Tito 3:1-15

  • Kulibombya bweelede (1-3)

  • Amulibambile kucita milimo mibotu (4-8)

  • Amukukake kukazyanya kwabufwubafwuba alimwi anjiisyo zyakubeja (9-11)

  • Malailile amwi aa Paulo alimwi akwaanzya (12-15)

3  Kozumanana kubayeezya kuti kabalibombya akuti kabazimvwida mfwulumende abaabo bajisi nguzu zyabweendelezi,+ kabali bantu balibambilide kucita mulimo mubotu uuli woonse,  batanoosampauli muntu uuli woonse, batabi basinkazi, pele kabanyoneka,+ kabatondezya kubomba moyo cakumaninina kubantu boonse.+  Nkaambo andiswe aciindi cimwi twakali bafwubafwuba, bataswiilili, twakali kweenwa, twakali bazike bazisusi ziindene-indene akulikondelezya, twakali kucita zibi alimwi twakali amunyono, twakali kusesemya, alimwi twakali kusulaikana.  Nokuba boobo, iluzyalo lwa Mufwutuli wesu, Leza,+ alimwi aluyando ndwajisi kubantu nozyakatondezyegwa  (ikutali akaambo kamilimo iiluleme njotwakacita,+ pele akaambo kaluse lwakwe mwini),+ wakatufwutula kwiinda mukusanzyigwa ooko ikwakatuleta kubuumi+ alimwi akwiinda mukutusandula kuba bantu bapya amuuya uusalala.+  Wakatila muuya ooyu alindiswe camaanza obilo* kwiinda muli Jesu Kristo Mufwutuli wesu,+  ikutegwa twaakwaambwa kuti tuliluleme kwiinda muluzyalo lwayooyo,+ tukabe basikukona+ kweelana abulangizi bwabuumi butamani.+  Majwi aaya alasyomeka, alimwi ndiyanda kuti uzumanane kukankaizya makani aaya, ikutegwa aabo ibamusyoma Leza bazumanane kubikkila maano kukucita milimo mibotu lyoonse. Zintu eezyi nzibotu alimwi zilabagwasya bantu.  Pele koikaka mibandi yakukazyanya yabufwubafwuba alimwi akuyandisya kuzyiba milongo yamazyalani akuzwangana alimwi akulwana kujatikizya Mulawo, nkaambo tazigwasyi alimwi nzyabuyo.+ 10  Alimwi kujatikizya muntu uukulwaizya njiisyo zyakubeja,+ komusosoloka+ wamana kumulaya* ciindi comwe acabili,+ 11  mbwaanga yebo ulizyi kuti muntu uuli boobo waleya munzila alimwi ulabisya akulipa mulandu lwakwe mwini. 12  Ndaakutuma Aritema naa Tukiko+ kuboola kulinduwe, ukasoleke munzila iili yoonse kuboola kulindime ku Nikopoli, nkaambo nkundasala kuyookkala ciindi camupeyo. 13  Zena, walo ooyo uuzyi kabotu Mulawo, alimwi a Apolo ubabambile kabotu zintu zyoonse ziyandika kutegwa batabuli cintu cili coonse mulweendo lwabo.+ 14  Pele bantu besu abalo abaiye kuzumanana kucita milimo mibotu kuti kabagwasya ciindi nokuyandika lugwasyo cakufwambaana,+ kutegwa batabi bantu batazyali micelo.+ 15  Boonse mbotuli limwi balakwaanzya. Kondaanzyila boonse aabo ibatuyanda mulusyomo. Iluzyalo lwa Leza alube andinywe nyoonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “imunji.”
Naa “kumucenjezya.”