Tusimpi 20:1-30

  • Waini ulasampuzya (1)

  • Mutolo talimi ciindi camupeyo (4)

  • Mizeezo yamuntu ili mbuli maanzi aali mumugoti mulamfwu (5)

  • Kucenjezyegwa kujatikizya kufwambaana kukonka (25)

  • Bulemu bwabalombwana ninguzu zyabo (29)

20  Waini ulasampuzya,+ bukoko bulanyonganya;+Kufwumbwa muntu uuleya akaambo kanzizyo tali musongo.+   Bukali bwamwami bulayoosya mbuli kuvwuluma kwasyuumbwa;*+Kufwumbwa muntu uubusya bukali bwakwe ubikka buumi bwakwe muntenda.+   Cimupa kuba abulemu muntu ikuti katayandi zyakukazyanya,+Pele muntu woonse mufwubafwuba momumo mwalinjizya.+   Mutolo talimi pe ciindi camupeyo,Aboobo unoolombelela ciindi cakutebula, ciindi natajisi cili coonse.*+   Mizeezo* iili mumoyo wamuntu ili mbuli maanzi aali mumugoti mulamfwu,Pele mupampu nguukonzya kwiiteka.   Bantu banji balaambilizya luyando lutamani ndobajisi,Pele ino nguni uukonzya kujana muntu uusyomeka?   Mululami uleenda mubululami bwakwe.+ Bana bakwe ibaboola musyule lyakwe balikkomene.+   Ciindi mwami nakkala acuuno cabwami kuti abeteke,+Ulaseba bubi boonse ameso aakwe.+   Nguni uunga waamba kuti: “Ndausalazya moyo wangu;+Ndilasalala kucibi cangu”?+  10  Zipimyo zyabumpelenge alimwi azyeelesyo zyakubeja,*Zyoonse buyo ncisesemyo kuli Jehova.+  11  Naba mwana musyoonto ulazyibwa kumicito yakwe,Kuti naa ulasalala alimwi uliluleme mukulilemeka kwakwe.+  12  Ikutwi kumvwa alimwi aliso libona—Zyoonse buyo Jehova nguwakazilenga.+  13  Utayandisisyi koona, buyo-buyo ulacetaala.+ Jalula meso aako, eelyo ulakkuta cakulya.+  14  Sikuula waamba kuti: “Ncibi, ncibi!”Kumane ngooyo waunka akutalika kulidunda.+  15  Kuli ngolida, alimwi amabwe mayandisi manji aamulwizi,Pele milomo yaluzyibo miyandisi kapati.+  16  Kobweza cisani cakwe, ikuti naa muntu ooyo wapa cisyomezyo cakubbadela cikwelete camweenzu;+Kobweza cizumina mulandu kulinguwe ikuti wacita boobo akaambo kamukaintu muzwakule uutalilemeki.+  17  Cakulya cijanwa munzila yabumpelenge cilamunonena muntu,Pele kumamanino mukanwa lyakwe muyoozula buyo lubwe-lubwe.+  18  Kwiinda mukubandika* makanze alazwidilila,+Alimwi kwiinda mubusolozi bwamaano* kolwana nkondo yako.+  19  Sikubejekezya uleendeenda kayaabuyubununa makani aamaseseke;+Utanoomvwani amuntu uuyandisya kuvwiya.*  20  Kufwumbwa muntu uutukila bausyi abanyina,Lambe lyakwe liyoozimwa mudima waakusika.+  21  Lukono ilusaanguna kujanwa cabusyaacivwulemwanguKumamanino talukabi cileleko pe.+  22  Utaambi kuti: “Ndilajolela cibi!”+ Syoma Jehova+ eelyo walo ulakufwutula.+  23  Zipimyo zyabumpelenge* nzisesemyo kuli Jehova,Alimwi zikkelo zyalweeno tazili kabotu pe.  24  Jehova nguusololela ntaamu zyamuntu;+Ino muntu inga waizyiba buti nzila yakwe mwini?*  25  Nkulinjizya mukakole ikuti muntu wafwambaanina kupozomoka kuti, “Cilisetekene!”+ Pele amana kukonka nayaalange-lange zijatikizyidwe.+  26  Mwami musongo ulapupulula bantu babi+Alimwi ulabaziya amavwili.+  27  Muya wamuntu ndilambe lya Jehova,Lilalingula muzizo zyakwe zyamukati.  28  Luyando lutamani alimwi akusyomeka nzyezikwabilila mwami;+Kwiinda muluyando lutamani ulakkazikizya cuuno cakwe cabwami.+  29  Bulemu bwabalombwana ninguzu zyabo,+Bweebesi bwabamadaala nimvwi zyabo.+  30  Mibundu* alimwi azilonda zyakuumwa nzyezigwisya bubi,+Alimwi zimboko nzyezipa kuti muntu asalale mumoyo.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kwasyuumbwa uucili mwana-mwana.”
Naa ambweni, “Kuciindi cakutebula bayooyandaula pele taakwe ncobayoojana.”
Naa “Makanze.” Mu Chihebrayo, “Lulayo.”
Naa “Zipimyo zyobilo zitakozyenye alimwi azyeelesyo zyobilo zitakozyenye.”
Naa “mululayo.”
Naa “mubusolozi bwabusongo.”
Naa “woongelezya amilomo yakwe.”
Naa “Zipimyo zyobilo zitakozyenye.”
Naa “nzila yakutozya?”
Bamwi baamba kuti “mibbundu; mibunda.”