Myeelwe 35:1-34

  • Minzi yaba Levi (1-8)

  • Minzi yamayubilo (9-34)

35  Lino Jehova wakaambila Musa muzibanda zya Moabu izili kufwaafwi a Jordano+ ku Jeriko kuti:  “Kobalailila bana Israyeli kuti beelede kupa ba Levi minzi yakukkala kuzwa kulukono lwabo+ alimwi beelede kubapa macelelo ayengelede minzi eeyo.+  Minzi eeyi yeelede kuba yabo kuti kabakkala alimwi macelelo ayooba aabanyama babo bavwubwa azintu zyabo alimwi abanyama bamwi boonse.  Macelelo aaminzi ngomuyoopa ba Levi, ayooba tukokola* tuli 1,000 kuzwa kubwaanda bwamunzi kuzinguluka munzi woonse.  Mweelede kupima kunze aamunzi tukokola tuli 2,000 kulubazu lwakujwe, tuli 2,000 kulubazu lwakumusanza, tuli 2,000 kulubazu lwakumbo atuli 2,000 kulubazu lwakunyika, pele munzi kauli akati. Aaya ngaayooba macelelo aaminzi yabo.  “Minzi njomuyoopa bana Levi iyooba minzi yamayubilo iili cisambomwe,+ ooko sikujaya muntu nkwakonzya kutijila,+ alimwi aminzi imwi iili 42.  Mweelede kupa ba Levi minzi iili 48 antoomwe amacelelo aayo.+  Minzi njomuyoobapa iyoozwa akati kalukono lwabana Israyeli.+ Kunkamu mpati muyoobweza minji, eelyo kunkamu nsyoonto muyoobweza misyoonto.+ Nkamu imwi aimwi iyoopa ba Levi minzi iimwi kweelana alukono ndobayoopegwa.”  Eelyo Jehova wakaambila Musa kuti: 10  “Kobaambila bana Israyeli kuti, ‘Mulazabuka Jordano akunjila munyika ya Kanana.+ 11  Mweelede kusala minzi yeelela kuti ibe minzi yamayubilo, ooko sikujaya nkwakonzya kutijila ikuti wajaya muntu cakutazyiba.+ 12  Minzi eeyi iyooba minzi yanu yamayubilo kuzwa kuli sikupilusizya mulandu wabulowa,+ kutegwa sikujaya muntu atajaigwi kusikila akabetekwe kumbele lyambungano.+ 13  Minzi yamayubilo eeyo njomuyoopa iili cisambomwe, njeminzi nkomunootijila. 14  Muyoobikka minzi yotatwe mutala eeli lya Jordano,+ aminzi iimbi yotatwe munyika ya Kanana+ kuti ikabe minzi yamayubilo. 15  Minzi eeyi iili cisambomwe iyooba yamayubilo kubana Israyeli, kumweenzu+ akumuntu uukkala akati kabo, kutegwa muntu wajaya muntu cakutazyiba kakonzya kutijila nkuko.+ 16  “Pele ikuti naa wakamujaya kwiinda mukubelesya cibulo, nkokuti mujayi. Mujayi ooyo awalo weelede kujaigwa.+ 17  Ikuti naa wakamupwaya bbwe ilikonzya kumujaya, eelyo wafwa, nkokuti mujayi. Mujayi ooyo awalo weelede kujaigwa. 18  Ikuti naa wakamupwaya cibelesyo cacisamu icikonzya kumujaya, eelyo wafwa, nkokuti mujayi. Mujayi ooyo awalo weelede kujaigwa. 19  “‘Sikupilusya mulandu wabulowa* nguweelede kujaya mujayi ooyo. Ikuti naa wamujana, ngonguwe weelede kumujaya. 20  Ikuti naa wakamujaya kwiinda mukumutonka akaambo kakumusulaika naa kwiinda mukumufwusa cintu cimwi cakumuyubilila,+ 21  naa akaambo kakuba sinkondonyina wakamuuma ajanza lyakwe akumujaya, ooyo sikumuuma uyoojaigwa. Muntu ooyo mujayi. Sikupilusya mulandu wabulowa uyoomujaya aakumujana. 22  “‘Pele kuti naa wakacita oobo cakutazyiba alimwi kakutali kuti wakamutonka buya naa kumufwusa cintu cili coonse akaambo kakumusulaika,+ 23  naa tanaakamubwene alimwi tanaakamufwusa bbwe acaali alimwi tanaakali sinkondonyina naa tanaakamukanzide, pele wamujaya, 24  imbungano yeelede kubeteka akati kamuntu ooyo alimwi asikupilusya mulandu wabulowa kwiinda mukutobela malailile aaya.+ 25  Mpoonya mbungano yeelede kumuvwuna sikujaya muntu ooyo kuzwa mumaanza aasikupilusya mulandu wabulowa akumupilusya kumunzi wamayubilo nkwaakatijila, eelyo weelede kukkala ooko kusikila mupaizi mupati iwakananikwa amafwuta aasalala akafwe.+ 26  “‘Pele ikuti naa sikujaya muntu ooyo wazwa anze aamunyinza wamunzi wakwe wamayubilo ooko nkwaakatijila, 27  eelyo sikupilusya mulandu wabulowa wamujana anze aamunyinza wamunzi wakwe wamayubilo akumujaya, sikupilusya mulandu wabulowa ooyo tajisi mulandu wabulowa pe. 28  Nkaambo weelede kukkala mumunzi wakwe wamayubilo kusikila akafwe mupaizi mupati. Pele afwa mupaizi mupati, sikujaya muntu ooyo ulakonzya kupiluka kunyika yalukono lwakwe.+ 29  Eeyi njemilawo njomweelede kutobela mukubeteka kwanu mumazyalani aanu oonse mumasena oonse momukkala. 30  “‘Kufwumbwa muntu uujaya mweenzinyina weelede kujaigwa+ ikuti kakuli bakamboni;+ pele kunyina weelede kujaigwa kuti kakuli kamboni omwe buyo. 31  Tamweelede kubweza cinunuzyo cakununuzya mujayi iweelela lufwu, nkaambo weelede kujaigwa.+ 32  Alimwi tamweelede kubweza cinunuzyo cakununuzya muntu wakatijila kumunzi wakwe wamayubilo, kuti apiluke kunyika yakwe mupaizi mupati katanafwa. 33  “‘Tamweelede kusofwaazya nyika momukkede, nkaambo bulowa mbobusofwaazya nyika,+ alimwi kunyina cikonzya kumana mulandu wabulowa bwakatilwa anyika, ccita buyo bulowa bwayooyo wakatila bulowa alinjiyo.+ 34  Tamweelede kusofwaazya nyika momukkala, oomo andime mondikkede; nkaambo mebo nde Jehova ndikkede akati kabana Israyeli.’”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Kakokola komwe kakaleelene amasentimita aali 44.5. Amubone Makani Aayungizyidwe B14.
Mu Chihebrayo, “Simukowa wayooyo wajaigwa.”