, nkokuti ulakonzya kuwiimika muwoAlimwi ulakonzya kujata mafwuta ajanza lyakwe lyalulyo.  17  Mbubonya butale mbobukwenga butalenyina,Awalo muntu ulasensemuna mweenzinyina.*+  18  Ooyo uulanganya mukuyu uyoolya micelo yanguwo,+Awalo ooyo uulanganya simalelaakwe uyoolemekwa.+  19  Mbubonya maanzi mbwaatondezya busyu bwayooyo walanga mulingawo,Awalo moyo wamuntu umwi utondezya mboubede moyo wamuntunyina.  20  Cuumbwe alimwi abusena bwalunyonyooko* tazikkuti pe,+Aalo meso aamuntu taakkuti.  21  Mbubonya mpoto yakunyengulwida mboili yansiliva, abbibi lyamulilo mbolili lyangolida,+Awalo muntu ulasunkwa eelyo nalumbaizyigwa.*  22  Nokuba kuti mufwubafwuba wamutwa amunsi munciliMbubonya mbuli maila aazukila,Bufwubafwuba bwakwe tabukoozwa mulinguwe pe.  23  Weelede kuzyiba bwini mbobulibonya butanga bwako. Kozilanganya kabotu mbelele* zyako,+  24  Nkaambo lubono talukkalilili mane kukabe kutamani,+Nouba musini kumazyalani oonse.  25  Mweemvwe waloba, bwizu bupya bwalibonya,Azyalo zimena aansi zyamumalundu zyayobololwa.  26  Tugutu tulakupa zyakusama,Abalo bajembwe balaleta muulo wamuunda.  27  Alimwi kunooli mukupa wampongo munji uukusanina yebo,Uusanina bamuŋanda yako, alimwi wakuti kabaponena mpawo babelesi bako basimbi.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “ncobuyoozyala.”
Mu Chihebrayo, “mweenzu.”
Mu Chihebrayo, “muzwakule.”
Naa ambweni, “nzyakubeja; nzyakulisinikizya.”
Mu Chihebrayo, “ulabulyatauka.”
Naa “katija kuzwa.”
Naa “balasubulwa.”
Naa “uukatazya.”
Mu Chihebrayo, “ulakwenga busyu bwamweenzinyina.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu alimwi a Abadoni.”
Naa “Awalo muntu ulalizyibya bwini mbwabede nalumbaizyigwa.”
Naa “Kobikka moyo wako kumbelele; Kozibikkila maano mbelele.”