Tusimpi 17:1-28

  • Utajoli bubi kububotu (13)

  • Kubwesyanya kakutanatalika, kozwa buyo aawo (14)

  • Mulongwe mwini-mwini ulatondezya luyando ciindi coonse (17)

  • “Moyo uukkomene musamu mubotu” (22)

  • Muntu uulaamaano ulalijata kwaambaula (27)

17  Kulya kankwa kayumu muluumuno nkubotu+Kwiinda ŋanda iizwide zyakulya* pele kakuli mazwanga.+   Mubelesi musongo uyakweendelezya mwana uucita zintu zijazya nsoni;Uyooba acaabilo calukono mbuli umwi wabanabokwabo.   Mpoto yakunyengulwida njansiliva alyalo bbibi lyamulilo ndyangolida,+Pele Jehova nguulingula myoyo.+   Muntu mubi ulaabikkila maano majwi mabi,Alimwi mubeji ulaswiilila mulaka wabunjaka.+   Kufwumbwa ooyo uufwubaazya mucete usampaula Mulengi wakwe.+Alimwi kufwumbwa ooyo uusekelela ciindi mweenzinyina nasikilwa mapenzi takalekwi buyo kakunyina kusubulwa.+   Musini wabantu bacembeede mbazyukulu babo,Alimwi bulemu bwabana mbaamausyi.*   Mufwubafwuba teeleli pe kwaamba ziluleme.*+ Eelo kaka cilaindila kubija imuleli* kwaamba zyakubeja!+   Cipego cili mbuli bbwe liyandisi kuli yooyo uucijisi;*+Kufwumbwa nkwagama, ulazwidilila.+   Kufwumbwa uulekelela* cibi uyandaula luyando,+Pele ooyo uuzumanana kwaamba kaambo nkeena waandaanya balongwe beni-beni.+  10  Kukalalilwa kulamunjila kapati mumoyo muntu uulaamaano+Ikwiinda kuuma mufwubafwuba ziindi zili 100.+  11  Muntu mubi uyandaula buyo buzangi,Pele uyootuminwa silunya kuti amusubule.+  12  Cilainda kubota kuyaanya munyama wabutambo uutegwa bbeya iwasweekelwa bana bakweIkwiinda kuyaanya muntu uutakwe maano abufwubafwuba bwakwe.+  13  Kufwumbwa muntu uujola bubi kububotu,Bubi tabukazwi kuŋanda yakwe pe.+  14  Kutalisya nkondo kuli mbuli kujalwida maanzi manji;*Kubwesyanya kakutanatalika, kozwa buyo aawo.+  15  Kufwumbwa muntu waamba mubi kuti tajisi mulandu ayooyo uupa muntu uululeme mulandu+—Boonse buyo ncisesemyo kuli Jehova.  16  Ino cigwasya buti kuti mufwubafwuba ulijisi ziyandika kuti ajane busongoKakuli takwe maano aakuti abujane?+  17  Mulongwe mwini-mwini ulatondezya luyando ciindi coonse,+Alimwi ngomunyoko wakazyalilwa kuti akugwasye muziindi zyamapenzi.+  18  Muntu uutakwe maano* ulasukana mumaanza akuzuminaKuba amukuli wakubbadela* cikwelete kumbele lyamweenzinyina.+  19  Muntu uuyanda mazwanga uyanda cinyonyoono.+Kufwumbwa muntu uulampya mulyango wakwe uliletela lunyonyooko.+  20  Ooyo uulaamoyo wabumpelenge takazwidilili pe,*+Awalo ooyo waambaula cabumpelenge uyoonjila mumapenzi.  21  Mwaalumi uujisi mwana mufwubafwuba ulausa;Alimwi usyi wamwana uutakwe maano takkomani pe.+  22  Moyo uukkomene musamu mubotu uuponya,+Pele kupengana mumizeezo kupa kuti muntu amaninwe nguzu.*+  23  Muntu mubi ulatambula cisinkamulomo cakusisikizya*Kutegwa anyonganye lubeta.+  24  Busongo buli kumbele lyamuntu uumvwisya zintu,Pele meso aamufwubafwuba alalanga-langa mane kumagolelo aanyika.+  25  Mwana uutakwe maano uletela bausyi mauseAlimwi ucisizya moyo* wabanyina bakamuzyala.+  26  Tacili kabotu pe kusubula* muntu uululeme,Akwalo kukwibbaula bantu balemekwa kulakazyanya acintu ciluzi.  27  Muntu uujisi luzyibo ulalijata kwaambaula,+Alimwi muntu uulaamaano ulazumanana kukkazika moyo.*+  28  Naba mufwubafwuba iwuumuna buyo uyoobonwa kuti musongo,Awalo ooyo uujala mulomo wakwe, uyoobonwa kuti ulaamaano.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “zipaizyo.”
Naa “mbazyali babo.”
Naa “zibotu.”
Naa “nkumekume.”
Naa “ndibbwe limupa kukkomaninwa ooyo uulijisi.”
Mu Chihebrayo, “uuvwumba.”
Naa “mbuli kujalula damu.” Mu Chihebrayo, “kusinkula maanzi.”
Mu Chihebrayo, “uutakwe moyo.”
Naa “Akusyomezya kubbadela.”
Mu Chihebrayo, “takajani bubotu.”
Naa “kuti mafwuwa ayuminine.”
Mu Chihebrayo, “cisinkamulomo kuzwa acamba.”
Mu Chihebrayo, “ulaluzya moyo.”
Naa “kumubbadelesya.”
Mu Chihebrayo, “amuuya uutontola.”