Tusimpi 1:1-33

  • Ncotwakalembelwa tusimpi (1-7)

  • Bubi bwakuyanzana abalongwe babi (8-19)

  • Busongo bwini-bwini buloongolola mubuleya (20-33)

1  Ootu ntusimpi twa Solomoni,+ imwana wa Davida,+ mwami wa Israyeli:+   Tusimpi ootu ntwakuti muntu azyibe busongo+ alulayo;Amvwisye majwi aabusongo;   Kuti ajane lulayo+ lupa kuba abupampu,Bululami,+ kubeteka kabotu+ alimwi abulome;   Akupa kuti bantu batakwe luzyibo babe bantu bacenjede;+Kuti mulombwana abe aluzyibo akuti kayeeya kabotu.+   Muntu musongo ulaswiilila akutambula malailile manji;+Muntu uulaamaano ulalijanina busolozi bwamaano*+   Kuti amvwisye kasimpi amajwi aazingulusya mutwe,*Imajwi aabasongo atulabi twabo.+   Kuyoowa* Jehova ngamatalikilo aaluzyibo.+ Balikke bafwubafwuba mbabanyansya busongo alulayo.+   Mwanaangu, swiilila lulayo lwabauso,+Alimwi utaubyi-ubyi mulawo wabanyoko.+   Nkaambo eezyi ningala yeebeka kumutwe wako+Acilisakatizyo cibotu munsingo yako.+  10  Mwanaangu, ikuti basizibi basola kukuyunga, utazumini pe.+  11  Ikuti baamba kuti: “Boola tuunke limwi. Atubayubilile bantu kuti tutile bulowa bwabo. Kakunyina kaambo tulabayubilila bantu banyina mulandu.  12  Tulabamena bulanga mbubonya bucita Cuumbwe,*Tulabamena buumbulu mbubonya mbuli baabo baunka mucilindi.  13  Atuzibweze zintu zyabo zyoonse ziyandisi;Tuzuzye maanda eesu azintu nzyotusaala.  14  Yebo weelede kutusangana,*Alimwi toonse tulazyaabana muzibeela zyeelene zintu nzyotubba.”*  15  Mwanaangu, utabatobeli pe. Kolesya maulu aako kweenda munzila yabo,+  16  Nkaambo maulu aabo alundukila kukucita zibi;Bafwambaanina kuyootila bulowa.+  17  Masimpe tacigwasyi kuteya lunsabwe kakalangilila kayuni.  18  Nkakaambo kaako bantu aaba balayuba kuti batile bulowa;Balayuba kuti bajaye bantunyina.  19  Oobu mbozibede nzila zyabaabo basola kujana mpindu munzila iitaluzi,Ilabajazya aabo baijana.+  20  Busongo bwini-bwini+ buloompolola mumugwagwa.+ Buluujisi kwiita mumabuwa aabuleya.+  21  Bulaita kukkona* kwamigwagwa ooko kumvwika kuyobeka. Kumanjililo aamilyango yamunzi bwaamba kuti:+  22  “Ino nywebo nomutakwe luzyibo munooyandisya kubula luzyibo kwaciindi cilamfwu buti? Nywebo nobasikufwubaazya munooyandisya kufwubaazya kwaciindi cilamfwu buti? Anywebo nobafwubafwuba ino munoosulaika luzyibo kwaciindi cilamfwu buti?+  23  Amumvwe nondimusinsa.*+ Mpoonya mebo ndilamupoomweda muuya wangu;Ndilamuzyibya majwi aangu.+  24  Nkaambo ndakaita, pele nywebo mwakazumanana kukaka,Ndakatandabika janza lyangu, pele kunyina wakali kubikkila maano,+  25  Mwakazumanana kunyansya lulayo lwangu loonseAlimwi mwakakaka kusinswa andime,  26  Aboobo andime ndiyoomuseka mwaakusikilwa mapenzi;Ndiyoomufwubaazya mwaakusikilwa ceeco ncomuyoowa,+  27  Eelyo eeco ncomuyoowa caakumusikila mbuli guwo,Apenzi lyanu lyaakusika mbuli muwo wuungisya,Mwaakusikilwa mapenzi alimwi amakatazyo.  28  Aciindi eeco banakuujisi kundiita, pele tandikavwiili pe;Bayoondiyandaula cabusungu, pele tabakandijani pe,+  29  Akaambo kakuti bakali kusulaika luzyibo,+Alimwi tiibakasala kuyoowa Jehova.+  30  Bakalukaka lulayo lwangu;Kusinsa kwangu koonse tiibakakulemeka pe.  31  Aboobo bayoopegwa cisubulo akaambo kamicito yabo,*+Alimwi bayookkuta makanze aabo beni.  32  Nkaambo buzangi bwabantu batakwe luzyibo buyoobajaya,Alimwi kuliiba kwabafwubafwuba kuyoobanyonyoona.  33  Pele ooyo uundiswiilila uyookkala kaliibide+Alimwi takanyongani akaambo kakuyoowa mapenzi.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “busolozi bwabusongo.”
Naa “acikozyanyo.”
Naa “Kulemeka.”
Naa “Cikkalilo Cabafwu.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “Waala cisolo cako andiswe.”
Naa “tulaba acibbeeke comwe.”
Mu Chihebrayo, “kumutwe.”
Naa “Amujoke ciindi nondimusinsa.”
Mu Chihebrayo, “bayoolya micelo yanzila zyabo.”