Nehemiya 9:1-38

  • Bantu balyaambilila zibi zyabo (1-38)

    • Jehova, ngu Leza uulekelela (17)

9  Mubuzuba bwa 24 bwamwezi ooyu, bana Israyeli bakabungana antoomwe; bakali kuliimya kulya kabasamide zisani zyamasaka akulibikka vwu amitwe yabo.+  Mpoonya aabo balunyungu lwa Israyeli bakalyaandaanya kuzwa kuli bamasi boonse,+ eelyo bakaima akulyaambilila zibi zyabo amilandu yabamausyi.+  Mpoonya bakaima aawo mpobakabede eelyo bakabalilwa cakupozya mubbuku lya Mulawo+ wa Jehova Leza wabo kwamawoola otatwe; kwamawoola aambi otatwe bakalyaambilila zibi zyabo akukotamina Jehova Leza wabo.  Lino Jeshua, Bani, Kadimiyeli, Sebaniya, Buni, Serebiya,+ Bani a Kenani bakaimikila acibumbili+ caba Levi akupozomoka ajwi lipati kuli Jehova Leza wabo.  Ba Levi aaba: Jeshua, Kadimiyeli, Bani, Hasabineya, Serebiya, Hodiya, Sebaniya a Petahiya bakati: “Amunyamuke mutembaule Jehova Leza wanu lyoonse alyoonse mane kukabe kutamani.+ Abatembaule zina lyako lilemekwa, iliinda kulumbwa koonse akutembaulwa koonse.  “Yebo olikke Jehova;+ nduwe wakalenga julu, noliba julu lyamajulu, amakamu oonse aali mumo, nyika azyoonse zili alinjiyo, lwizi azyoonse zili mumo. Nduwe upa kuti zyoonse kazipona, alimwi makamu aakujulu alakukotamina.  Nduwe Jehova Leza mwini-mwini iwakasala Abramu+ akumugwisya mu Uri+ waba Kasidi akumupa zina lya Abrahamu.+  Wakajana kuti ulasyomeka kulinduwe,+ aboobo wakapangana cizuminano anguwe kuti umupe nyika yabana Kanana, bana Heti, bana Amori, bana Perizi, bana Jebusi abana Girigasi, alimwi akwiipa kulunyungu lwakwe;+ eelyo wakazuzikizya zisyomezyo zyako nkaambo uliluleme.  “Aboobo wakaabona mapenzi aabamatata mu Egepita+ alimwi wakakumvwa kulila kwabo ku Lwizi Lusalala. 10  Mpoonya wakacita zitondezyo amaleele kuli Farao, akubabelesi bakwe akubantu boonse bamucisi cakwe,+ nkaambo wakabona kuti bakali kupenzya+ bantu bako. Wakalipangila zina, eelyo liciliko kusikila sunu.+ 11  Wakaandaanya lwizi kubusyu bwabo, aboobo bakainda akati kalwizi kabayaabweenda anyika njumu,+ alimwi basikubatandaanya wakabawaala mulwizi mbuli bbwe mumaanzi malamfwu.+ 12  Wakabasololela amusumpuululu wakkumbi ciindi casyikati eelyo masiku wakabasololela amusumpuululu wamulilo kutegwa bamunikilwe nzila njobakeelede kutozya.+ 13  Wakaseluka a Cilundu ca Sinai+ akwaambaula ambabo kuzwa kujulu,+ eelyo wakabapa mbeta ziluleme, milawo yakasimpe,* milazyo mibotu alimwi amalailile.+ 14  Wakabazyibya Sabata yako iisetekene,+ akubapa milawo, milazyo amalailile kwiinda mumubelesi wako Musa. 15  Nibakafwa nzala wakabapa cinkwa cizwa kujulu,+ nibakafwa nyota wakabapa maanzi kuzwa mundomba,+ eelyo wakabaambila kuti banjile akubweza nyika eeyo njookakonkezya nowakatambika janza lyako kuti uyoobapa. 16  “Pele balo bamatata bakacita cakulisumpula+ akuba basicinguni,*+ alimwi tiibakali kwiiswiilila milawo yako. 17  Bakakaka kuswiilila+ alimwi kunyina nobakaiyeeya milimo yako iilibedelede njookacita akati kabo, pele bakaba basicinguni* akusala musololi kuti bapiluke mubuzike bwabo ku Egepita.+ Nokuba boobo, yebo nduwe Leza uulibambilide kulekelela,* silweetelelo* alimwi siluse, uutafwambaani kukalala alimwi uuzwide luyando lutamani,+ aboobo taakwe nookabasiya pe.+ 18  Noliba leelyo nobakalipangila cikozyanyo camoombe cifwulidwe akutalika kwaamba kuti, ‘Ngooyu Leza wako iwakakugwisya mucisi ca Egepita,’+ alimwi bakacita zintu zipati zitondezya kubula bulemu, 19  pele yebo, muluse lwako lupati, taakwe nookabasiya munkanda.+ Musumpuululu wakkumbi tiiwakaleka kubasololela ciindi casyikati ikubatondezya nzila, awalo musumpuululu wamulilo tiiwakaleka kubasololela ciindi camasiku ikubamunikila nzila njobakeelede kutozya.+ 20  Wakabapa muuya wako mubotu kuti babe basongo,+ alimwi tonookabaima mana+ alimwi wakabapa maanzi aakunywa nobakafwa nyota.+ 21  Kwamyaka iili 40 wakali kubapa cakulya munkanda.+ Tiibakabula cintu pe. Zisani zyabo tiizyakazakala+ alimwi maulu aabo tanaakazimba. 22  “Mpoonya wakabapa mami amisyobo yabantu, wakabaabanya nyika muzibeela-beela,+ aboobo bakakona nyika ya Sihoni,+ nkokuti nyika yamwami wa Hesiboni+ alimwi anyika ya Ogi+ mwami wa Basani. 23  Bana babo wakabavwuzya mbuli nyenyeezi zyakujulu.+ Mpoonya wakabanjizya munyika njookasyomezya bamausyi kuti bayoonjila akwiibweza.+ 24  Aboobo bana babo bakanjila akwiibweza nyika+ alimwi wakabagwasya kuzunda bana Kanana+ ibakali kukkala munyika eeyo akwaaba bami babo abantu bamunyika mumaanza aabo, kuti babacite kufwumbwa mbobayanda. 25  Alimwi bakazunda minzi iikwabilidwe+ akubweza nyika yambolezi,+ maanda aazwide zintu zibotu zyoonse, migoti iisyidwe kale, myuunda yamisaansa, myuunda yamaolifa+ azisamu zyamicelo zinji. Aboobo bakalya akukkuta akuneneya alimwi bakakondwa mububotu bwako bupati. 26  “Nokuba boobo bakaleka kukuswiilila alimwi bakakuzangila+ akufwutatila Mulawo wako.* Bakajaya basinsimi bako aabo ibakali kubacenjezya kutegwa babapilusye kulinduwe, alimwi bakacita zintu zipati zitondezya kubula bulemu.+ 27  Aboobo wakabaaba mumaanza aabasinkondonyina,+ aabo ibakazumanana kubapenzya.+ Pele mumapenzi aabo bakali kukukwiilila, eelyo wakali kuswiilila kujulu; alimwi akaambo kaluzyalo lwako lupati, wakabapa basikubafwutula kutegwa babafwutule mumaanza aabasinkondonyina.+ 28  “Pele mbobaliiba buyo, bakali kutalika alimwi kucita zibi kubusyu bwako+ eelyo wakali kubalekelezya mumaanza aabasinkondonyina, aabo ibakali kubadyaaminina.*+ Mpoonya bakali kupiluka akwiita kulinduwe kulomba lugwasyo,+ alimwi yebo wakali kuswiilila kujulu akubavwuna ziindi zinji akaambo kaluzyalo lwako lupati.+ 29  Nokuba kuti wakali kubacenjezya kutegwa bapiluke ku Mulawo wako, balo bakalisumpula akukaka kuswiilila milawo yako;+ bakali kubisya kwiinda mukusotoka mbeta zyako, eezyo zinga ikuti naa muntu wazitobela ulapona akaambo kanzizyo.+ Pele cankazi bakacita muuzyamvwide akuyumya nsingo zyabo eelyo bakakaka kuswiilila. 30  Wakabakkazikila moyo+ myaka minji akuzumanana kubacenjezya kubelesya muuya wako kwiinda mubasinsimi, pele bakakaka kuswiilila. Aboobo wakabaaba mumaanza aabamasi.+ 31  Alimwi muluse lwako lupati, taakwe nookabanyonyoona+ nokuba kubasiya pe, nkaambo yebo nduwe Leza silweetelelo* alimwi siluse.+ 32  “Lino O Leza wesu, Leza mupati, singuzu alimwi uuyoosya kapati, yebo oobamba cizuminano cako akutondezya luyando lutamani,+ utaaubyi-ubyi mapenzi oonse aatusikila swebo, bami besu, basilutwe besu,+ bapaizi besu,+ basinsimi besu,+ bamatata abantu bako boonse kuzwa kumazuba aabami bana Asuri+ kusikila sunu. 33  Yebo waliluleme muzintu zyoonse izyatucitikila, nkaambo wali kusyomeka; pele swebo ndiswe twabisya.+ 34  Bami besu, basilutwe besu, bapaizi besu abamatata, tiibakatobela Mulawo wako nokuba kuswiilila malailile aako naa ziyeekezyo* zyako zyakubacenjezya. 35  Noliba leelyo nobakali mubwami bwabo akukkomana abubotu butalivwulili mbookabapa alimwi kabali munyika mpati iilaambolezi njookabapa, tiibakakubelekela+ alimwi tiibakaleka micito yabo mibi. 36  Mpaawa sunu tuli bazike+–inzya, ibazike munyika njookapa bamatata kuti balye micelo yayo azintu zyayo zibotu. 37  Bulotwe bwanyika eeyi bwaba bwabami bamasi aabo mbookatubikkila akaambo kazibi zyesu.+ Balatweendelezya kufwumbwa mbobayanda, swebo abanyama besu bavwubwa, aboobo tuli mumapenzi aataambiki. 38  “Aboobo akaambo kazintu zyoonse eezyi, tulapanga cizuminano cisyomeka+ kwiinda mukulemba, alimwi cilasinizyigwa kwiinda mukubikkwa ciganto abasilutwe besu, ba Levi abapaizi besu.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “milawo iisyomeka.”
Mu Chihebrayo, “akuyumya nsingo zyabo.”
Mu Chihebrayo, “bakayumya nsingo zyabo.”
Naa “Leza uulekelela.”
Naa “silubomba.”
Mu Chihebrayo, “akuusowela kusyule Mulawo wako.”
Naa “kubapwayaula.”
Naa “silubomba.”
Naa “ncenjezyo.”