Tusimpi 24:1-34

  • Utanyonokeli bantu babi (1)

  • Ŋanda ilayakwa abusongo (3)

  • Mululami ulakonzya kuwa pele ulanyamuka alimwi (16)

  • Utajoli cibi (29)

  • Kuyandisya koona kuletela bucete (33, 34)

24  Utanyonokeli bantu babi,Alimwi utalombozyi kuba munkamu yabo,+   Nkaambo myoyo yabo iyeeya buyo kucita milimo yabugwebenga,Ayalo milomo yabo yaamba buyo zyakuleta mapenzi.   Ŋanda* ilayakwa abusongo,+Alimwi ilayumizyigwa abupampu.   Kwiinda muluzyibo twaanda twanjiyo twamukati tulazuzyigwaZintu zyamisyobo yoonse ziyandisi alimwi zikkomanisya.+   Muntu musongo ulaanguzu kapati,+Alimwi muntu uujisi luzyibo uyungizya nguzu zyakwe.   Kwiinda mubusolozi bwamaano* yebo uyoolwana nkondo yako,+Alimwi nokuli basikulaya banji kuli kuzunda.*+   Mufwubafwuba takonzyi kubujana busongo bwini-bwini pe;+Tajisi cakwaamba kumulyango wamunzi.   Kufwumbwa muntu uukanza kucita zibiUnakwiitwa kuti syaazibwene mukucita zintu zyabumpelenge.+   Makanze aabufwubafwuba* mabi,Alimwi sikusampaula ncisesemyo kubantu.+  10  Ikuti watyompwa mubuzuba bwamapenzi,*Nkokuti nguzu zyako zilaceya.  11  Kobavwuna aabo batolwa kulufwu,Alimwi kobafwutula aabo badadalikila kuyoojaigwa.+  12  Ikuti naa waambe kuti, “Pele tiitwacizyi eeci,” Sena ooyo uulingula myoyo* takoobona?+ Masimpe, ooyo uukulanga ulazyibaAkujolela muntu umwi aumwi kweelana amicito yakwe.+  13  Mwanaangu kolya buci, nkaambo mbubotu;Buci buzwa mucimbulwe cabuci bulalweela mukanwa.  14  Mbubonya buyo, kozyiba kuti busongo bulakugwasya.*+ Ikuti naa wabujana, nkokuti mazuba aako aakumbele anooli mabotuAlimwi bulangizi bwako tabukamani pe.+  15  Utayubilili afwaafwi aŋanda yamululami kojisi makanze mabi;Utanyonyooni busena bwakwe bwakulyookezyela.  16  Nkaambo mululami ulakonzya kuwa ziindi zili ciloba, nokuba boobo ulanyamuka alimwi,+Pele ibabi balalebwa amapenzi.+  17  Ikuti sinkondonyoko wawa, utasekeleli pe,Alimwi ikuti naa walebwa, moyo wako utakkomani pe;+  18  Buyo-buyo Jehova ulabona akubijilwa,Eelyo ulaleka kutondezya bukali bwakwe kulinguwe.*+  19  Utanyemi* akaambo kabasimucita zibi;Utanyonokeli bantu babi,  20  Nkaambo muntu mubi woonse takabi abuumi kumbele;+Lambe lyabantu babi liyoozimwa.+  21  Mwanaangu, koyoowa Jehova amwami.+ Utayanzani abazangi,*+  22  Nkaambo mapenzi ayoobasikila cakutayeeyela.+ Ino nguni uuzyi lunyonyooko aaba bobilo* ndobayooletela bazangi aaba?+  23  Majwi aaya aalo ngabasongo: Tacili kabotu pe kusalulula mulubeta.+  24  Kufwumbwa muntu waambila muntu mubi kuti, “Yebo uliluleme,”+ Bantu bayoomusinganya, azyalo zisi ziyoomusampaula.  25  Pele zintu ziyoobeendela kabotu aabo bamusinsa;+Bayoopegwa zileleko zyazintu zibotu.+  26  Bantu bayoomyonta milomo yamuntu uuvwiila camasimpe.*+  27  Kolibambila mulimo wako aanze, alimwi kozibambila limwi zintu zyoonse mumuunda;Mpoonya koyaka ŋanda* yako.  28  Utabi kamboni uubejekezya mweenzinyoko kaambo katako.+ Utabelesyi milomo yako kucenga bantu.+  29  Utaambi kuti: “Ndilamucitila mbubonya mbwaandicitila;Ndilamujolela kweelana ancaakacita.”+  30  Ndakainda kumuunda wamutolo,+Kumuunda wamisaansa wamuntu uutakwe maano.*  31  Ndakabona kuti muunda woonse wakajisi buyo nsaku;Muunda woonse wakazwide buyo mamvwa,Alimwi bwaanda bwanguwo bwamabwe bwakaliwide.+  32  Cintu eeci ndakacibona alimwi cakandinjila mumoyo;Ndakacibona alimwi ndakaiya ciiyo eeci cakuti:*  33  Kuti koamba kuti, kaasye ndoonoone aniini, nduumfwule-umfwule aniini,Kandicilivwunga maanza aniini kutegwa ndilyookezye,  34  Bucete bulakunjilila mbuli cigwebenga,Akwalo kubula zintu kulakusikila mbuli muntu uujisi zilwanyo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Mukwasyi.”
Naa “mubusolozi bwabusongo.”
Naa “kuzwidilila; lufwutuko.”
Naa “Makanze aamufwubafwuba.”
Naa “muziindi zyamapenzi.”
Naa “makanze.”
Naa “bulalweela kulinduwe.”
Nkokuti, sinkondonyoko.
Naa “Utacimwi.”
Naa “abaabo bayanda kucinca zintu.”
Nkokuti, Jehova alimwi amwami.
Naa ambweni, “Kuvwiila cakutainda mumbali kuli mbuli kumyonta.”
Naa “mukwasyi.”
Mu Chihebrayo, “uutakwe moyo.”
Mu Chihebrayo, “ndakatambula lulayo oolu:”