Tusimpi 2:1-22

  • Bubotu bwabusongo (1-22)

    • Amuyandaule busongo mbuli lubono lusisidwe (4)

    • Kuyeeya kabotu kulakwabilila (11)

    • Ikutalilemaka kuletela mapenzi (16-19)

2  Mwanaangu, ikuti naa waatambule majwi aanguAkwiibamba kabotu milawo yangu,+   Kuti ucenjeke kutwi kwako kubusongo+Akubikka moyo wako kubupampu;+   Alimwi ikuti woompolole kutegwa ube amaano+Akoongolola kutegwa ube abupampu;+   Ikuti uzumanane kubuyandaula mbuli nsiliva,+Alimwi ikuti uzumanane kubulangaula mbuli mbono zisisidwe;+   Nkokuti ulamvwisya ncocaamba kuyoowa Jehova,+Alimwi ulajana luzyibo lwa Leza.+   Nkaambo Jehova ulapa busongo;+Kumulomo wakwe kuzwa luzyibo abupampu.   Baluleme ubayobweda busongo bugwasya;Walo nintobo kulibaabo beenda kabanyina kampenda.+   Ulalanga nzila zyabululami,Alimwi ulalinda nzila yabantu bakwe basyomeka.+   Aboobo uyoomvwisya cintu ciluleme, ciluzi alimwi cibotu,Nkokuti bukkale boonse bubotu.+  10  Ikuti busongo bwanjila mumoyo wako+Alimwi luzyibo lwakubotela,+  11  Kuyeeya kabotu kuyookulinda,+Abwalo bupampu buyookukwabilila,  12  Kuti uvwunwe kunzila mbyaabi,Kumuntu waamba zintu zitaluleme,+  13  Kubantu basiya nzila zilulemeKutegwa beende munzila zyamudima,+  14  Kubantu bakkomanina kucita cibi,Aabo ibasekelela muzintu zitaluleme zyabubi,  15  Aabo bajisi nzila zipilingeneAlimwi ibampelenge mubukkale bwabo boonse.  16  Buyookuvwuna kumukaintu muzangi,*Kumajwi aakoongelezya aamukaintu uutalilemeki,*+  17  Uusiya mweenzinyina* wakubukubusi bwakwe iwakali kalungu kakwe kaamoyo+Alimwi uuluba cizuminano ca Leza wakwe;  18  Nkaambo ŋanda yakwe idilikila kulufwu,Alimwi nzila* zyakwe zitola kulibaabo bakazundwa alufwu.+  19  Kunyina naba omwe akati kabaabo beenda anguwe* uuyoojokela,Nokuba kupilukila munzila zyabuumi.+  20  Aboobo kotobela nzila yabantu babotuAkukkalilila munzila yabalulami,+  21  Nkaambo baluleme balikke mbabayookkala munyika,Alimwi aabo banyina kampenda* mbabayoosyaala mulinjiyo.+  22  Pele babi bayoonyonyoonwa munyika,+Alimwi bampelenge bayoononkolwa mulinjiyo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “mweenzu.” Kuboneka kuti iwaambwa aawa muntu uutalilemeki uuzandukide kuli Leza.
Mu Chihebrayo, “muzwakule.” Kuboneka kuti iwaambwa aawa muntu uutalilemeki uuzandukide kuli Leza.
Naa “mulumi.”
Mu Chihebrayo, “tuzila.”
Mu Chihebrayo, “baunka kulinguwe.”
Naa “bazumanana kusyomeka.”