Mukambausi 1:1-18

  • Zyoonse nzyabuyo (1-11)

    • Nyika inooliko lyoonse mane kukabe kutamani (4)

    • Zilengwaleza zicitika cakwiinduluka-induluka (5-7)

    • Kunyina cintu cipya ansi aano (9)

  • Busongo bwabantu bulagola (12-18)

    • Kutandaanya muwo (14)

1  Ngaaya majwi aasikubunganya,+ mwana wa Davida, mwami wamu Jerusalemu.+   Sikubunganya waamba kuti: “Nzyabuyo!Nzyabuyo! Zyoonse nzyabuyo!”+   Ino nimpindu nzi njajana muntu mumilimo yakwe yoonse miyumuNjabeleka canguzu ansi aano?+   Izyalani lilainda, izyalani limbi lilaboola,Pele nyika inooliko* lyoonse mane kukabe kutamani.+   Izuba lilapola,* alimwi zuba lilabbila;Mpoonya lileenda cakufwambaana kupiluka* kubusena nkolipolela alimwi.+   Muwo ulaunga kuya kumusanza, alimwi ulaunga kauyaabuzinguluka kuya kunyika;Uluujisi kuzinguluka zingulu-zingulu; muwo ulazumanana kuzinguluka.   Tulonga* toonse tulakunka kuya kulwizi, nokuba boobo lwizi taluzuli pe.+ Kubusena ooko nkotutalikila kukunka tulonga, nkonkuko nkotujokela kutegwa tukatalike alimwi kukunka.+   Zintu zyoonse zilaminya;Taakwe uukonzya kuzyaamba. Liso talikkuti kubona pe;Akwalo kutwi takukkuti kumvwa.   Eeco icakaliko, nceciyooba alimwi,Alimwi eeco icakacitwa, nceciyoocitwa alimwi;Taakwe cintu cipya ansi aano.+ 10  Sena kuli cintu muntu umwi ncakonzya kwaamba kuti, “Langa eeci, ncipya”? Cintu eeco caliko kuzwa kaindi;Eeco iciliko lino cakaliko swebo katutanabako. 11  Kunyina muntu uubayeeya bantu bakaindi;Alimwi kunyina muntu uuyoobayeeya aabo ibaboola kusyule;Abalo aabo tabakayeeyegwi kuli baabo ibayooboola kusyule lyabo.+ 12  Mebo ndesikubunganya, ndali mwami wa Israyeli mu Jerusalemu.+ 13  Ndakabikka moyo wangu kukwiiya akuzivwuntauzya cabusongo+ zintu zyoonse zicitwa aano aanyika,*+ inzya milimo iiminya eeyo Leza njaakapa bana babantu kuti kabajisi bubi kwiibeleka. 14  Ndakabona milimo yoonse iyakali kucitwa ansi aano,Eelyo masimpe zintu zyoonse nzyabuyo, nkutandaanya buyo muwo.+ 15  Eeco cigogomene tacikonzyi koololwa pe,Acalo eeco citako tacikonzyi kubalwa pe. 16  Mpoonya mumoyo wangu, ndakati: “Bona! Ndaba musongo kapati kwiinda muntu uuli woonse wakaliko mebo kanditanaba mu Jerusalemu,+ alimwi moyo wangu wajana busongo butaambiki aluzyibo lunji kapati.”+ 17  Ndakabikka moyo wangu kukuzyiba busongo, kusondoka* alimwi abufwubafwuba,+ ndakabona kuti acalo eeci nkutandaanya buyo muwo. 18  Nkaambo ikuba abusongo bunji kuleta mause manji,Cakuti ooyo uuliyungizyila luzyibo, uliyungizyila buyo mapenzi.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “iliimvwi nji.”
Naa “lilamweka.”
Naa “lilapiluka mbuli muntu uulunduka.”
Naa “Tulonga tukunka lyamupeyo; Tulonga tukunka muziindi-ziindi.”
Mu Chihebrayo, “kunsi aamajulu.”
Naa “kutakkwana.”