Tito 2:1-15

  • Njiisyo mbotu kubana akubapati (1-15)

    • Amubukake bukkale bwakutayoowa Leza (12)

    • Busungu mukubeleka milimo mibotu (14)

2  Pele yebo, kozumanana kwaamba zintu zyeendelana anjiisyo mbotu.*+  Bamanene ababe bantu bataciindizyi muzilengwa, basimide mumizeezo, balibatamika, bayumu mulusyomo, muluyando amukuliyumya.  Abalo bamacembele mbubonya ababe bantu balilemeka munzila iisalala, ibatabejelezyi bamwi twaambo, ibatali bazike kukunywa waini munji, pele ababe bamayi bazintu zibotu,  kuti balaye* bakaintu bacili bana-bana kuyanda balumi babo, kuyanda bana babo,  kulibatamika, kulilemeka kabotu, kuba bankutwe kubeleka milimo yaaŋanda,* kuba bantu bali kabotu, balibombya kubalumi babo,+ ikutegwa jwi lya Leza litasampaulwi.  Mbubonya buyo, abalo baalumi bacili bana-bana kozumanana kubakulwaizya kuti kabalibatamika.+  Yebo kopa cikozyanyo mukucita milimo mibotu munzila zyoonse. Koyiisya zintu zisalala cakubikkila maano kapati,+  koamba majwi mabotu* aatakonzyi kutongookwa,+ ikutegwa aabo bakazya bafwe nsoni, babule cintu cibyaabi cili coonse ncobatwaamba.+  Bazike abalibombye kuli basimalelaabo muzintu zyoonse,+ akusola kubakkomanisya, ikutali kubabbodweda, 10  ikutali kubabbida pe,+ pele beelede kusyomeka cakumaninina, kutegwa munzila zyoonse bape bamwi kutembaula kuyiisya kwa Mufwutuli wesu, Leza.+ 11  Nkaambo luzyalo lwa Leza lwalibonya, iluleta lufwutuko kubantu boonse.+ 12  Lutuyiisya kukaka bukkale bwakutayoowa Leza azisusi zyanyika+ akuti tweelede kupona cakulibatamika, cabululami alimwi acakubelekela Leza cakulyaaba mubweende bwazintu obuno,*+ 13  notulindila bulangizi bukkomanisya+ akulibonya kwabulemu kwa Leza wesu mupati alimwi akwa Mufwutuli wesu, Jesu Kristo, 14  iwakalyaaba mwini akaambo kandiswe+ ikutegwa atwaangunune*+ kumisyobo yoonse yabubi alimwi akulisalazizya bantu bakwe balibedelede, ibasungweede kubeleka milimo mibotu.+ 15  Kozumanana kwaamba zintu eezyi alimwi kokulwaizya akusinsa anguzu zyoonse nzyookapegwa.+ Utalekeli muntu uuli woonse kukunyansya pe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “iigwasya.”
Naa “bayeekezye; bayiisye.”
Naa “kabalanganya maanda aabo.”
Naa “aagwasya.”
Naa “muciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chigiriki, “atununune; atuvwune.”