Tusimpi 10:1-32

  • “Mwana musongo ulabakkomanisya bausyi” (1)

  • “Maanza aamunkutwe aleta buvwubi” (4)

  • “Mukuvwula kwamajwi takubuli kulubizya” (19)

  • Cileleko icizwa kuli Jehova cilavwubya (22)

  • “Kuyoowa Jehova kupa kupona ciindi cilamfwu” (27)

10  Tusimpi twa Solomoni.+ Mwana musongo ulabakkomanisya bausyi,+Pele mwana mufwubafwuba ubapa kuusa banyina.   Lubono lujanwa munzila mbyaabi talugwasyi pe,Pele bululami mbobuvwuna kulufwu.+   Jehova takalekeli baluleme kufwa nzala,+Pele babi takabapi nzyobalombozya.   Maanza aamutolo aletela bucete,+Pele maanza aamunkutwe aleta buvwubi.+   Mwana musongo ulayobolola zisyango ciindi cacilimo,Pele mwana uujazya nsoni uloona cakufwa ciindi cakutebula.+   Zileleko zili amutwe wamululami,+Pele mulomo wababi usisa nkondo.   Mpuwo mbotu yamululami iyoopa kuti alelekwe,+Pele zina lyababi liyoobola.+   Muntu uulaamoyo wabusongo ulazumina kulaigwa,*+Pele ooyo waamba zyabufwubafwuba uyoolyataukwa.+   Ooyo weenda kanyina kampenda unakweenda kaliibide,+Pele ooyo uulaanzila zipilingene uyoojatwa.+  10  Ooyo uutyanka liso lyakwe cabumpelenge uleta mause,+Awalo ooyo waamba zyabufwubafwuba uyoolyataukwa.+  11  Mulomo wamululami nkasensa kabuumi,+Pele mulomo wamubi usisa nkondo.+  12  Lusulo ndolubusya manyongwe,Pele luyando lulavwumba zinyonyoono zyoonse.+  13  Busongo bujanwa kumilomo yamuntu uulaamaano,+Pele musako ngwakuumya musana wamuntu uutakwe maano.*+  14  Basongo balayobola luzyibo,+Pele mulomo wamufwubafwuba wiita lunyonyooko.+  15  Lubono lwamuntu muvwubi ngomunzi wakwe uukwabilidwe. Bucete bwabacete mbobubanyonyoona.+  16  Milimo yamululami itola kubuumi;Pele micelo yamubi itola kucibi.+  17  Ooyo uumvwa kulaigwa ninzila iitola kubuumi,*Pele ooyo uukaka kusinswa usowa bantu.  18  Muntu uusisa lusulo lwakwe waamba zyakubeja,+Alimwi ooyo uumwaya makani aabujayi* mufwubafwuba.  19  Mukuvwula kwamajwi takubuli kulubizya,+Pele ooyo uulijata kwaambaula amulomo wakwe ulicenjede.+  20  Mulaka wamululami uli mbuli nsiliva mbotu kapati,+Pele moyo wamubi taugwasyi kapati.  21  Milomo yamululami ilasanina* bantu banji,+Pele bafwubafwuba balafwa akaambo kakubula maano.+  22  Cileleko icizwa kuli Jehova ncecivwubya,+Alimwi tayungizyi macise* kulincico pe.  23  Kupona buumi busesemya kuli mbuli cisobano kumuntu mufwubafwuba,Pele muntu uulaamaano nguulaabusongo.+  24  Cintu ncayoowa mubi nceciyoomusikila;Pele balulami bayoopegwa zintu nzyobayanda.+  25  Iguwo lyaakwiinda, ibabi bayooloba,+Pele mululami nintalisyo iinooliko lyoonse mane kukabe kutamani.+  26  Mbubonya waini uupapide mboulimvwisya mumeno abusi mbobulimvwisya mumeso,Mbwabede muntu mutolo kuliyooyo uumutuma.*  27  Kuyoowa Jehova kupa kupona ciindi cilamfwu,+Pele myaka yababi iyookosokezyegwa.+  28  Bulangizi bwabaluleme buleta lukkomano,+Pele bulangizi bwababi buyooloba.+  29  Inzila ya Jehova nciyubilo ciyumu kumuntu uutakwe kampenda,+Pele ndunyonyooko kuli basimucita zibi.+  30  Mululami kunyina nayoowisyigwa pe,+Pele babi tabakakkali limbi munyika.+  31  Mulomo wamululami uzyala mucelo wabusongo,Pele mulaka iwaamba zyabumpelenge uyookosolwa.  32  Milomo yamululami ilizyi zintu zikkomanisya,Pele mulomo wabantu babi waamba zyabumpelenge.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “milawo.”
Mu Chihebrayo, “uutakwe moyo.”
Naa ambweni, “uli munzila iitola kubuumi.”
Naa “mamvwaamvwa.”
Naa “ilasololela.”
Naa “mause; mapenzi.”
Naa “kuliyooyo ngwabelekela.”