Tusimpi 23:1-35

  • Kocenjela ikuti waitilwa cakulya (2)

  • Utayandauli buvwubi (4)

  • Lubono lulakonzya kuuluka akukusiya (5)

  • Utabi akati kabacakolwa (20)

  • Bukoko bulaluma mbuli nzoka (32)

23  Ciindi nokkala kuti ulye antoomwe amwami,Kolomya kuyeeya zili kumbele lyako;   Kolilesya*Ikuti naa uli muntu uulya kapati.   Utazimeneni mate zyakulya zyakwe zinono,Nkaambo nzyakulya zyalweeno.   Utalijayi buya kuyandaula lubono.+ Koleka, utondezye busongo.*   Walanzya meso aako kulindulo, taluko pe,+Nkaambo ncobeni lulamena mababa mbuli aasikwaze akuuluka kuya mujulu.+   Utalyi cakulya camuntu muunyu;*Utazimeneni mate zyakulya zyakwe zinono,   Nkaambo walo uli buyo mbuli muntu uubikkilila. Ukwaambila kuti: “Kolya, konywa,” pele takkomene pe.*   Mikusu njoolya ulailukaEelyo ulaanyonyoona buyo majwi aako aakulumbaizya.   Utaambauli kamvwide muntu mufwubafwuba,+Nkaambo ulasampaula busongo bwamajwi aako.+  10  Utaswenyi munyinza wakaindi+Nokuba kunjila mumuunda wabamucaala.  11  Nkaambo Muvwuni* wabo ngusinguzu;Uyoobabetekela kaambo nkobajisi kulinduwe.+  12  Kobikka moyo wako kululayoAlimwi kocenjeka kutwi kwako kumajwi aaluzyibo.  13  Utaleki pe kumulaya mwana.+ Nokuba kuti wamuuma amuluso, takoofwa pe.  14  Weelede kumuuma amuluso,Kutegwa umufwutule kuti ataunki ku Cuumbwe.*  15  Mwanaangu, ikuti naa moyo wako wasongwaala,Nkokuti moyo wangu ulakondwa.+  16  Mukati mwangu mwini* mulakkomanaCiindi milomo yako noyaamba ziluleme.  17  Moyo wako utanyonokeli basizibi,+Pele buzuba boonse koyoowa Jehova,+  18  Eelyo mazuba aako aakumbele anooli mabotu+Alimwi bulangizi bwako tabukamani pe.  19  Mwanaangu, koswiilila ube musongo,Alimwi kosololela moyo wako munzila iiluzi.  20  Utabi akati kabantu banywa kapati waini,+Akati kabantu balya nyama cabulyato,+  21  Nkaambo mukolwi amulyato bayoocetaala,+Alimwi butolo bupa kusama mazazawu.  22  Koswiilila bauso bakakuzyala,Alimwi utasampauli banyoko akaambo buyo kakuti bacembaala.+  23  Koula* kasimpe, utakasambali pe,+Alimwi koula busongo, lulayo alimwi amaano.+  24  Usyi wamuntu uululeme unookondwa ncobeni;Kufwumbwa uuzyala mwana musongo unoomukkomanina.  25  Bauso abanyoko banookkomana,Inzya banyoko bakakuzyala banookondwa.  26  Mwanaangu, kondipa moyo wako,Alimwi meso aako kaakkomanina nzila zyangu.+  27  Nkaambo muvwuule ncilindi cilamfwu,Alimwi mukaintu uutalilemeki* mugoti uumanikide.+  28  Ulayubilila mbubonya mbuli mubbi;+Alimwi ulavwuzya baalumi batasyomeki.  29  Ino nguni uujisi penzi? Ino nguni uukopene mumizeezo? Ino nguni uujisi mazwanga? Ino nguni uujisi matongoosi? Ino nguni uujisi zilonda kakunyina kaambo? Ino nguni uujisi meso aalemede?*  30  Mbaabo bakkala ciindi cilamfwu kabanywa waini;+Aabo bayandaula* waini uuvweledwe.  31  Utalangi waini nousalalaEelyo noumweka-mweka munkapu, noutelemuka kabotu,  32  Nkaambo kumamanino ulaluma mbuli nzoka,Alimwi ulagusya buyoka mbuli cipile.  33  Meso aako alabona zintu nzyotanabwene,Awalo moyo wako ulaamba zintu zibyaabi.+  34  Alimwi yebo ulaba mbuli muntu uulede akati kalwizi,Inzya mbuli muntu uulede atala aacisamu casaili lyabwato.  35  Ulaamba kuti: “Banduuma, pele tiindacimvwa kucisa. Bandidinkaula, pele tiindazyiba. Ino ndilabuka lili?+ Ndiyanda waini aumbi.”*

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Kolijata.”
Naa ambweni, “Koleka kusyoma maano aako omwini.”
Naa “camuntu uuli woonse uujisi liso libi.”
Mu Chihebrayo, “moyo wakwe tauli anduwe.”
Mu Chihebrayo, “Munununi.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chihebrayo, “Insa zyangu.”
Naa “Kolijanina.”
Mu Chihebrayo, “muzwakule.” Amubone Tu 2:16.
Naa “aasalala.”
Naa “Aabo bavwoomana kuti balabile.”
Naa “Ndilaunka alimwi kuyakuuyandaula.”