Tito 1:1-16

  • Kwaanzya (1-4)

  • Tito asale baalu mu Krete (5-9)

  • Kusinsa bazangi (10-16)

1  Ndime Paulo, imuzike wa Leza alimwi imwaapostolo wa Jesu Kristo kweelana alusyomo lwabantu aabo mbasalide Leza alimwi aluzyibo lwini-lwini lwakasimpe, ilweendelana akubelekela Leza cakulyaaba  alimwi iluyeeme abulangizi bwabuumi butamani+ oobo Leza uutakonzyi kubeja,+ mbwaakasyomezya kaindi;  pele kuciindi cakwe ceelede wakalizyibya ijwi lyakwe mukukambauka ooko nkondakapegwa,+ kweelana akulailila kwa Mufwutuli wesu, Leza;  nendalembela nduwe Tito, omwanaangu mwini-mwini kweelana alusyomo ndotujisi toonse kuti: Iluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taata akuli Kristo Jesu Mufwutuli wesu azibe anduwe.  Ndakakusiya mu Krete ikutegwa ululamike zintu zinyongene* alimwi akusala baalu mumunzi amunzi, mbubonya mbondakakulailila:  ikuti kakuli mwaalumi uuli woonse uunyina butongo, mulumi wamukaintu omwe, uujisi bana basyoma ibatapedwe mulandu uuli woonse wabukkale bwabutaka naa ibatamvwi kulaigwa.+  Nkaambo mbwali mubanzi wa Leza, imulangizi weelede kuba muntu uutakwe butongo buli boonse, ikutali muntu uutanyoneki,+ ikutali muntu uufwambaana kukalala,+ ikutali mukolwi, ikutali sinkondo, ikutali uuyanda kujana mpindu cabumpelenge,  pele abe muntu uusamausya beenzu,+ uuyandisya bubotu, uulibatamika,*+ uululeme, uusyomeka,+ uulilesya,+  uukakatila kumajwi aasyomeka kujatikizya luzyibo lwakwe mukuyiisya,+ kutegwa acikonzye kukulwaizya bamwi anjiisyo mbotu*+ alimwi akusinsa+ baabo ibakazya. 10  Nkaambo kuli bantu banji batamvwi kulaigwa, ibaamba zyabuyo, alimwi ibeena bamwi, ikapati bantu aabo batobela bupalule.+ 11  Kulayandika kwiijala milomo yabantu aaba, nkaambo mbambabo ibanyonyoona lusyomo lwamikwasyi yoonse kwiinda mukuyiisya zintu nzyobateelede akaambo kakuyanda kulijanina mpindu cabumpelenge. 12  Umwi akati kabo, imusinsimi wabo mwini wakati: “Bana Krete lyoonse mbabeji, mbanyama bamusyokwe ibakali, mbalyato alimwi mbatolo.” 13  Bumboni oobu mbwamasimpe. Akaambo kakaambo nkamunya aaka, kozumanana kubasinsa canguzu kutegwa bayume mulusyomo, 14  batabikkili maano kutwaano twaba Juda amilawo yabantu ibafwutatila kasimpe. 15  Zintu zyoonse zilasalala kubantu basalala;+ pele kubantu basofweede alimwi ibanyina lusyomo kunyina cisalala pe, nkaambo zyoonse zyobilo, imizeezo yabo alimwi amanjezyeezya aabo zilisofweede.+ 16  Caantangalala baamba kuti balimuzyi Leza, pele balamukaka kwiinda mumilimo yabo,+ nkaambo balasesemya, tabamvwidi alimwi tabeeleli kucita mulimo mubotu uuli woonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “zitamaninide.”
Naa “uuyeeya kabotu; musongo.”
Naa “iigwasya.”