Mukambausi 7:1-29

  • Izina libotu alimwi abuzuba bwakufwa (1-4)

  • Kusinswa amuntu musongo (5-7)

  • Mamanino aamakani mabotu kwiinda matalikilo (8-10)

  • Bubotu bwabusongo (11, 12)

  • Mazuba mabotu amazuba mabi (13-15)

  • Mutanoociindizyi (16-22)

  • Nzyaakabona sikubunganya (23-29)

7  Izina libotu* ndibotu kwiinda mafwuta mabotu,+ abuzuba bwakufwa mbubotu kwiinda buzuba bwakuzyalwa.  Cilainda kubota kuunka kuŋanda yamalila kwiinda kuunka kuŋanda yapobwe,+ nkaambo aaya ngamamanino aabantu boonse, alimwi ooyo uucipona weelede kwaayeeyesya makani aaya mumoyo wakwe.  Kuusa nkubotu kwiinda kuseka,+ nkaambo busyu buuside bupa kuti moyo ubote.+  Myoyo yabasongo ili kuŋanda yamalila, pele myoyo yabafwubafwuba ili kuŋanda yakulikondelezya.*+  Ncibotu kumvwa muntu musongo kakusinsa+ kwiinda kuswiilila nyimbo yabafwubafwuba.  Nkaambo mbubonya mbwaapasauka mamvwa aasikkidwe kunsi aampoto ciindi naapya, mbokulimvwisya akwalo kuseka kwamufwubafwuba;+ acalo eeci ncabuyo.  Pele mapenzi alakonzya kumusondosya musongo, alimwi makulo alanyonyoona moyo.+  Mamanino aamakani, mabotu kwiinda matalikilo aangawo. Kukkazika moyo nkubotu kwiinda kuba amuuya wakulisumpula.+  Utafwambaani kunyema pe,+ nkaambo kunyema-nyema kukkala mucamba cabafwubafwuba.*+ 10  Utaambi kuti, “Ino nkaambo nzi mazuba aakaindi ncaakali mabotu kwiinda mazuba aano?” nkaambo kubuzya kuli boobu takuli kwabusongo pe.+ 11  Busongo antoomwe alukono mbubotu alimwi bulagwasya kuli baabo babona mumuni wazuba.* 12  Nkaambo busongo bulakwabilila+ mbubonya mbuli mali mbwaakwabilila,+ pele bubotu bwaluzyibo mbwakuti: Busongo bupa kuti ooyo uubujisi azumanane kupona.+ 13  Kolanga-langa milimo ya Leza mwini-mwini, nkaambo ino nguni uukonzya kululamika cintu eeco walo ncaapilinganya?+ 14  Mubuzuba bubotu kotondezya bubotu oobo,+ pele mubuzuba bwamapenzi koyeeya kuti Leza nguwakapanga buzuba oobo alimwi aboobo bumbi,+ cakuti bantu tabakonzyi kuzyiba cini ciyoobacitikila kumbele.+ 15  Mubuumi bwangu bwabuyo,+ ndazibona zintu zyoonse, ndabona mululami uuloba mubululami bwakwe,+ alimwi amuntu mubi uuzumanana kupona kwaciindi cilamfwu nokuba kuti mubi.+ 16  Utaciindizyi kululama,+ nokuba kuciindizya kutondezya kuti uli musongo.+ Ino nkaambo nzi ncoyanda kulinyonyoona omwini?+ 17  Utaciindizyi kubija, nokuba kufwubaala.+ Ino nkaambo nzi ncoyelede kufwa kacitanasika ciindi cako?+ 18  Cilainda kubota kujatisya makani amwi aakucenjezya kakunyina kwaalekezya aayo aambi;+ nkaambo ooyo uuyoowa Leza ulaatobela oonse obilo. 19  Busongo bupa muntu musongo kuba anguzu kapati kwiinda baalumi basinguzu bali kkumi ibali mumunzi.+ 20  Masimpe kunyina muntu mululami munyika uucita buyo zibotu lyoonse kakunyina kubisya.+ 21  Alimwi utaabikki kumoyo majwi oonse ngobaamba bantu;+ buyo-buyo inga koyakumvwa mubelesi wako kakutukila; 22  nkaambo mumoyo wako ulizyi kabotu kuti ziindi zinji anduwe wakabatukila kale bamwi.+ 23  Zyoonse eezyi ndakazisola cabusongo akwaamba kuti: “Ndilaba musongo.” Pele tiindakacikonzya pe. 24  Eeco cicitikide tacisikiki alimwi ncilamfwu kapati kuyaansi. Ino nguni uukonzya kucizyiba?+ 25  Ndakagamika moyo wangu kuti ndizyibe akulingaula alimwi akuvwuntauzya busongo alimwi akaambo zintu ncoziliko, akuti ndizyibe bubi bwabufwubafwuba abuyanga bwabusondosi.+ 26  Mpoonya ndakajana kuti: Iciinda kubija kwiinda lufwu, mukaintu uuli mbuli kansabwe kamuvwimi, uujisi moyo uuli mbuli tunsabwe twakujaisya nswi alimwi uujisi maanza aali mbuli nketani. Muntu uukkomanisya Leza mwini-mwini uyoomutija mukaintu ooyo,+ pele sizibi ulacegwa anguwe.+ 27  Sikubunganya waamba kuti: “Amubone, nceeci ncindakajana,+ ndakavwuntauzya cintu cimwi acimwi mukutobelana kuti ndizyibe bwini mbozibede zintu, 28  pele eeco ncindali kuyandaula lyoonse, tiindacijana pe. Ndajana mwaalumi omwe* akati kabantu bali 1,000, pele kunyina mukaintu ngondajana akati kabo. 29  Nceeci cilikke ncindajana: Leza mwini-mwini wakalenga bantu kabaluleme,+ pele balo bakaliyeeyela mizeezo minji iitaluzi.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Mpuwo mbotu.” Mu Chihebrayo, “Izina.”
Naa “yakusekelela.”
Naa ambweni, “ncitondezyo camufwubafwuba.”
Nkokuti, aabo baumi.
Naa “mwaalumi uululeme.”